Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân biệt phạm tội chưa đạt với tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.

Phân biệt phạm tội chưa đạt với tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.

Tải bản đầy đủ - 0trang

11chưa đạt chưa hồn thành, chứ khơng thể xảy ra ở giai đoạn phạm tội

chưa đạt đã hoàn thành hay giai đoạn tội ph ạm hoàn thành. Điều ki ện

khách quan khơng có gì ngăn cản việc thực hiện, nếu ng ười ph ạm t ội

muốn thực hiện tội phạm, họ hồn tồn có thể tiến hành được. Nh ư v ậy,

nếu người phạm tội tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là xu ất phát

từ do ý muốn chủ quan của bản thân họ quy ết đ ịnh không ti ếp t ục th ực

hiện tội phạm nữa nên ở góc độ nào đó, hành vi này đ ược xem là đã m ất

tính nguy hiểm cho xã hội.

Trong khi đó, đối với hành vi phạm tội chưa đạt việc người ph ạm tội

không tiếp tục thực hiện tội phạm nữa lại là do nguyên nhân khách quan

tác động (chứ không phải do chủ quan như tự ý n ửa ch ừng ch ấm d ứt vi ệc

phạm tội) mà không thực hiện được tội phạm đến cùng.

Như vậy, để phân biệt giữa tự ý nửa chừng chấm dứt việc ph ạm tội

và phạm tội chưa đạt. Chúng ta cần dựa vào nguyên nhân tác động là ch ấm

dứt hành vi.12C- KẾT LUẬN

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là một hành động th ể hi ện

sự an năn hối lỗi của người phạm tội. Pháp luật Việt Nam cũng đã có ch ế

định phù hợp để giải quyết về trường hợp này. Chế định là s ự th ể hi ện ch ủ

trương, chính sách nhân đạo của Nhà nước đối với người tự ý n ửa ch ừng

chấm dứt việc phạm tội. Đồng thời có ý nghĩa quan tr ọng trong vi ệc giáo

dục, tun truyền nhân dân có ý thức tơn trọng pháp luật, tuân theo pháp

luật. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội tạo cơ họi và điều ki ện cho

người thực hiện tội phạm, lựa chọn hành vi và sửa chữa kịp th ời đ ể nh ận

sự khoan hồng của nhà nước.

Trên đây là tìm hiểu của em về chế định tự ý n ửa ch ừng ch ấm d ứt

việc phạm tội. Bài làm còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Rất mong th ầy cơ

góp ý để em hoàn thành nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn!13DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trường đại học Kiểm sát Hà Nội, giáo trình Luật Hình s ự Vi ệt Nam

( phần chung), 2014, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

2. Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015.

3. TS. Phạm Mạnh Hùng, trường đại học Kiểm sát Hà Nội: “Về chế định tự

ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội”. Tạp chí Tồ án nhân dân, số 8

năm 1995.

4. Lê Thị Giang, tóm tắt luật văn thạc sĩ luật học : “Tự ý nửa chừng chấmdứt việc phạm tội trong Luật Hình sự Việt Nam”, khoa Luật, Đại học

Quốc gia Hà Nội, 2014.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân biệt phạm tội chưa đạt với tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×