Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cụ thể sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty Cổ phân Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo như sau:

Cụ thể sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty Cổ phân Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo như sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

đề thuộc quyền Đại hội đồng cổ đông. Mọi hoạt động kinh doanh chịu sử quản lý và

chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm sốt có 5 thành viên do Đại hội đồng cổ đơng bầu và trong đó có 2

thành viên có trình độ về chun mơn kế tốn, đây là tổ chức thay mặt cổ đơng để

kiểm sốt mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, điều hành công ty. Thành viên

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin

và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Ban giám đốc : thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ

chức và hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội

đồng quản trị. Công ty gồm :

+ Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động từ xảy ra hàng ngày của công ty

và chịu sự giám sát, trách nhiệm của Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực

hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

+ Phó Giám đốc Cơng ty : phụ trách các hoạt động kinh doanh, kế hoạch kinh

doanh, hợp đồng, chịu trách nhiệm về công tác kỹ thuật, thiết kế nhằm nâng cao năng

suất lao động và hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị.

- Phòng tổ chức hành chính : có chức năng tham mưu cho Ban giám đốc về

việc sắp xếp bộ máy, cải tiến tổ chức, quản lý hoạt động , thực hiện các chế độ chính

sách Nhà nước, các cơng việc thuộc hành chính,....

- Phòng tài chính- kế tốn : có chức năng tham mưu cho Giám đốc, tổ chức triển

khai tồn bộ cơng tác tài chính, hạch tốn kinh tế theo điều lệ tổ chức và hoạt động của

công ty, đồng thời quản lý vốn, vật tư, hàng hóa tiền mặt và sử dụng có hiệu quả khơng

để thất thốt vốn, hàng hóa, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo tính kịp thời,

chính xác, trung thực các nghiệp vụ phát sinh trong tồn cơng ty, chịu trách nhiệm

trước Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cơ quan cấp trên về pháp luật, và chịu trách

nhiệm thực hiệ các nghiệp vụ tài chính kế tốn của cơng ty.

- Phòng kế hoạch – kỹ thuật : giúp Ban giám đốc lập kế hoạch, xác định phương

hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh, xây dựng triển khai thực hiện các phương án sản

xuất kinh doanh, ngành nghề đào tạo,chịu trách nhiệm về công tác kế hoạch vật tư

thiết bị kỹ thuật.

- Phòng thiết kế, kiểm sốt chất lượng: phòng kỹ thuật, quản lý thiết kế giúp

công ty tổ chức, triển khai các công việc về công tác nghiệp vụ kỹ thuật trong thi công,

khảo sát, thiết kế quản lý các dự án.

SV:…….11

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

- Phòng thị trường : giúp công ty nắm bắt nhu cầu sử dụng các thiết bị điện dân

dụng trên địa bàn hoạt động, theo dõi sự biến động về giá các mặt hàng tương đương

trên thị trường cả nước, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế trong hoạt động kinh

doanh tiêu thụ và cung cấp mọi thơng tin chi tiết về tình hình cạnh tranh của các đối

thủ trên thị trường.

- Phòng sản xuất : có nhiệm vụ chịu trách nhiệm về việc sản xuất các sản phẩm

theo mẫu, quản lý xưởng sản xuất thực hiện theo đúng kiểu dáng, mẫu mã, chất lượng

theo những gì mà bên thiết kế đã lập kế hoạch và thống nhất.

1.4 Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và

Sản xuất Sáng tạo qua 2 năm 2013-2014.

Để đánh giá khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ phần Đầu

tư và Sản xuất Sáng tạo qua 2 năm 2013 và 2014 ta dựa vào báo cáo kết quả kinh

doanh của công ty.SV:…….12

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

Bảng 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và

Sản xuất Sáng tạo qua 2 năm 2013 và 2014Nhận xét :

Từ bảng số liệu trên ta thấy tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của DN năm

2014 so với năm 2013 có nhiều chuyển biến tốt, do cơng ty đã có những chính sách, kế

hoạch cụ thể và quản lý chặt chẽ hơn, cụ thể :

 Tổng doanh thu năm 2014 đạt 63.222.208.533 vnđ 2014 là 63.222.208.533 vnđ

còn năm 2013 là 52.684.397.724 vnđ; tăng 10.537.810.809 vnđ, tương đương với tăng

20.00% với năm 2013, cụ thể là :

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2014 là

63.210.029.533 vnđ còn năm 2013 là 52.674.239.624 vnđ, tăng 10.535.789.909 vnđ,

tương đương với tăng 20.00% với năm 2013.

+ Doanh thu tài chính năm 2014 so với năm 2013 tăng 2.020.900 VNĐ, tương

ứng với tỷ lệ tăng 19,89%.

 Tổng chi phí năm 2014 là 50.618.849.183 vnđ, còn năm 2013 là

46.369.204.555 vnđ, tăng 4.249.644.628 vnd; tương ứng tăng 9,16%, cụ thể là:

+ Chi phí tài chính năm 2014 so với năm 2013 tăng 29.889.84 VNĐ tương ứng tỷ

lệ tăng 29,71%. Chi phí tài chính năm 2014 tăng chủ yếu do trong năm Công ty thanh

SV:…….13

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

tốn tiền lãi khoản vay dài hạn.

+ Chi phí quản lý kinh doanh năm 2014 so với năm 2013 tăng 1.010.415.768

VNĐ so với năm 2013, tương ứng với tỷ lệ 86,56%.

