Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bố cục của luận văn

Bố cục của luận văn

Tải bản đầy đủ - 0trang

9MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦULý do chọn đề tài

Lịch sử nghiên cứu vấn đề

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Bố cục của luận văn.PHẦN NỘI DUNG

Chương 1: Giới thiệu vấn đề nghiên cứu

I.1. Người Khmer ở Trà Vinh

- Đặc điểm địa lí – dân cư

- Đặc điểm xã hội

- Đặc điểm văn hóa tinh thần

I.2. Khái niệm dân ca và vấn đề phân loại

- Khái niệm dân ca

- Phân loại

I.3. Khái quát về dân ca Khmer và dân ca Khmer lưu truyền ở Trà Vinh

- Tình hình tư liệu

- Giới thiệu một số làn điệu dân ca Khmer tiêu biểu

Chương II: Đặc điểm dân ca Khmer lưu truyền ở Trà Vinh trên phương

diện ngơn từ

II.1. Nội dung văn hóa của dân ca Khmer lưu truyền ở Trà Vinh

- Tình yêu lao động, thiên nhiên, xứ sở

- Tình cảm gia đình, cộng đồng, làng xóm.

- Tình u lứa đơi

II.2. Nghệ thuật biểu đạt trong dân ca Khmer lưu truyền ở Trà Vinh

- Các biện pháp nghệ thuật biểu đạt qua việc xây dựng hình tượng

- Kết cấu10- Thể thơ

- Đóng góp trong cơng việc dịch lời thơ.

II.3. So sánh một số phương diện về nội dung và nghệ thuật giữa dân ca

Khmer với dân ca của dân tộc Việt, dân tộc Hoa Trà Vinh từ góc nhìn văn

hóa tộc người

Chương III: Diễn xướng, chức năng sinh hoạt văn hóa của dân ca Khmer

lưu truyền ở Trà Vinh. Thực trạng và kiến nghị

III.1 Diễn xướng và chức năng sinh hoạt văn hóa của nhóm dân ca – từ

góc nhìn thực tiễn

III.1.1. Nhóm dân ca lao động – sản xuất

III.1.2. Nhóm dân ca nghi lễ - phong tục

III.1.3. Nhóm dân ca sinh hoạt

III.2. Dân ca trong đời sống văn hóa hiện nay của người Khmer Trà Vinh –

một số kiến nghịTÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Phan An (2009), Dân tộc Khmer Nam bộ, NXB Chính trị Quốc gia.112.Trần Văn Bính (2004), Văn hố các dân tộc Tây Nam Bộ thực trạng và

giải pháp, Nxb KHXH.3.Trần Văn Bính (2006), Đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số trong q

trình cơng nghiệp hóa và hiện đại hóa, Nxb Lí Luận Chính trị.4.Trần Văn Bổn (2002), Phong tục Lễ nghi vòng đời người Khmer Nam

bộ, NXB Đại học quốc gia Hà Nội.5.Nguyễn Khắc Cảnh (1998), Phum, sóc Người Khmer ở Đồng bằng sông

Cửu long, NXB Giáo dục6.Nguyễn Mạnh Cường (2002), Vài nét về người Khmer Nam bộ, NXB7.KHXH.

Chu Xuân Diên (Chủ biên) (2002), Văn học dân gian Sóc Trăng, NXB.8.Tp. Hồ Chí Minh.

Bảo Định Giang – Nguyễn Tấn Phát - Trần Tấn Vĩnh - Bùi Mạnh Nhị9.sưu tầm, Ca dao dân ca Nam Bộ.

Lê Giang – Lư Nhất Vũ – Nguyễn Văn Hoa (1985), Dân ca Kiên Giang

Sở VHTT Kiên Giang.10. Lê Giang – Lư Nhất Vũ – Nguyễn Văn Hoa – Minh Luân (1986), Dân

ca Hậu Giang, Sở VHTT Hậu Giang.

