Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tham số hóa tự nhiên của một cung chính quy

Tham số hóa tự nhiên của một cung chính quy

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chứng minh

Giả sử cung chính quy

t0 ,tJ.có tham số hóa: J3,tat nêntXét hàm số

Khi đó:t =PSuy rat = P¡ ,ta s:Jt Pdtt0t Jt P0I ( với I là khoảng mở trong ¡ ) là một vi phôi.:J3o1 :IĐặt:

r1sa r s

Ta có:sro

ro

P PPP.o PSuy ra:Pr PP P o P.Từ đó ta có:P. Pr

Pr o P 1.Vậy mọi cung chính quy đều có tham số hóa tự nhiên.

3.4.Ví dụ

3Cho tham số

¡:,ta 0(a2b2uuuur

r

ae t btk tTìm tham số hóa tự nhiên của.Lời giải

Ta có:Suy ra

: Xét : ¡urP

¡

ta sr

ae tt2

r

ae tt P

t(t)

t0a2r

bk t .2

b2 dtr

bk t2a2b2 ta

t

t022b .a2b2 t t00)Chọn t0

Khi đó:a20 suy ra (t0 )

o1 : ¡rb2 t sE3

1(s)sa r s

1 (s)r(s)

uuuur r

r(s) aes(t)s

a2a2

sbb2b2a2b2r

kThử lại:

r

r ' aeTa có :r's

a2

r

aer '2

a2

a22b2

3

a2

b2b2a21

a2b2b22r

bk

b2

1

a2a2b21Vậy tham số hóa cần tìm là:

uuu

r(s)

urr

aes

a2b2bs

a2b2r

kb2.

r

bk

a 2 b22§3 CUNG SONG CHÍNH QUY TRONG3ĐỘ CONG VÀ ĐỘ XOẮN CỦA NÓ

1. Độ cong và độ xoắn

1.1.Độ cong

1.1.1. Định nghĩa (xem [2], tr. 89)

Cho cung chính quytrongn. Xét một tham số hóa tự nhiên của nó,s a r(s) thì mọi tham số hóa tự nhiên của nó có dạng r o ,

(vậy

T'' 0 ). Từ đó đặt'1r ' thì T là một trường vectơ tiếp xúc đơn vị dọcDT

xác định một trường vectơ

, nhưng DT khơng phụ thuộc vào r , tức

ds

ds

dọc vì trong tham số hóa tự nhiên t a r (t) .

D ro '

dt

Độ cong củaD'(r 'o )'' r

'o'2Dr 'Dr 'o dsdtodstại điểm s trong tham số hóa tự nhiên s a r(s) của nólà:

k sDT

ds(s)Dr '

(s)

dsVậy ta được hàm độ cong (hay gọi tắt là độ cong) k dọc

kDT

ds.1.1.2. Cơng thức tính độ cong trong E3Cho cung chính quy với tham số hóa bất kỳ

một tham số hóa tự nhiên của nó là r :

I

phép đổi tham số từ t sang s thì

r o, s3:J3,ta, s a r s mà(t) .(t) . Lấy

:JI làTa có:

(t)ro(t)'(t) r '(s). '(t)

''(t) r '(s). ''(t) r ''(s). '2(t)

Suy ra:

Và:

Do đó:'(t)'(t)

)'(t)

)''(t''(t(do r '(s) 1)r '(s) . '(t)

'(t)

r

'(s)r '(s) .r ''(s) . r '(t)r

'(s)r '(s) . r ''(s) .

sinVậy:k t3

' (t) vì r '(s)r ''(s)'(t)3T '(s) .'(t)3'(t)3k t .'(t)3'(t)''(t)

'(t)3r '(s), r ''(s) . r '(t)r (s) .k s.1 nên r ''(s)33.1.1.3. Cung có độ cong bằng 0

Giả sử

r:Jlà một cung chính quy có tham số hóa tự nhiên

ur

r r

uuuuur

ur

3

E ,k s

T '(s) 0 nên T '

s J . Suy ra T s

a ( a là

0,vectơ hằng).

r

Vì vậy '(s)r

a .Từ đó ta

có:rr(s)rO a.s b ,

vớir r

a,b là vectơ hằngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tham số hóa tự nhiên của một cung chính quy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×