Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Đánh giá khái quát về công tác kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo

1 Đánh giá khái quát về công tác kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

một cách hiệu quả phần mềm kế toán Fast Acounting đáp ứng kịp thời u cầu của

cơng tác kế tốn và có thể xem các thơng tin kế tốn vào bất kỳ thời điểm nào.

- Việc tổ chức hệ thống sổ sách kế toán và luân chuyển sổ hợp lý, khoa học trên

cơ sở vận dụng một cách sáng tạo chế độ chuẩn mực kế tốn hiện hành và phù hợp với

trình độ của kế tốn tại cơng ty. Các sổ kế tốn: Nhật ký chung, Sổ cái, Báo cáo kế

toán, Sổ chi tiết,... được lập một cách hệ thống, trung thực, hợp lý, hiệu quả thơng qua

chương trình kế tốn máy của Cơng ty.

Trong nền kinh tế đang trên đà phát triển, mặc dù đã gặp khơng ít những khó

khăn thách thức trước sự biến đổi của kinh tế thị trường, nhưng công ty đã hoạt động

có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước, người lao động

đang ngày càng có được thu nhập ổn định. Phần lớn là nhờ vào sự quản lý chặt chẽ của

kế tốn thanh tốn về các khoản cơng nợ, đảm bảo thu hồi nợ, giúp công ty thực hiện

nghĩa vụ với Nhà nước và thanh toán cho người lao động kịp thời.

3.1.1. Nhược điểm.

Bên cạnh những ưu điểm trên, do đặc thù ngành nghề kinh doanh, do các nghiệp

vụ kinh tế trên thực tế diễn ra rất đa dạng và phức tạp ngày càng có nhiều nét mới. Do

vậy, cơng việc kế tốn cũng ngày càng đòi hỏi nhiều kiến thức, năng lực và kinh

nghiệm. Một bộ máy kế tốn có tổ chức tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi thiếu sót như:

Hiện tại cơng ty theo dõi các khoản phải thu khách hàng trên Sổ chi tiết tài khoản

131 theo từng đối tượng khách hàng nhưng chưa phản ánh được thời hạn nơ cũng như

thời gian thu hồi các khoản nợ này.

Bên cạnh đó, trong danh mục tài khoản, có một số chi phí phát sinh thúc đẩy cho

q trình bán hàng nhưng không được đưa vào tài khoản 641 mà được phản ánh vào

chi phí quản lý doanh nghiệp.

3.2.Đánh giá khái qt về cơng tác phân tích kinh tế của đơn vị.

3.2.1Ưu điểm.

Về tổng quan cơng ty đã có những nhìn nhận đúng đắn về cơng tác phân tích

kinh tế phục vụ cho các nhà quản trị .Từ các số liệu của phòng tài chính kế tốn, cơng

ty đã vận dụng nó vào thực tế để đánh giá và tìm hiểu mức độ phù hợp của các chiến

lược đang tiến hành.Từ nguồn thông tin là các BCTC , các chính sách kế tốn, các số

liệu thống kê đặc biệt là các thông tin vềnền kinh tế,về sự phát triển của thị trường và

SV:…….33

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

đối thủ cạnh tranh để các nhà quản trị có hướng đi đúng đắn.

Về phương pháp phân tích, cơng ty đã sử dụng phương pháp so sánh và phương

pháp tỷ lệ. Nó giúp người sử dụng có cái nhìn tổng quan dễ dàng về các con số và tình

hình hoạt động công ty.

3.2.2 Hạn chế

Mặc dù công tác tổ chức quản lý của công ty khá chặt chẽ và nhiều phòng ban

nhưng lại chưa xây dựng được một phòng Phân tích kinh tế riêng, cơng tác phân tích

kinh tế chưa được thực sự chú trọng. Hiện nay, công ty mới chỉ dừng lại ở việc phân

tích một số chỉ tiêu kinh tế mà chủ yếu là được phòng Tài chính – Kế toán kết hợp

thực hiện, nên nội dung phân tích chưa đi sâu và chưa có tính chi tiết. Ví dụ: khi phân

tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, cơng ty chỉ dừng lại ở việc phân tích hiệu quả

sử dụng vốn kinh doanh chung mà không đi sâu phân tích rằng hiệu quả sử dụng vốn

lưu động ra sao? Hiệu quả sử dụng vốn cố định có tốt hay không ? và phải sử dụng

nguồn vốn kết hợp với chi phí sao cho có hiệu quả nhất

Cơng ty chưa có bộ phận phân tích kinh tế riêng nên thơng tin phân tích chưa

thực sự đáp ứng kịp thời. Cơng ty nên thực hiện cơng tác phân tích 6 tháng một lần

hoặc trong những năm có nhiều sự biến động về kinh tế trong và ngồi nước thì cần

thực hiện cơng tác phân tích nhiều hơn để có thể có những thơng tin kịp thời để các

nhà quản trị ra quyết định. Ví dụ: trong năm 2012, chịu ảnh hưởng của cuộc khủng

hoảng kinh tế thế giới và trong nước nên hoạt động kinh doanh của công ty khơng

được tốt mà chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty lại chỉ

được thực hiện vào cuối năm. Có nghĩa, cần phải chờ tới khi hết năm rồi công ty mới

nhận ra được rằng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là chưa tốt cần biện pháp khắc

phục.SV:…….34

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

PHẦN IV.ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Qua thời gian thực tập tổng hợp, em đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát về cơng

tác kế tốn, phân tích tại công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo. Xuất phát từ

những hạn chế tại DN, em xin đề xuất đề tài khóa luận như sau:

- Hướng đề tài thứ nhất: “Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ

phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo” (thuộc học phần Kế tốn).