11.Vũ Minh Giang (2006), Lược sử vùng đất Nam bộ Việt Nam, NXB Thế

giới, Hà Nội.12. Cao Tấn Hạp (1973), Địa phương chí tỉnh Vĩnh Bình

13. Lê Hương (1969), Người Việt gốc Miên, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn.

14. Nguyễn Văn Hoa (2004), 100 làn điệu dân ca Khmer, NXB Trẻ

15. Sơn Phước Hoan (1999), Chuyện kể Khơme, NXB Giáo Dục, Hà Nội.

16. Sơn Phước Hoan (chủ biên), Sơn Ngọc Sang, Danh Sên (2002), Các lễ

hội truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, NXB Giáo dục, Hà Nội.

17. Đinh Gia Khánh (chủ biên), Văn học dân gian Việt Nam của NXB Giáo

dục.

18. Phạm Tiết Khánh, (2007), Luận Văn thạc sĩ Khảo sát truyện kể về Dân

gian Khmer Nam bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.1219. Đinh Gia Khánh (1993), Văn hoá dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn

hố Đơng Nam Á, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

20. Khoa Ngữ văn và Báo chí Đại học KHXH và NV TPHCM (2005), Văn

học dân gian Bạc Liêu, NXB Văn Nghệ TPHCM.

21. Đặng Văn Lung (1996), Giữ gìn và phát triển văn nghệ truyền thống của

các dân tộc thiểu số Việt Nam, Tạp chí Văn học, Hà Nội, số 9, tr. 23-28.

22. Huỳnh Lứa (1987), Lịch sử Khai phá vùng đất Nam bộ, NXB TPHCM.

23. Trần Hồng Liên (chủ biên) (2002), Vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Sóc

Trăng, NXB KHXH.

24. Đồn Văn Nơ (1995), Người Khmer ở Kiên Giang, NXB Văn hoá Dân

tộc, Hà Nội.

25. Thạc Nhân (1965), Bài viết Tìm hiểu văn hóa và xã hội người Việt gốc

Miên, Nhà Văn hóa - Tổng Bộ Văn hóa.

26. Nhiều tác giả (1986), Tìm hiểu Kiên Giang, Ban nghiên cứu lịch sử

Đảng tỉnh Kiên Giang.

27. Nhiều tác giả (1990), Văn hóa và cư dân đồng bằng sông Cửu Long,

NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

28. Nhiều tác giả (2006), Dân ca Việt Nam - Những làn điễu dân ca phổ

biến, NXB Âm Nhạc.

29. Nhiều tác giả (1993), Văn hố người Khơ Me vùng đồng bằng sơng Cửu

Long, NXB văn hoá dân tộc, Hà Nội.

30. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ - Ca dao - Dân ca Việt Nam, NXB Khoa học xã

hội.

31. Châu Đạt Quan (1973), Chân lạp phong thổ ký, NXB Kỷ Nguyên Mới,

Sài Gòn.

32. Đào huy Quyền (2009), Nghệ thuật diễn xướng của người Khmer Nam

bộ, tạp chí khoa học và xã hội Việt Nam

33. Lý Minh Trân (2010), Luận văn Thạc sĩ Dân ca trong lễ hội của người

Khmer Sóc Trăng, Trường Đại học Cần Thơ.

34. Hoàng Túc (2011), Diễn ca Khmer Nam Bộ, NXB Thời đại.

35.Huỳnh Thanh Tuấn (1997), Luận văn Thạc sĩ Diện mạo văn học dân

gian Khmer ở Trà vinh, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội1336.Lê Trung Vũ, bài viết Các dạng tồn tại có thể quan sát được của văn

học dân gian Khmer Nam Bộ.37. Lư Nhất Vũ – Nguyễn Văn Hoa – Lê Giang – Thạch An (1986), Dân ca

Cửu Long, Sở VHTT Cửu Long.

38.Lư Nhất Vũ – Nguyễn Văn Hoa – Lê Giang, (2005), Dân ca Trà Vinh,

Sở VHTT Trà Vinh.39.Phạm Thu Yến (chủ biên) (2002), Văn học dân gian Việt Nam, (Giáotrình dùng cho ĐHTX), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

40. Viện văn hoá phối hợp với Sở Văn hố thơng tin Cửu Long (1987),

Người Khơ Me Cửu Long, NXB Văn hóa thơng tin.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bố cục của luận văn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×