Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
§2 ĐỘ DÀI CUNG. THAM SỐ HÓA TỰ NHIÊN CỦA CUNG CHÍNH QUY

§2 ĐỘ DÀI CUNG. THAM SỐ HÓA TỰ NHIÊN CỦA CUNG CHÍNH QUY

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.3. Ví dụ

3Trong E tính độ dài các cung đoạn có biểu thức tọa độ Descartes sau

đây:

sin t), a(1cost), 4acos t,

2a) (t)a(tb) (t)

2tcos t,sin t,cosc)acht,asht,at ,33a,0,0 t 2(0

t 2 )(t)a 0,0 t t0x3 a 2

x,,

,

3a2 2xd) (x)a 0, a x 3xLời giải

a)(t)sin t), a(1cost), 4acos t

2a(ta(1cost), asin t, 2a sin t

2(t)2 2a sin t

2(t)2 2a sin t

2Do đó:

l()0,2(2 2asin

4 2acos t 2t )d

2

020

b)(t)

'(t)2t23(0 t 2 )4

2a

8 2a0tsin d

2 23cos t,sin t,cos2t

3cos2 t sin t,3sin2 t cost, 2sin 2t'(t)5 sin 2t 220t.Xét dấu:

0tπ/2sin 2t 0+π0-3π/20+0-0Do đó:

520, 2l2sin 2t.d 2t

0c)5

4sin 2t d 2t05

4sin 2t d 2t2sin 2t d 2t55

25 cos2t

22

05 cos2t

4322acht,asht,at25 cos2t

4

32a 0' tasht,acht,a'tash2tVậy: l0,t0sin 2t d 2t435 5

2 10.2

(t)22ch2t 1 a2ch2tt0d)325 cos2t

4

5

24025

452sin 2t dta 2cht dta 2sht

0xx3 a 2

x,,

3a2 2x' xx2 a2

1,,

a2 2x 2' xx4

1 a4aa4

4x 4a2cht

t0

0a 2sht0 .02x 4a44a4 x42622x4 a4

2a2 x23aDo đó: l2x4a4

2 2a,3a2a xa3adx

ax2a222xa2dx 9a .2. Mặt phẳng mật tiếp của cung tại điểm song chính quy

2.1. Điểm song chính quy

Cho cungtrong3t .có tham số hóa t aĐiểm củaứng với t trong tham số hóa t a

uur

uur

song chính quy (của ) nếu hệ hai vectỏt

tt của nó gọi là điểm

độc lập tuyến tính.2.2.Mặt phẳng mật tiếp

2.2.1. Định nghĩa (xem [1], tr. 26)

Mặt phẳngđi qua điểmlà mặt phẳng mật tiếp của

Điểmtại điểm song chính quycủa cungchứa tiếp tuyến tạit màtđược gọit .t gọi là tiếp điểm của mặt phẳng mật tiếpMặt phẳng mật tiếp

tuyếnt ,t có phương làvới.t0 nên tồn tại một pháp. Ta gọi pháp tuyếnnày là pháprr

(khác 0 ) củatuyến chính.

Để tìm

v

rta xác định một vectơ chỉ phươngr

uur

( ).Vectơ v có dạng v = auur

+br uur

t vàt

Do đó: b 0 và ta có thể xem như b=1.

Khi đó:.t = 0.r uur

0=

t

Suy ra

:auuur

=a

uuruur

t

t

uuuuur 2

t2uur

uur

+

t

tTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§2 ĐỘ DÀI CUNG. THAM SỐ HÓA TỰ NHIÊN CỦA CUNG CHÍNH QUY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×