Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo.

3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo.

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

Mơ hình tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty gồm :

- Hội đồng quản trị :

- Ban giám đốc : gồm giám đốc và 2 phó giám đốc

- 06 phòng ban chun mơn nghiệp vụ : phòng Tổ chức hành chính, Phòng tài

chính- kế tốn, Phòng kinh tế kế hoạch, Phòng thị trường, Phòng thiết kế, sản xuất.

Cụ thể sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty Cổ phân Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo như sau:

Sơ đồ 1.1 Bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạoĐại hội đồng cổ đơngHội đồng quản trịBan kiểm sốtBan giám đốcPhòng

tổ chức

hành

chínhPhòngPhòngtài chínhkế hoạch,- kế tốnkỹ thuậtPhòng

thị

trườngPhòng

thiết kế,

kiểm sốt

chất lượngPhòng sản

xuấtXưởng sản xuất

(Nguồn :Phòng tổ chức – hành chính)

Sau đây là từng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban trong Công ty :

- Đại hội đồng cổ đông : là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của cơng ty, thường

được tổ chức mỗi năm một lần, phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày

kết thúc năm tài chính, thảo luận và thơng qua các vấn đề về : Báo cáo tài chính kiểm

tốn từng năm, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Hội đồng quản trị, kế hoạch

phát triển ngắn hạn và dài hạn của công ty.

- Hội đồng quản trị : là cơ quan có quyền nhân danh cơng ty quyết định các vấn

đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ các vấn

10

SV:…….

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

đề thuộc quyền Đại hội đồng cổ đông. Mọi hoạt động kinh doanh chịu sử quản lý và

chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm sốt có 5 thành viên do Đại hội đồng cổ đơng bầu và trong đó có 2

thành viên có trình độ về chun mơn kế tốn, đây là tổ chức thay mặt cổ đơng để

kiểm sốt mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, điều hành công ty. Thành viên

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin

và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Ban giám đốc : thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ

chức và hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội

đồng quản trị. Công ty gồm :

+ Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động từ xảy ra hàng ngày của công ty

và chịu sự giám sát, trách nhiệm của Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực

hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

+ Phó Giám đốc Cơng ty : phụ trách các hoạt động kinh doanh, kế hoạch kinh

doanh, hợp đồng, chịu trách nhiệm về công tác kỹ thuật, thiết kế nhằm nâng cao năng

suất lao động và hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị.

- Phòng tổ chức hành chính : có chức năng tham mưu cho Ban giám đốc về

việc sắp xếp bộ máy, cải tiến tổ chức, quản lý hoạt động , thực hiện các chế độ chính

sách Nhà nước, các cơng việc thuộc hành chính,....

- Phòng tài chính- kế tốn : có chức năng tham mưu cho Giám đốc, tổ chức triển

khai tồn bộ cơng tác tài chính, hạch tốn kinh tế theo điều lệ tổ chức và hoạt động của

công ty, đồng thời quản lý vốn, vật tư, hàng hóa tiền mặt và sử dụng có hiệu quả khơng

để thất thốt vốn, hàng hóa, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo tính kịp thời,

chính xác, trung thực các nghiệp vụ phát sinh trong tồn cơng ty, chịu trách nhiệm

trước Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cơ quan cấp trên về pháp luật, và chịu trách

nhiệm thực hiệ các nghiệp vụ tài chính kế tốn của cơng ty.

- Phòng kế hoạch – kỹ thuật : giúp Ban giám đốc lập kế hoạch, xác định phương

hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh, xây dựng triển khai thực hiện các phương án sản

xuất kinh doanh, ngành nghề đào tạo,chịu trách nhiệm về công tác kế hoạch vật tư

thiết bị kỹ thuật.

- Phòng thiết kế, kiểm sốt chất lượng: phòng kỹ thuật, quản lý thiết kế giúp

công ty tổ chức, triển khai các công việc về công tác nghiệp vụ kỹ thuật trong thi công,

khảo sát, thiết kế quản lý các dự án.

SV:…….11

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

- Phòng thị trường : giúp công ty nắm bắt nhu cầu sử dụng các thiết bị điện dân

dụng trên địa bàn hoạt động, theo dõi sự biến động về giá các mặt hàng tương đương

trên thị trường cả nước, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế trong hoạt động kinh

doanh tiêu thụ và cung cấp mọi thơng tin chi tiết về tình hình cạnh tranh của các đối

thủ trên thị trường.

- Phòng sản xuất : có nhiệm vụ chịu trách nhiệm về việc sản xuất các sản phẩm

theo mẫu, quản lý xưởng sản xuất thực hiện theo đúng kiểu dáng, mẫu mã, chất lượng

theo những gì mà bên thiết kế đã lập kế hoạch và thống nhất.

1.4 Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và

Sản xuất Sáng tạo qua 2 năm 2013-2014.

Để đánh giá khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ phần Đầu

tư và Sản xuất Sáng tạo qua 2 năm 2013 và 2014 ta dựa vào báo cáo kết quả kinh

doanh của công ty.SV:…….12

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

Bảng 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và

Sản xuất Sáng tạo qua 2 năm 2013 và 2014Nhận xét :

Từ bảng số liệu trên ta thấy tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của DN năm

2014 so với năm 2013 có nhiều chuyển biến tốt, do cơng ty đã có những chính sách, kế

hoạch cụ thể và quản lý chặt chẽ hơn, cụ thể :

 Tổng doanh thu năm 2014 đạt 63.222.208.533 vnđ 2014 là 63.222.208.533 vnđ

còn năm 2013 là 52.684.397.724 vnđ; tăng 10.537.810.809 vnđ, tương đương với tăng

20.00% với năm 2013, cụ thể là :

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2014 là

63.210.029.533 vnđ còn năm 2013 là 52.674.239.624 vnđ, tăng 10.535.789.909 vnđ,

tương đương với tăng 20.00% với năm 2013.

+ Doanh thu tài chính năm 2014 so với năm 2013 tăng 2.020.900 VNĐ, tương

ứng với tỷ lệ tăng 19,89%.

 Tổng chi phí năm 2014 là 50.618.849.183 vnđ, còn năm 2013 là

46.369.204.555 vnđ, tăng 4.249.644.628 vnd; tương ứng tăng 9,16%, cụ thể là:

+ Chi phí tài chính năm 2014 so với năm 2013 tăng 29.889.84 VNĐ tương ứng tỷ

lệ tăng 29,71%. Chi phí tài chính năm 2014 tăng chủ yếu do trong năm Công ty thanh

SV:…….13

Lớp: K..D3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x