Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SÁNG TẠO.

PHẦN II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SÁNG TẠO.

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

Kế toán trưởngKế toán tổng

hợpThủ quỹKế

tốn

tiềnKế tốnKế tốncơng nợthuếKế tốn

Doanh thu

tiêu thụ

hàng hóaBộ phận khoKế

tốn

tiền

lươngKế tốn

TSCĐ,

XDCB(Nguồn : Phòng tài chính- Kế tốn

)

Kế tốn trưởng : là người đứng đầu phòng kế tốn tài chính của công ty chịu trách

nhiệm trước giám đốc về công tác tài chính của cơng ty, trực tiếp phụ trách cơng việc chỉ

đạo, điều hành về tài chính, tổ chức hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ, quy

định của Nhà nước, của ngành về cơng tác kế tốn, tham gia ký kết và kiểm tra các hợp

đồng kinh tế, tổ chức thơng tin kinh tế và phân tích hoạt động kinh tế của cơng ty.

Kế tốn tổng hợp : tổng hợp quyết toán, tổng hợp nhật ký chung, sổ cái, bảng

tổng kết tài sản của công ty, đồng thời kiểm tra, xử lý chứng từ, lập hệ thống báo cáo

tài chính, ...

Kế tốn cơng nợ : theo dõi tình hình thanh tốn cơng nợ của khách hàng và nhà

cung cấp, lên kế hoạch thu hồi nợ đối với các khách hàng nợ quá hạn và thanh toán các

khoản nợ đến hạn thanh tốn.

Kế tốn thuế : đóng vai trò quan trọng trong việc tính thuế, theo dõi tình hình

thanh tốn về thuế và các khoản phải nộp khách thuộc trách nhiệm nghĩa vụ của đơn vị.

Kế toán TSCĐ, XDCB : theo dõi tình hình tăng, giảm tình hình nhập, xuất sử

dụng công cụ dụng cụ và phân bổ giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng, phân bổ khấu hao

TSCĐ cho các dự án, theo dõi tình hình nhập xuất, tồn nguyên vật liệu cho từng dự án,

16

SV:…….

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

hạng mục.

Kế toán tiền lương : theo dõi tình hình thanh tốn lương cho cán bộ công nhân

viên, các khoản trừ vào lương : các khoản bảo hiểm, tiền phạt, tiền vay ứng lương phải

trả cho cán bộ công nhân viên theo quy định.

Kế tốn Doanh thu và tiêu thụ hàng hóa : theo dõi tình hình nhập kho và xuất

kho hàng hóa, thành phẩm, cuối tháng lập bảng kê tổng hợp theo dõi doanh thu.

Kế toán tiền : quản lý chứng từ thu, chi, giấy báo Nợ, báo Có, tài khoản ngân

hàng, nhập lên hệ thống máy tính, cuối ngày đối chiếu số liệu với thủ quỹ.

Thủ quỹ: là bộ phận độc lâp, có trách nhiệm thu chi tiền theo lệnh của Giám đốc,

có trách nhiệm mở sổ chi tiết cho từng loại tiền, đồng thời ghi chép chi tiết từng khoản

thu chi phát sinh trong ngày, lập báo cáo tình hình luồng tiền biến động, lưu trữ, bảo

quản số sách tài liệu có liên quan,....

2.1.1.2. Chính sách kế tốn áp dụng tại công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo áp dụng Chế độ Kế toán doanh

nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Thơng tư

138/2011/TT- BTC ngày 04/10/2011 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung .

- Năm tài chính của cơng ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31

tháng 12 năm dương lịch

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế tốn : đồng việt nam (vnđ)

- Hình thức kế tốn áp dụng tại cơng ty là hình thức Nhật ký chung và được hỗ

trợ bởi phần mềm kế tốn

- Cơng ty hạch tốn theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế giá trị gia

tăng theo phương pháp khấu trừ.

- Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

+ Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Giá trị hàng tồn kho cuối

kỳ được tính theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ.

+ Phương pháp hạch tốn hàng tồn kho: Cơng ty áp dụng phương pháp kê khai

thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

+ Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Chênh lệch giữa giá gốc hàng tồn kho

lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

- Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định :

+ Nguyên tắc xác định ngun giá TSCĐ hữu hình, vơ hình : TSCĐ được ghi

nhận ban đầu theo nguyên giá, trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo 3 chỉ

tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Nguyên giá của TSCĐ được xác

SV:…….17

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

định là tồn bộ chi phí mà đơn vị đã bỏ ra để có được tài sản đó tính đến thời điểm đưa

tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

+ Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, vơ hình: Khấu hao TSCĐ hữu hình

được thực hiện theo phương pháp đường thẳng, căn cứ theo thời gian sử dụng hữu ích

ước tính và nguyên giá của tài sản.

2.1.2. Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn.

2.1.2.1.Tổ chức hạch tốn ban đầu.

