Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lý do chn ti

Lý do chn ti

Tải bản đầy đủ - 0trang

học tập là hoạt động chủ đạo nên chúng ta cần phải chuẩn bị tốt tâm thế cho

trẻ. Lời nói mạch lạc là “hành trang” không thể thiếu với trẻ mẫu giáo lớn.

Vấn đề phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ mẫu giáo lớn là một phạm trù

gây đƣợc sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu. Tất cả những nghiên cứu

đó đều nhằm tìm ra những biện pháp, phƣơng thức tốt nhất để phát triển lời

nói mạch lạc cho trẻ. Chúng ta có thể nhận thấy rõ nét sự thay đổi sự mạch lạc

trong lời nói của trẻ từ 3-6 tuổi. Trẻ 3 tuổi thì lời nói còn mang tính tình

huống. Những lời nói mạch lạc đầu tiên của trẻ đƣợc cấu tạo từ hai đến ba

câu. Trẻ 4-5 tuổi sự phát triển lời nói mạch lạc chịu ảnh hƣởng lớn của việc

tích cực hố vốn từ, lời nói của trẻ đã đƣợc mở rộng hơn, có trật tự hơn mặc

dù cấu trúc còn chƣa hồn thiện. Ở trẻ mẫu giáo lớn, lời nói mạch lạc đã đạt

đến trình độ khá cao. Để trả lời câu hỏi trẻ đã sử dụng các câu tƣơng đối chính

xác, ngắn gọn và khi cần thì mở rộng. Ở độ tuổi này trẻ đã có thể đặt các câu

chuyện miêu tả hay theo một chủ đề nào đó cho trƣớc một cách tƣơng đối

tuần tự và rõ ràng, song những lời nói mạch lạc ấy chƣa mang tính “nghệ

thuật”. Trẻ vẫn cần đến mẫu lời nói của cơ - nhất là cách kể chuyện của cô

giáo.

Đặc điểm tâm lý của trẻ ở giai đoạn này là trẻ rất thích đƣợc cơ giáo và

ngƣời lớn kể chuyện. Trẻ có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe cô kể chuyện và

rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ say sƣa với nàng công chúa, với chàng hồng tử

và những bà Tiên, ơng Bụt hiền lành. Nghe ngƣời khác kể chuyện với trẻ đã

rất thú vị nhƣng đƣợc tự mình kể chuyện, tự mình kể về những điều trẻ trải

qua trong cuộc sống, những hiểu biết, suy nghĩ và những cảm xúc của mình

trƣớc các sự vật hiện tƣợng trong cuộc sống. Cảm xúc ngôn ngữ của trẻ đƣợc

thể hiện qua ngữ điệu giọng nói, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ và tƣ thế

trong q trình kể chuyện. Cảm xúc ngơn ngữ của trẻ cũng đƣợc thể hiện qua

cách sử dụng từ ngữ, câu nói thể hiện cảm xúc, tình cảm hay thái độ của cá

nhân trƣớc những sự kiện đang nói tới. Lúc này trẻ thích nghe và thích đƣợc

tự mình kể chuyện. Tuy nhiên khả năng truyền đạt của trẻ trong lời kể, kỹnăng bộc lộ thái độ, cảm xúc với những sự vật, hiện tƣợng vẫn chƣa phát

triển đầy đủ. Đây chính là thời điểm rất tốt để chúng ta dạy trẻ kể chuyện.

Dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện trƣớc hết giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, quan

trọng hơn nó sẽ góp phần trang bị những kỹ năng, kỹ xảo để trẻ phát triển

lời nói mạch lạc, nghệ thuật.

