Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đồ thị dòng dữ liệu

Đồ thị dòng dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

5Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội2. Đồ thị dòng dữ liệu• Cấu trúc điều khiển phổ dụngTuần tựif then elseSwitch (Case)For or whileDo – while6Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội2. Đồ thị dòng dữ liệu• Ta cũng dùng độ phức tạp Cyclomatic C = V(G) của đồ thị dòng điều khiển của chương trình cần kiểm thử để

xác định số đường thi hành tuyến tính độc lập của chương trình cần kiểm thử.• Mục tiêu của kiểm thử dòng dữ liệu là chọn lựa được đúng C đường thi hành tuyến tính độc lập của chương

trình cần kiểm thử rồi kiểm thử vòng đời của từng biến trên từng đường thi hành này xem có lỗi gì khơng.7Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội3. Phân tích vòng đời của 1 biến• Ta có thể xây dựng luồng dữ liệu dựa trên các sự kiện liên quan đến biến trong phạm vi của nó

• Có 3 sự kiện liên quan đến 1 biến là:

 d (declare) : Khai báo hoặc gán giá trị cho biến

 u (use) : Sử dụng biến (tham khảo giá trị của biến)

 k (kill) : Hủy biến8Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội3. Phân tích vòng đời của 1 biến• Nếu ký hiệu trạng thái “chưa khởi tạo biến” là ~ , có thể mô tả 3 khả năng xử lý đầu tiên với 1 biến:

 ~d: Biến chưa khởi tạo và thực hiện khai báo biến (Đúng)

 ~u: Biến chưa khởi tạo và sử dụng biến (Sai)

 ~k: Biến chưa khởi tạo và hủy biến (Có thể đúng có thể sai)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ thị dòng dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×