 Lợi nhuận trước thuế năm 2014 là 12.603.359.350 VNĐ còn năm 2013 là

6.315.193.169 VNĐ. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 tăng 6.288.166.181 VNĐ so với

năm 2013 ,tương ứng với tỷ lệ tăng 99,57%. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 tăng so

với năm 2013 chủ yếu do Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2014 tăng so

với năm 2013 mặc dù tổng chi phí năm 2014 tăng so với năm 2013.

 Lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 10.082.687.480 VNĐ còn năm 2013 là

5.052.154.535 VNĐ. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 tăng 5.030.532.945 VNĐ so với

năm 2013 tương ứng với tỷ lệ giảm 99,57%. Tỷ suât lợi nhuận gộp bán hàng và cung

cấp dịch vụ tăng 9,19%, tỷ suất lợi nhuận thuần tăng 8%, trong khí đó tỷ suất lợi

nhuận thuần sau thuế tăng 6,36 %.

 Tình hình Doanh thu, Lợi nhuận của Cơng ty năm 2014 so với năm 2013 là

khá tốt do năm 2014, cơng ty mở rộng thị trường giúp cho tình hình kinh doanh có

nhiều chuyển biến tích cực và năm 2014, tổng chi phí tăng là do cơng ty đầu tư trang

thiết bị cho bộ phận văn phòng, và trả tiền lãi vay thêm một số khoản vay. Trong năm

2014, tổng doanh thu tăng 20% so với năm 2013, kéo theo giá vốn hàng bán tăng làm

cho tổng chi phí tăng.SV:…….14

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

PHẦN II. TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI

CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SÁNG TẠO.

2.1 Tổ chức cơng tác kế tốn tại Cơng ty

2.1.1. Tổ chức bộ máy kế tốn và Chính sách kế tốn áp dụng tại cơng ty

2.1.1.1.Tổ chức bộ máy kế tốn.

Tổ chức bộ máy kế toán được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong

tổ chức công tác quản lý ở doanh nghiệp. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm

tra các hoạt động kinh tế- tài chính, do đó cơng tác kế tốn ảnh hưởng trực tiếp đến

chất lượng của cơng tác quản lý, đồng thời nó còn ảnh hưởng đến việc đáp ứng các

yêu cầu khác nhau của các đối tượng trực tiếp và gián tiếp.

Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất sáng tạo là một doanh nghiệp có quy mơ vừa

và nhỏ có hai chi nhánh ở Thành phố Hà Nội nên công ty áp dụng mơ hình kế tốn vừa

phân tán vừa tập trung để phù hợp với điều kiện kinh doanh của cơng ty. Chi nhánh có

nhiệm vụ tổ chức quản lý kinh doanh ở đơn vị mình, cơng việc kế tốn ở các chi nhánh

phải do các nhân viên kế toán ở chi nhánh đó thực hiện và đến cuối tháng tổng hợp tất cả

các số liệu gửi về phòng tài chính kế tốn cảu cơng ty. Phòng tài chính – kế tốn có nhiệm

vụ thực hiện hạch tốn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh, cuối

tháng, kế tốn tổng hợp số liệu chung cho tồn cơng ty và lập báo cáo tài chính.

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty.SV:…….15

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

Kế toán trưởngKế tốn tổng

hợpThủ quỹKế

tốn

tiềnKế tốnKế tốncơng nợthuếKế tốn

Doanh thu

tiêu thụ

hàng hóaBộ phận khoKế

tốn

tiền

lươngKế tốn

TSCĐ,

XDCB(Nguồn : Phòng tài chính- Kế tốn

)

Kế tốn trưởng : là người đứng đầu phòng kế tốn tài chính của cơng ty chịu trách

nhiệm trước giám đốc về cơng tác tài chính của cơng ty, trực tiếp phụ trách cơng việc chỉ

đạo, điều hành về tài chính, tổ chức hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ, quy

định của Nhà nước, của ngành về công tác kế toán, tham gia ký kết và kiểm tra các hợp

đồng kinh tế, tổ chức thông tin kinh tế và phân tích hoạt động kinh tế của cơng ty.

Kế tốn tổng hợp : tổng hợp quyết toán, tổng hợp nhật ký chung, sổ cái, bảng

tổng kết tài sản của công ty, đồng thời kiểm tra, xử lý chứng từ, lập hệ thống báo cáo

tài chính, ...

Kế tốn cơng nợ : theo dõi tình hình thanh tốn cơng nợ của khách hàng và nhà

cung cấp, lên kế hoạch thu hồi nợ đối với các khách hàng nợ quá hạn và thanh toán các

khoản nợ đến hạn thanh tốn.

Kế tốn thuế : đóng vai trò quan trọng trong việc tính thuế, theo dõi tình hình

thanh tốn về thuế và các khoản phải nộp khách thuộc trách nhiệm nghĩa vụ của đơn vị.

Kế toán TSCĐ, XDCB : theo dõi tình hình tăng, giảm tình hình nhập, xuất sử

dụng cơng cụ dụng cụ và phân bổ giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng, phân bổ khấu hao

TSCĐ cho các dự án, theo dõi tình hình nhập xuất, tồn nguyên vật liệu cho từng dự án,

16

SV:…….

Lớp: K..D3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cụ thể sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty Cổ phân Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x