Để trẻ khơng chỉ thích nghe kể chuyện, khơng chỉ biết kể chuyện mà

còn trở thành ngƣời kể chuyện hay, hấp dẫn, ngƣời lớn chúng ta cần ph¶i

trang bị cho trẻ những kinh nghiệm c¬ bản và cần thiết - có thể gọi là

những “thủ thuật” kể chuyện. Dạy trẻ những thủ thật kể chuyện sẽ giúp trẻ

chọn lựa những viên gạch tốt nhất xây nên lâu đài ngôn ngữ cho riêng

mình. Vai trò của ngƣời giáo viên trong việc phát triển lời nói mạch lạc

cho trẻ - cụ thể chúng tơi muốn nói đến ở đây là việc dạy trẻ kể chuyện

là vô cùng quan trọng. Giáo viên mầm non là những ngƣời trực tiếp thắp

lên ngọn lửa phía bình minh của cuộc đời mỗi trẻ.

Là sinh viên ngành mầm non, tƣơng lai sẽ đƣợc chăm lo đến từng

giấc ngủ, từng bữa ăn, uốn nắn, chăm sóc những mầm xanh của cuộc đời

chúng tôi thực sự rất chú ý đến việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non đặc biệt là việc phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ mẫu giáo lớn. Chúng tôi

mong muốn rằng ngay từ những năm tháng đầu tiên của cuộc sống trẻ em đã

đƣợc quan tâm và chăm lo bằng tình thƣơng của tất cả mọi ngƣời.

Chính vì những ly do trên, chúng tôi quyết định chọn đề tài “Dạy trẻ

mẫu giáo lớn một số thủ thuật kể chuyện nhằm phát tiển lời nói mạch lạc cho

trẻ” làm đề tài cho khố luận tốt nghiệp của mình. Chúng tơi nghĩ rằng đây sẽ

là một đề tài rất hấp dẫn và thiết thực với những ngƣời quan tâm đến trẻ em

và ngành giáo dục mầm non.

2. Lịch sử vấn đề

Trẻ em luôn giành đƣợc rất nhiều sự quan tâm của gia đình, nhà

trƣờng và xã hội. Những vấn đề về trẻ em đã đƣợc các nhà nghiên cứu khoa

học hết sức quan tâm. Riêng về phát triển ngơn ngữ và lời nói mạch lạc cho

trẻ đếnnay đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học với những cơng trình nghiên cứu

đƣợc xã hội ghi nhận.

Trong cuốn “Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo”

NXB ĐHSP, năm 2004, Nguyễn Xuân Khoa đã nghiên cứu rất kỹ sự phát

triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo. Trên cơ sở những đánh giá chung về đặc

điểm tâm sinh lý của trẻ ở lứa tuổi này, dựa trên mối quan hệ của bộ môn

ngôn ngữ học với những bộ môn khác ông đã đƣa ra đƣợc một số phƣơng

pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non - trong đó bao gồm cả vấn đề phát

triển lời nói mạch lạc cho trẻ. Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho các giáo viên và

sinh viên ngành mầm non cũng nhƣ các nhà nghiên cứu về lĩnh vực này.

Trong “Tạp chí ngơn ngữ số 3-4/1984”, ơng còn có bài viết: “Phát triển năng

lực hoạt động lời nói trong việc dạy Tiếng Việt ở nhà trường”. Bài viết đã

gây đƣợc sự quan tâm của nhiều bạn đọc.

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non dƣờng nhƣ là một “miền đất mới”

bởi nó đã gây đƣợc sự đầu tƣ của nhiều nhà nghiên cứu. Rất nhiều thạc sỹ,

tiến sĩ đã chọn lĩnh vực này để nghiên cứu và tìm hiểu. Trong luận án tiến sĩ

với đề tài: “Một số biện pháp dạy trẻ 4-5 tuổi kể chuyện theo tranh” của Phạm

Thị Hồng Yến - ĐHSP Hà Nội, 2005 đã đề cập đến vấn đề dạy trẻ kể chuyện

theo tranh. Luận án đã nêu đƣợc cơ sở lý luận về ngôn ngữ mạch lạc của trẻ

mẫu giáo 4 - 5 tuổi và đÒ xuất một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo kể

chuyện theo tranh.

