Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Truy cập gián tiếp thông qua con trỏ

Truy cập gián tiếp thông qua con trỏ

Tải bản đầy đủ - 0trang

S7-200 không cho phép dùng con trỏ

để truy cập các địa chỉ nhớ AI, AQ,

HC, SM, L và địa chỉ dới dạng bit.

Khi sử dụng cách truy cập dữ liƯu

th«ng qua con trá, trong S7-200 sư

dơng hai ký tù & và *

Ký tự &: Dùng để khởi tạo con trỏ.

Ví dụ: MOVD &VB200, AC1

Chuyển địa chỉ VB200 (không chuyển nội

dung) vào thanh ghi AC1. Thanh ghi AC1 trở

thành con trỏ.Ký tự *: Dùng để truy cập nội dung ô nhớ

có địa chỉ chứa trong con trỏ.

Ví dụ: MOVB *AC1, VB2000

Chuyển nội dung ô nhớ có địa chỉ lu trong

con trỏ AC1 vào ô nhớ có địa chỉ VB2000Ví dụ:

Con trỏ AC1 có nội dung là

200 (byte cao cđa tõ

VW200)

Thanh ghi AC0 cã néi dung

lµ 1234 (nội dung của ô nhớ

có địa chỉ trong con trỏ

AC1)Để truy cập nội dung ô nhớ VW202

Tăng nội dung con trỏ AC1

lên 2

Thanh ghi AC0 có nội dung

là 5678 (nội dung của ô nhớ

có địa chỉ trong con trỏ

AC1)Lưuưý:ưĐểưthayưđổiưnộiưdungư

conưtrỏ:

Sửưdụngưlệnhưtăngư+Dư(Tăngưtừư

kép,ưdoưconưtrỏưlàưmộtưthanhưghiư

32ưbit)

Nếuưtruyưcậpưtheoưbyte:ưTăngưnộiư

dungưconưtrỏưlênư1

Nếuưtruyưcậpưtheoưword:ưTăngưnộiư

dungưconưtrỏưlênư2

Nếuưtruyưcậpưtheoưdoubleưword:ư

Tăngưnộiưdungưconưtrỏưlênư4

Lựa chọn ngôn ngữ lập trình

Trong S7-200 cho phép lựa chọn 3 ngôn

ngữ lập trình:

Ngôn ngữ LADDER (LAD)

Ngôn ngữ STL

Ngôn ngữ FBD

3 ngôn ngữ này về mặt hình thức có

thể chuyển đổi lẫn cho nhau. Việc lựa

chọn ngôn ngữ lập trình là tuỳ theo

thói quen, sở thích cũng nh kinh

nghiệm của ngời sử dụng.Ngôn ngữ LADDER

Là ngôn ngữ lập trình đồ hoạ dựa trên

cơ sở sơ đồ trang bị điện, việc kết

nối lập trình đồ hoạ giống với việc

thiết lập các sơ đồ relay-contactor.

Một chơng trình nguồn viết bằng LAD

đợc tổ chức thành các network, mỗi

network thực hiện một công việc nhỏ.

S7-200 đọc chơng trình từ trên xuống

dới, từ trái qua phải, sau đó lặp lại ë

vßng quÐt tiÕp theo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Truy cập gián tiếp thông qua con trỏ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×