Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm vòng quét của PLC

Khái niệm vòng quét của PLC

Tải bản đầy đủ - 0trang

a) Đọc dữ liệu đầu vào: Đọc các trạng thái

vật lý (Input) vào bộ đệm ảo (IR - Input

Register)

b) Thực thi chơng trình: CPU đọc dữ liệu

từ IR, thực hiện chơng trình phần mềm,

kết quả đợc lu lại ở các vùng nhớ thích hợp và

bộ đệm ảo đầu ra (OR - Output Register)

c) Xử lý các yêu cầu truyền thông (option):

Nếu có yêu cầu truyền thông và xử lý ngắt

d) Tự chẩn đoán lỗi: CPU kiểm tra lỗi của hệ

điều hành trong ROM, các vùng nhớ và các

trạng thái làm việc của các module mở rộngMô tả vòng quét

Mỗi một vòng quét cơ bản

của PLC mất từ 3ms 10ms, tuỳ thuộc vào số l

ợng cũng nh kiểu lệnh viết

Thay đổi

trong chơng trình

mức lôgíc

đầu vào

11/ Thời gian cập nhật bộ đệm

đầu vào

2/ Thời gian thực thi chơng trình

3/ Thời gian xuất kết quả ra cổng

vật lý2

3Truy cập dữ liệu tại các vùng nhớ của S7200

Cách truy cập dữ liệu trực

tiếp

Phân chia vùng nhớ trong

S7-200

Cách truy cập dữ liệu gián

tiếp thông qua con trỏ.Cách truy cập dữ liệu trực tiếp

Truy cập theo bit

Vùng nhớ bộ đệm ảo đầu vào (IR)Địa chỉ

bit

Dấu phân cách (bắt

buộc)

Địa chỉ byte

Tên vùng nhớTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm vòng quét của PLC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×