Cơng ty căn cứ vào đặc điểm hoạt động mà lựa chọn chứng từ sử dụng trong kế

tốn. Cơng ty áp dụng Chế độ kế tốn doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo

Quyết định số 15/2006/QĐ- BCT ngày 14/09/2006 Bộ Tài chính. Ngồi ra, tùy theo

nội dung từng phần hành kế tốn các chứng từ cơng ty sử dụng cho phù hợp bao gồm

cả hệ thống chứng từ bắt buộc và hệ thống chứng từ hướng dẫn.

 Các loại chứng từ mà Công ty đang sử dụng:

- Chứng từ thanh toán như :phiếu thu, phiếu chi, giấy báo có, giấy đề nghị tạm

ứng, giấy thanh tốn tiền tạm ứng, biên lai thu tiền, bản kiểm kê quỹ, ủy nhiệm chi, séc

- Chứng từ vật tư hàng tồn kho như: hóa đơn mua hàng, biên bản kiểm nghiệm,

phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ kho, biên bản kiểm kê hàng hóa, phiếu báo vật tư

còn lại cuối kỳ, bảng kê phiếu nhập, bảng kê phiếu xuất,...

- Chứng từ tiền lương như: bảng chấm công; bảng phân bổ tiền lương và BHXH;

bảng thanh toán lương và BHXH; chứng từ chi tiền thanh toán cho người lao động,

bảng làm thêm giờ, hợp đồng giao khoán,...

- Chứng từ TSCĐ: biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản

đánh giá lại TSCĐ, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, thẻ TSCĐ.

- Chứng từ bán hàng: hợp đồng mua bán, hóa đơn GTGT, …

 Trình tự ln chuyển chứng từ kế tốn tại Cơng ty.

Trình tự và thời gian luân chuyển do kế toán trưởng tại đơn vị quy định. Các

chứng từ gốc do công ty lập ra hoặc từ bên ngoài đưa vào đều được tập trung tại bộ

phận kế toán của đơn vị. Việc tổ chức luân chuyển chứng từ là chuyển chứng từ từ các

phòng ban chức năng trong cơng ty đến phòng kế tốn tài chính, bộ phận kế tốn phải

kiểm tra kỹ càng các chứng từ và sau khi kiểm tra xác minh là hợp lý, hợp pháp, hợp lệ

mới được dùng chứng từ đó để ghi sổ. Sau đó phòng kế tốn tiến hành hồn thiện và

ghi sổ kế tốn, q trình này được tính từ khâu đầu tiên là lập chứng từ (hay tiếp nhận

chứng từ) cho đến khâu cuối cùng là chuyển chứng từ vào lưu trữ.

18

SV:…….

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

Gồm các bước sau:

- Lập chứng từ kế toán và phản ánh nghiệp vụ kinh tế vào chứng từ

- Kiểm tra chứng từ kế toán.

- Ghi sổ kế toán

- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.

*Sau đây là ví dụ về chi tiết trình tự ln chuyển phiếu thu tại cơng ty:Người nộp

tiềnSV:…….Kế tốn tiềnKế tốnKế toán liêntrưởngquanThủ quỹ19

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp2.Duyệt,

4.Phiếu

1.Viếtphiếu

thu(liên

phiếu

thu thu

(2,3)

3 liên )

3.Phiếu

5.Thu

thu

tiền, ký

Tiền

nhận

7.Phiếu

6.Phiếu

thu

thu ( liên

(liên2,3)

2,3)

9.Phiếu

thu

(liên 2)

8.phiếu thu10.Ghi

sổ

(liên 2)

kế toán

tiền mặt

11.phiếu

thu (liên 2)13.Lưusổ

12.Ghi

Kết

Ghi

sổ từ

chứng

kế tốn

thúc

quỹ

liên quan

Phòng kế tốn –tài chính)

Sơ đồ 2.2.Sơ đồ xử lý và luân chuyển chứng từ thu chi tiền mặt.

(1) Kế toán tiền mặt viết phiếu thu (3 liên)

(2) Trình kế tốn trưởng ký duyệt (3 liên)

(3) Phiếu thu chuyển trả lại cho kế toán tiền mặt (3 liên, lưu liên 1)

(4) Chuyển liên 2, 3 cho thủ quỹ

(5) Thủ quỹ thu tiền và ký nhận vào phiếu thu (2 liên)

(6) (7) Chuyển phiếu thu cho người nộp tiền ký nhận (2 liên) – người nộp tiền

SV:…….20

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

giữ lại liên 3, chuyển trả liên 2 cho thủ quỹ; thủ quỹ ghi sổ quỹ

(8), (9) Thủ quỹ chuyển phiếu thu (liên 2) cho kế toán tiền mặt

(10)Kế toán tiền mặt ghi sổ kế toán tiền mặt

(11) , (12) Chuyển phiếu thu cho bộ phận liên quan ghi sổ, sau đó chuyển trả

phiếu thu về cho kế toán tiền mặt

(13) Kế toán tiền mặt lưu phiếu thu

*Quy trình luân chuyển phiếu nhập kho :

B1: Người giao hàng đề nghị giao hàng nhập kho

B2 : Ban kiểm nhận lập biên bản nhạn cho nhập kho vật tư, hàng hóa. Ban kiểm

nhận gồm thủ kho, kế tón vật tư, hàng hóa, cán bộ phụ trách bộ phận, người đề nghị

giao hàng.