Trẻ 5 - 6 tuổi là lứa tuổi phát triển nhất trong giai đoạn mẫu giáo, sắp

bƣớc vào mơi trƣờng hoµn tồn mới mẻ nên lời nói mạch lạc trở thành

một yếu tố không thể thiếu. Xuất phát từ góc nhìn này, luận án của Vũ Thị

Hƣơng Giang, ĐHSP Hà Nội , 2007 đã bàn về : “Một số biện pháp dạy trẻ 5

- 6 tuổi kể chuyện với đồ chơi nhằm phát triển lời nói mạch lạc”. Luận án

này đã hệ thống hóa đƣợc cơ sở lý luận của việc phát triển lời nói mạch lạc

cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua kể chuyện với đồ chơi, thực trạng sử dụng

các biện pháp dạy trẻ kể chuyện với đồ chơi nhằm phát triển lêi nói mạch

lạc ở các trƣờngmầm non hiện nay. Bên cạnh đó, trong luận án của mình, Vũ Thị Hƣơng

Giang còn xây dựng đƣợc một số biện pháp kể chuyện với đồ chơi rất sáng

tạo, phát huy tốt khả năng sử dụng lời nói mạch lạc của trẻ.

Cũng nghiên cứu về việc dạy trẻ 5 - 6 tuổi dạy trẻ kể chuyện theo

tranh, Nguyễn Thùy Linh lại có cái nhìn ở góc độ khác. Với: “Một số biện

pháp d¹y trẻ mẫu giáo kể chuyện theo tranh liên hồn có chủ đề”, Nguyễn

Thùy Linh đã tìm đƣợc phƣơng thức hiệu nghiệm dùng tranh liên hồn có

chủ đỊ trong việc dạy trẻ mẫu giáo lớn kể lại chuyện.

Năm 2005, với việc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài: “Một

số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua kể

chuyện theo tranh”, Nguyễn Thị Xuân, ĐHSP Hà Nội đã điều tra đƣợc thực

trạng về việc sử dụng các biện pháp dạy trẻ kể chuyện theo tranh và thực

trạng sử dụng ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5 - 6 tuổi. Nguyễn Thị Xuân đã đƣa

ra đƣợc kết luận khoa học về đề xuất những kiến nghị về biện pháp phát triển

ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5 - 6 tuổi.

Dạy trẻ kể chuyện theo kinh nghiệm cũng giúp phát triển ngôn ngữ

mạch lạc cho trẻ. Nghiên cứu vấn đề này, luận án của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

đề cập đến thực trạng việc dạy trẻ kể chuyện theo kinh nghiệm của giáo viên

mầm non và mức độ phát triển ngôn ngữ mạch lạc của trẻ mẫu giáo lớn.

Ở hầu hết các cơng trình nghiêm cứu của mình, các nhà khoa học đều

đƣa ra đƣợc những biện pháp hữu hiệu nhằm phát triển ngôn ngữ mạch lạc

cho trẻ. Ở mỗi một cơng trình là những góc nhìn, những ý kiến khác nhau của

từng ngƣời. Cũng nghiên cứu mảng ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo, luận án:“ Một

số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi kể lại truyện văn học nhằm phát triển

lời nói mạch lạc” của Âu Thị Hảo đã điều tra thực trạng sử dụng ngôn ngữ

mạch lạc cho trẻ, tiến hành thực nghiệm sƣ phạm để đánh giá và kiểm tra giả

thiết khoa học, đồng thời sử lý kết quả nghiên cứu bằng toán thống kê .

