Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc trưng kỹ thuật của PLC S7-200 CPU 224

Đặc trưng kỹ thuật của PLC S7-200 CPU 224

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vïng nhí M: M0.0M31.7

 Vïng nhí SM: SM0.0549.7SM0.0SM29.7 (read-only)

 Vïng nhí Timer: T0T255

 Vïng nhí Counter: C0C255

 Vïng nhí bé đếm tốc độ cao: HC0HC5

Vùng nhớ trạng thái (Lôgíc tuần tự): S0.0S31.7

Vùng nhớ thanh ghi tổng: AC0AC3

Khả năng quản lý Label: 0255

Khả năng quản lý chơng trình con: 063

Khả năng mở rộng chơng trình ngắt: 0127

Cấu hình vào ra của S7-200 CPU224

AC/DC/RelayCác module mở rộng của S7-200 CPU224Những khái niệm cơ sở của PLC

S7 -200Khái niệm vòng quét của PLC

Truy cập dữ liệu tại các vùng nhớ

khác nhau của S7-200

Lựa chọn ngôn ngữ lập trìnhKhái niệm vòng quét của

PLCa)b)

c) và

d)

e)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc trưng kỹ thuật của PLC S7-200 CPU 224

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×