Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lí do chọn đề tài

Lí do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học sinh Tiểu học đợc làm quen với Toán học ngay từ

những ngày đầu tới trờng .Vì vậy việc xây dựng nội dung

chơng trình môn Toán ở Tiểu học phù hợp với nhận thức và

đặc điểm tâm sinh lí của các em. Nội dung Toán học bao

gồm 5 chủ đề kiến thức lớn đó là:

- Những kiến thức về số học

- Các yếu tố đại số- Các yếu tố hình học

- Phép đo đại lợng

- Giải toán có lời văn

Chúng ta xác định trọng tâm đồng thời là hạt nhân

của nội dung môn Toán ở Tiểu học là các kiến thức và kĩ

năng cơ bản về số học: số tự nhiên, số thập phân, phân số.

Số tự nhiên là một thành tựu toán học lâu đời nhất của

loài ngời. Ngày nay số tự nhiên đợc sử dụng ở mọi nơi,

mọi lúc của đời sống xã hội: trong giao dịch, mua bán, th

tín, điện thoại khó có thể hình dung ra một xã hội mà

không có số tự nhiên. Số tự nhiên ra đời do nhu cầu nhận

biết về số lợng của sự vật. Nhu cầu đó xuất hiện ngay cả

trong một xã hội đơn sơ nhất, khi xã hội càng phát triển

thì nhu cầu đó càng tăng.

Trong chơng trình Toán Tiểu học, việc hình thành khái

niệm số tự nhiên

đợc đa vào từ lớp một. Các số tự nhiên đợc trình bày

theo từng số, bắt đầu từ số 1, theo thứ tự phép đếm. Mô

hình này có thể đợc coi là mô hình dựa trên khái niệm

số đứng liền sau. Các số xây dựng theo quan điểm bản

số

đợc xếp thứ tự ngay. Nh vậy việc hình thành khái niệm số

tự nhiên cần nêu

đợc cả hai mặt bản số và tự số của nó.

Vấn đề đặt ra là cần tìm phơng pháp hợp lí và có

hiệu quả cao nhất trong dạy học để giúp học sinh lĩnh hội

đợc tri thức, đa học sinh vào hoạt

động học tập có chủ đích đợc tổ chức vừa sức với các em.Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trên, để góp phần

nâng cao chất lợng, hiệu quả của việc dạy và học Toán ở

Tiểu học, em chọn đề tài Dạy học số tự nhiên trong môn

Toán ở Tiểu học.

2.Đối tợng nghiên cứu

Kiến thức về số tự nhiên,các phép toán trên

tập số tự nhiên. Dạy học số tự nhiên trong môn

Toán ở Tiểu học.3.Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu trên cơ sở nội dung số học trong Toán học

hiện đại và vận dụng đợc trong dạy học số học trong môn

Toán ở Tiểu học.

4.Mục đích nghiên cứu

Nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy học môn Toán

nói chung và dạy học số tự nhiên và các phép toán trên tập

hợp số tự nhiên ở Tiểu học nói riêng.

5.Phơng pháp nghiên cứu

Phơng pháp nghiên cứu tài

liệu. Phơng pháp thực

nghiệm.

Phơng pháp phân tích,tổng hợp,so sánh.

6.Nhiệm vụ nghiên cứu

Phân tÝch mét sè néi dung kiÕn thøc cã liªn quan ở Toán

học hiện đại về số tự nhiên, các phép toán trên tập số tự

nhiên.

Phân tích các kiến thức và phơng pháp dạy học về số

tự nhiên, các phép toán trên tập hợp số tự nhiên.

Từ hai nội dung phân tÝch, rót ra nhËn xÐt vỊ mèi quan

hƯ gi÷a hai kiến thức trên, ứng dụng của kiến thức Đại số

trong Toán cao cấp vào xây dựng chơng trình và dạy học

số tự nhiên, các phép toán trên tập số tự nhiên nh thế nào,

đa ra cách dạy đạt hiệu quả cao nhÊt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lí do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×