Lí do chọn đề tài : Trong nền kinh tế ngày càng phát triển, hội nhập với thế giới

hiện nay đặc biệt khi Việt nam gia nhập WTO, mọi doanh nghiệp càng phải tìm hướng

đi đúng đắn , phải mở rộng thị phần của mình với mục đích tối đa hóa lợi nhuận.Để

đạt được điều đó các doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm tới hiệu quả sử dụng vốn ,

chi phí để đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo là công ty được hình thành và phát

triển từ lâu nên có nền tảng vững chắc để phát triển đặc biệt là về vốn cố định.

Tuy nhiên do công ty cung cấp nhiều dịch vụ từ việc sản xuất,kinh doanh các sản

phẩm điện tử dân dụng, các sản phẩm từ cao su để trang trí nội thất,Sản xuất các sản

phẩm từ gỗ, các đồ thủ cơng mỹ nghệ, Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

(Chi tiết: Kinh doanh các trang thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em,.. nên sai sót và nhầm

lẫn là vấn đề không tránh khỏi.Về phần xác định kết quả kinh doanh tại công ty, thời

điểm ghi nhận doanh thu một số nghiệp vụ còn chưa chính xác,doanh thu chưa được

ghi nhận đã ghi nhận hoặc ghi nhận sai thời điểm, phần hạch tốn chi phí chưa chi tiết

và rõ ràng giữa chi phí quản lý và chi phí bán hàng. Để giúp bộ phận kế tốn hồn

thiện và tránh sai sót em xin đề xuất đề tài trên.

- Hướng đề tài thứ hai: “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công

ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo” (thuộc học phần Phân tích kinh tế).

Lí do chọn đề tài: Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo chưa tổ chức

được phòng phân tích kinh tế độc lập mà bộ phận kế tốn phụ trách ln cả cơng việc

này. Dẫn đến hiệu quả của cơng tác phân tích chưa cao, thông tin chưa thực sự đáp ứng

được yêu cầu quản lý. Đối với chỉ tiêu phân tích tình hình hiệu quả sử dụng vốn kinh

doanh còn nhiều hạn chế về nội dung phân tích, thời gian phân tích. Hiệu quả sử dụng

vốn hiện nay của công ty là khá tốt ( năm 2013 tốt hơn năm 2012) nhưng công ty chưa

tổ chức phân tích hiệu quả sử dụng vốn mặc dù với tiền thân là một công ty lớn rất có

tiềm năng về sử dụng vốn cố định. Em xin đề xuất đề tài trên để công ty đưa ra các

SV:…….35

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

quyết định và chiến lược tốt hơn trong việc sử dụng vốn.

KẾT LUẬN

Báo cáo thực tập tổng hợp đánh giá khái quát cơng tác kế tốn, phân tích kinh tế,

tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo là kết quả của quá trình tìm

hiểu, nghiên cứu về thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty. Qua quá trình tìm

hiểu này em nhận thấy rằng chỉ dựa vào kiến thức đã học ở trường là chưa đủ và thực

tập cuối khóa chính là bước đầu của sự vận dụng các kiến thức vào công việc chuyên

ngành, vào thực tế tại các doanh nghiệp.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng tìm tòi nhưng do trình độ hiểu biết còn hạn chế, thời

gian thực tập ngắn cũng như tính chất phức tạp của hoạt động kinh doanh nên em sẽ

khơng tránh khỏi những thiếu sót trong q trình trình bày. Vì vậy em kính mong nhận

được những góp ý của thầy, cơ giáo để bài viết được hồn thiện hơn.

Em xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo trường Đại Học

Thương Mại đã giảng dạy và cung cấp cho em những kiến thức vơ cùng bổ ích để em

có thể vận dụng vào thực tế.

Em xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của thầy

Ths.................................. cùng với sự giúp đỡ của các thành viên trong phòng Tài

chính - Kế tốn của Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo đã tạo điều kiện cho

em hoàn thành bài báo cáo này.

Em xin chân thành cảm ơn!SV:…….36

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợpDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Võ Văn Nhị (2007), 26 chuẩn mực kế toán và kế tốn tài chính doanh nghiệp,

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.

2. Quyết định 15/2006/QĐ -BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính

3. TS. Nguyễn Tuấn Duy (2011), Giáo trình Kế tốn tài chính doanh nghiệp thương

mại, Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.

4. Tài liệu do Phòng Kế tốn cơng ty cung cấp.

5. Website http://www.doc.edu.vn, www.webketoan.vn,www.doko.vn ,….SV:…….37

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợpPHỤ LỤC

Phụ lục 01: Các sơ đồ sử dụng

Phụ lục 02: Hệ thống Báo cáo tài chính năm 2013

Phụ lục 03: Hệ thống Báo cáo tài chính năm 2014

Phụ lục 04: Một số chứng từ sử dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất

Sáng tạo.SV:…….38

Lớp: K..D3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Đánh giá khái quát về công tác kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x