Hồ Lam Hồng cũng nghiên cứu vấn đề này trong luận văn: “Sự phát

triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua kể chuyn .Tp chớ Giáo dục Mầm non cú rt nhiu bài viết về cách tổ chức,

quản lý, tin hoạt động, những sáng kiến dạy học của các giáo viên và các cán

bộ quản lý ngành mầm non. Ở đó cũng có khá nhiều bài viết về vấn đề phát

triển ngơn ngữ cho trẻ. Trong Tạp chí số 1/2006, Đinh Thị Un có bài dịch

tìm hiểu về trƣơng trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non Hàn Quốc.

Đây là một góc nhìn mở cho nền giáo dục mầm non Việt Nam hiện nay.

Cũng trong tạp chí Giáo dục Mầm non, số 4/2006 tác giả Nguyễn Thị

Tuyết Sƣơng có bài viết: “Giúp trẻ cảm thụ truyện kể thông qua hệ thống câu

hỏi”. Cách mà tác giả của bài viết này rất hữu hiệu và mang tính thực thi cao.

Trẻ ở tuổi mẫu giáo thì việc cảm thụ chuyện thơng qua hệ thống câu hỏi của

giáo viên. Vậy phải sắp xếp hệ thống câu hỏi nhƣ thế nào cho phù hợp nhất?

Tất c¶ những điều đó tác giả trình bày rất cặn kẽ, kĩ càng trong nội dung

bài viết của mình.

.....

Và còn rất nhiều những cơng trình nghiên cứu khác đã đi vào tìm hiểu về

ngơn ngữ và lời nói mạch lạc của trẻ mẫu giáo ở các độ tuổi, c¸c giai

đoạn. Tựu chung lại, các nhà khoa học đều muốn trẻ đƣợc phát triển mạch

lạc về ngôn ngữ, nâng cao chất lƣợng dạy và học của ngành giáo dục mầm

non nói riêng và nền giáo dục của đất nƣơc ta nói chung. Tuy nhiên cho đến

thời điểm này, chƣa có một ai và chƣa một cơng trình khoa học nào đi sâu

vào khai thác việc dạy trẻ mẫu giáo lớn những thủ thuật nh»m phát triển

lời nói mạch lạc cho trẻ. Với đề tài nghiên cứu này, chúng tơi đã tìm

đƣợc cho mình một hƣớng đi riêng, dựa trên sự tìm hiểu, đánh giá và thực

nghiệm của chính bản thân mình.

3. Mục đích nghiên cứu đề tài

Với lòng u nghề mền trẻ, say mê tìm tòi chúng tơi đi vµo nghiên

cứu đề tài nhằm tìm ra những thủ thuật hay nhất dạy trẻ 5 - 6 tuổi, giúp các

em có kỹ năng kể chuyện một cách hào hứng, lơi cn ngƣơì nghe hơn,

giúp trẻmạnh dạn, tự tin, thích giao tiếp hơn và quan trọng nhất là phát triển ngôn ngữ

mạch lạc cho trẻ, chuÈn bị cho trẻ tâm thế trƣớc khi đến trƣờng phổ thông.

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là các thủ thuật kể chuyện cho trẻ mẫu

giáo.

Phạm vi nghiên cứu: Trẻ mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi.

5. Nhiệm vụ

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài .

5.2. Tìm hiểu một số thủ thuật cơ bản khi kể chuyện.

5.3. Nghiên cứu một số hình thức dạy trẻ kể chuyện nhm phỏt trin

ngụn ng mch lc.

6. Phng phỏp nghiờn cu

Phơng pháp chung :

Quy nạpPhơng phápcụ thể

+ Phân tích

+ Tổng hợp

+ Nghiên cứu lý thuyết

7. Cấu trúc của khóa luận

Ngồi phần Mở đầu và phần Kết luận, nội dung của khóa luận gồm ba

chƣơng : Chƣơng 1. Cơ sở lý luận; chƣơng 2. Một số thủ thuật kể chuyện cơ

bản; chƣơng 3.Các hình thức, phƣơng pháp phát triển lời nói mạch lạc cho

trẻ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lý do chn ti

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×