B3: Kế toán vật tư, hàng hóa sẽ tiến hành lập Phiếu Nhập kho theo hóa đơn mua

hàng, phiếu giao nhận sản phẩm,.. với ban kiểm nhận

B4: Người lập phiếu, người giao hàng và phụ trách bộ phận ký vào Phiếu nhập kho

B5: Chuyển Phiếu Nhập kho cho thủ kho tiến hành việc kiểm nhận, nhập hàng,

ghi sổ và ký Phiếu Nhập kho.

B6: chuyển phiếu nhập kho cho kế tốn vật tư, hàng hóa để ghi sổ

B7: kế toán vật tư tổ chức bảo quản và lưu trữ phiếu nhập.

2.1.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán.

- Hệ thống tài khoản kế toán : Doanh nghiệp sử dụng hệ thống tài khoản kế toán

áp dụng cho các doanh nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 14/09/2006 Bộ Tài chính.

- Công ty vận dụng một cách linh hoạt hệ thống tài khoản kế tóan cả cấp 1 và cấp

2 cho các đối tượng kế toán liên quan. Cụ thể chi tiết như sau:

*Chi tiết với tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng:

1121AGB : Ngân hàng Agribank

1121BIDV: Ngân hàng BIDV

1121TCB : Ngân hàng Techcombank

1121AB: Ngân hàng An Bình

*Chi tiết đối với tài khoản 152 - Nguyên vật liệu

SV:…….21

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

1521 : NVL từ Plastic

15211: Plastic loại 1

15212 : Plastic loại 2 .

1522 : NVL cho đồ thủ công mỹ nghệ

15221: Tre, nứa

15222: Keo dán

15223 : vật liệu tết bện.

*Chi tiết đối với tài khoản 331 - Phải trả người bán :

331PMJ : Công ty Cổ phần PMJ

331HQ : Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Hồng Qn

331NTH : Cơng ty TNHH Nhật Thiên Hương

331HQ: Công ty Cổ phần Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật

Hồng Qn.

331HNC : Cơng ty TNHH Huyền Nguyên Châu.

331TA: Công ty Thương mại Tiến Anh.

*Chi tiết đối với tài khoản 156 – Hàng hóa

156-DK-ASG9R : Máy điều hòa Daikin ASG9R.

156- LG-JC12E : máy điều hòa LG JC12E

156-DK-XD35 : Máy điều hòa Daikin A12 FTXD35.

*Chi tiết đối với TK 131 – Phải thu khách hàng.

Một số nghiệp vụ cơ bản liên quan quan đến hoạt động chính :

1. Ngày 5/1/2015 mua điều hòa các loại của Cơng ty Thương mại Tiến Anh, chưa

thanh tốn tiền hàng :

-LG JC12E số lượng 2 bộ, giá chưa thuế 17.000.000đ;

- Máy điều hòa Daikin ASG9R: 4 Bộ, với giá chưa thuế 19.200.000.

- Máy điều hòa Daikin A12 FTXD35 8 bộ : 46.513.600SV:…….Nợ TK 156- LG-JC12E17.000.000Nợ TK 156-DK-ASG9R19.200.000

22

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

Nợ TK 156-DK-XD3546.513.600Nợ TK 13318.271.360Có TK 331TA90.984.9602.Ngày 17/2/2015 cơng ty thanh tốn cho Cơng ty Thương mại Tiến Anh bằng

tiền gửi chuyển qua tài khoản Ngân hàng Agribank.

Nợ TK 331TA97.240.000Có TK 1121AGB97.240.0003. Phí chuyển tiền món 97.240.000 thanh tốn cho Cơng ty Thương mại Tiến Anh

là 22.000đ

Nợ TK 642

Có TK 1121AGB22.000

22.0004.Ngày 15/3/2015, bán 4 bộ điều hòa Daikin ASG9R, giá chưa thuế 40.800.000đ

cho công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Thái, công ty chưa thanh

tốn.

Nợ TK 131VT44.880.000Có TK 5111

Có TK 3331

Giá vốn :40.800.000

4.080.0000Nợ TK 632Có TK 156-DK-ASG9R

5.Ngày 23/4/2015, mua máy tính Asus K43 của công ty TNHH MTV DV-KD

Thành Nam giá chưa thuế 8.500.000, VAT 10% phục vụ cho bộ phận văn phòng, cơng

ty thanh tốn bằng tiền mặt.

Nợ TK 142

Nợ TK 1331

Có TK 11118.500.000

850.000

9.350.0002.1.2.3.Tổ chức hệ thống sổ kế toán

Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán tổng hợp và sổ kế tốn chi tiết để xử lý

thơng tin từ các chứng từ kế toán nhằm phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính và

báo cáo quản trị cũng như phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm sốt.

Cơng ty đang áp dụng hình thức kế tốn: Nhật ký chung. Hàng ngày, căn cứ vào

SV:…….23

Lớp: K..D3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SÁNG TẠO.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x