Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mặt phẳng mật tiếp của cung tại điểm song chính quy

Mặt phẳng mật tiếp của cung tại điểm song chính quy

Tải bản đầy đủ - 0trang

r uur

0=

t

Suy ra

:auuur

=a

uuruur

t

t

uuuuur 2

t2uur

uur

+

t

tTa có thể thayrur uur 2 r

t . .

bằng w =

Vậy một vectơ chỉ phương của

pháp tuyến chính

có dạng:

uur uuuuur uur ur

t

t w=

tuuuuur 2 uur

t

t2.2.2. Định lí ( điều kiện tương

đương) (xem [2], tr. 92)gọi làMtmặt phẳng mật tiếp

của

tại điểm song chínhp

hn

g

t ,

q2

u

yd

= 0.

t0 khi li t t0

m

và chỉ t

khi

t0Chứng minh

t ,.Gọi: h= d

r

.là vectơ pháp tuyến đơn vị

T

a

c

ó

:r

u

u

u

uu u

uuu u

ruuuuur uuuuruuu

u

uuu

u

n t

t =

P

n

P

.

P

tt P

=

P

.

P P

c

o t

s 0t

P.

si

n

=

h0=

d

Trong đó :được xác định

như hình vẽ:t ,.Cơng thức khai triển Taylor tại điểm t0 :

uur

uur

t0

t0

2

t =

t0 +

t

t

+

t t0 2 + 0 t t0

0

1!

2!

r

r uur

r

n uuuuur

2

= n

Suy ra: d

t ,

+ n.0 t t0.

t

t

t

0

0

t0 t t0 +

.

2Điều kiện cần

Giả sử

Suy ra:Do đó:là mặt phẳng mật tiếp.

r ur

0

n.'(t0 )

r ur

0

n.''(t0 )

d

lim

t t t0,

t t0r

nt t0

= lim220 t t0 = 0t t0Điều kiện đủGiả sử:lim

tSuy ra

:Suy ra :

.tt0lim

tKhi đó ta có:dt0dt ,

t02t ,

t t0(*)t t0 = 0

= lim

trt0dtt ,

t0r u

n uur

lim | n u t0 +

t0

t t0

2

r

r uuuuu = 0

n r

r

tr 0

uur2t t0 = 0r

t t0 + n 0 t t0 | = 0.

(1)Từ (*) suy

ra:lim |

nn

t t00 t t02|= 02

r uur

n

t0 = 0tSuy ra:

.t0 +Từ (1) và (2) suy rat0là mặt phẳng mật tiếp của(2)

tại điểmt0 .3. Tham số hóa tự nhiên của một cung chính quy

3.1. Định nghĩa (xem [2], tr. 8)

Một tham số hóa r:

I3r s của một cung chính quy,sđược gọialà một tham số hóa tự nhiên của nó nếu Pr P= 1.

* Nhận xét: Mọi cung chính quy (kể cả cung chính quy định hướng)

đều có tham số hóa tự nhiên.

3.2. Tính chất

a) Nếu r :

I

chính quy thì l r

s1,s2b) Nếu r :

1

I13là một tham số hóa tự nhiên của một cung,sa rs

=

S1

3S2 .,sa3và r2 :

I2r1

s,

uahóa tự nhiên của cùng một cung chính quy thì: u=

c) Nếu

I:3, tar2 u là hai tham sốs+C (C là một hằng số).t là một tham số hóa bất kì của một cungchính quy thì ta có thể đổi tham số t sang tham số s theo công thức:

ts= Pt

Pdt( t0 J )t0để s là tham số hóa tự nhiên của cung.

3.3.Định lí (xem [2], tr. 85)

Mọi cung chính quy (kể cả cung chính quy định hướng) đều có tham số

hóa tự nhiên.Chứng minh

Giả sử cung chính quy

t0 ,tJ.có tham số hóa: J3,tat nênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mặt phẳng mật tiếp của cung tại điểm song chính quy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×