Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. THỰC TIỄN TRIỂN KHAI.

III. THỰC TIỄN TRIỂN KHAI.

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÀI TẬP LỚN MÔN PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEANNam Á hy vọng sẽ tạo được bước đột phá trong cuộc

chiến chống nạn ma túy trong khu vực.Trước mắt

ASEAN-Narco tập trung vào vấn đề thực thi luật phòng

chống ma túy,sau đó sẽ mở rộng sang các lĩnh vực liên

quan đến kiểm soát ma túy. ASEAN-Narco sẽ là diễn đàn

tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin các vấn đề liên

quanđến kiểm soát ma túy giữa các nước thành viên

ASEAN, cũng như giữa ASEANvới Trung Quốc, Nhật

Bản và Hàn Quốc. Với cam kết chính trị của tất cả các

quốcgia thành viên ASEAN, hi vọng tệ nạn ma túy trong

khu vực sẽ sớm bị đẩy lùi.

Cơ chế hợp tác phòng chống ma túy của ASEAN

thông qua Hội nghị thường niêncấp quan chức cao cấp về

vấn đề ma túy ( ASOD) được tổ chức luân phiên hàngnăm

ở các nước thành viên ASEAN với mục tiêu chia sẻ thông

tin, kinh nghiệm vàthảo luận giải pháp tăng cường hợp tác

quốc tế về phòng, chống ma túy trong khuvực ASEAN.

Hội nghị cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc

thúc đẩy hợptác quốc tế trong phòng chống ma túy. Các tổ

chức tội phạm trong lĩnh vực nàyhoạt động xuyên quốc

gia, được tổ chức chặt chẽ, trang bị hiện đại, manh động

vàliều lĩnh. Do vậy, các quốc gia cần tập trung ưu tiên cho

vấn đề hợp tác quốctế,chia sẻ thông tin, kinh nghiệm đấu

tranh, phối hợp điều tra… Tham gia cơ chếhợp tác ASOD

8BÀI TẬP LỚN MÔN PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEANtừ năm 1997 đến nay, Việt Nam thông qua diễn đàn hợp

tác đaphương quan trọng này đã chính thức tham gia sâu

và phối hợp triển khai các sángkiến hợp tác phòng chống

ma túy chung của khu vực. Uy tín, hình ảnh và vai tròcủa

Việt Nam trong hợp tác khu vực ở lĩnh vực này ngày càng

được khẳng định vàghi nhận. Phòng chống ma túy đã trở

thành một trong những ưu tiên hàng đầutrong chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng của Việt

Nam.9BÀI TẬP LỚN MÔN PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEANC/ KẾT THÚC VẤN ĐỀ

Có thể thấy, những tác hại và hậu quả của ma túy vẫn

đang tác động và gây ảnhhưởng đến tất cả chúng ta từng

ngày, từng giờ. Vì vậy, “chung tay đẩy lùi ma túy”và

“giảm thiểu tác hại” của ma túy không chỉ là trách nhiệm

của các cơ quan nhànước hay các tổ chức liên quan đến

việc phòng chống ma túy mà còn là tráchnhiệm của cả

cộng đồng, của mỗi chúng ta. Tất cả vì ASEAN nói riêng,

trái đất nóichung – nói khơng với ma túy !10BÀI TẬP LỚN MÔN PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEANDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Giáo trình Pháp luật cộng đồngng ASEAN, Trường2.Đại học Luật Hà Nội, Nxb.CAND, Hà Nội, 2015.

http://w3.lamdong.gov.vn/vivn/a/phongchongmatuy/tachai/pages/mot-so-loai-4.ma-tuy.aspx

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ma_t%C3%BAy

http://tiengchuong.vn/Ma-tuy/Vi-mot-ASEAN-5.khong-ma-tuy/16114.vgp

http://ubdt.gov.vn/wps/portal/pcmt/home/chitiet/!3.ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h

nd0cPE3MfAwN302AXA88AS_dQZ3NfI39fM_2

CbEdFANccfEI!/?

WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/

ubdt/pcmatuymaidam/thongtinthamkhao/khainiem

vematuy/11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. THỰC TIỄN TRIỂN KHAI.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×