Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đạo hàm của trƣờng vectơ dọc cung tham số

Đạo hàm của trƣờng vectơ dọc cung tham số

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong chương này, chúng ta đã xét một số định nghĩa, tính chất, và một

số định lý mang tính chất chuẩn bị. Sau đây, chúng ta sẽ đi nghiên cứu sâu

3hơn về “Cung song chính quy định hướng trong E ”.10Chương 2

CUNG SONG CHÍNH QUY ĐỊNH HƢỚNG TRONG E3Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cung song chính quy

định hướng trong 3 .

§1 CUNG TRONG E

1. Cung trong E331.1. Hai cung tham số tương đương

Định nghĩa (xem [2], tr. 69)

Cho I , J là hai khoảng mở trong ¡ . Hàm

số

vi phôi nếu f là một song ánh khả vi và

f

Hai cung tham số

J:31là một hàm khả vi.(t) và r :

I,taJ được gọi là mộtf:

I3,ur(u)avà r khả vi) gọi là tương đương nếu có vi( I , J là khoảng trong ¡ ,

phôi:

:Jta u1.2. Cung trongsao cho r oI

(t)3Quan hệ xác định như trên là một quan hệ tương đương. Mỗi lớp tương

đương theo quan hệ trên được gọi là một cung. Mỗi cung tham số thuộc một

lớp được gọi là tham số hóa của cung.

Hai tham số hóa của một cung sai khác nhau một vi phôi, ta gọi vi phôi

này là đổi tham số.142. Cung chính quy

2.1. Điểm chính quy

3Mỗi điểm của cungtrong E được thể hiện trong mỗi tham số hóacủa nó bởi một giá trị của tham số, nếu trong các tham số hóa:

ta(t);u a r(u) , nó được thể hiện theo thứ tự t0 và u0 thì: u0phép biến đổi tham số t a u(t0 ) ,(t) .* Chú ý: Ảnh của các tham số hóa của một cung là trùng nhau và

được gọi là ảnh của . Tuy nhiên không thể đồng nhất cung với ảnh của nó,

nhưng để thuận tiện người ta vẫn thường đồng nhất mỗi điểm của

bởi chẳng hạn t0 trong tham số hóa t a(t) củagọi tắt đó là điểm t0 hayxác định bởi t a(t0 ) của cungvới điểmxác định

3(t0 )(t) .2.1.1. Định nghĩa (xem [2], tr. 70)

Cho cungxác định bởi

3:J

Điểm t0củata

(t)(t0 ) 0 gọi là một điểm chính quy của(t0 ) 0 thì nó gọi là một điểm kì dị củacòn nếu.Một cung mà mọi điểm của nó đều là điểm chính quy được gọi là một

cung chính quy.

* Nhận xét: Các khái niệm trên khơng phụ thuộc vào tham số hóa của cung.

2.1.2.Ý nghĩa hình học

uuuuuuuuur

ur

r

Ta có (t0 ) (t) (t t0 )( (t0 ) )

(

quarr

→ 0 khi t → t0) nên cát tuyến

uuuuuuuuur (t0 ) (t)(t0 ) = M0 và (t) =M của cung có một vectơ chỉ phươngt t0dầnur (t0 khi

t

tới )t0 , do đó có thể nói một cách hình ảnh: tiếp tuyến của

điể

mtại(t0 )= M0 là “vị trí giới hạn” của các tiếp tuyến M0M khi M

dần tới M0dọc cung.

2.2. Tiếp tuyến, pháp tuyến, pháp diện

2.2.1. Tiếp tuyến (xem [1], tr. 20)

Nếu(t là điểm chính quy của cung

0 ) đi qua(t0 ) có vectơ chỉthì đường thẳng ( l )(t0 ) gọi là tiếp tuyến của

tại (t0 ) .phương Cho

cung tham số:3:J

ta

Ta:123x (t), x (t), x (t)uuuur

(t)123(x ) (t),(x ) (t),(x ) (t)Phương trình tiếp tuyến:

1x1(t)(x1) (t)2x2 (t)(x 2 ) (t)3x3 (t)(x 3 ) (t).2.2.2. Pháp tuyến (xem [1], tr. 20)

Mỗi đường thẳng

đi qua một pháp tuyến

tại (t0 ) .

của(t và vng góc với tiếp tuyến ( l )

0 ) gọi là2.2.3. Pháp diện (xem [1], tr. 20)Siêu u

( và

ph

) vu

đi

ơn

gc

với

tiế

p

tuy

ến

(l

)

gọiph

áp

dtạim

ặt

p

hn

g

v

u

ơ

n

g

g

ó

c

v

ới

(

l

).(t0 ) , khiCho cung tham số :

3:J1ta

Ta có :uuuur

(t)23x (t), x (t), x (t)

123(x ) (t),(x ) (t),(x ) (t)Phương trình pháp diện:

X 1 x1(t) (x1) (t)X2x2 (t) (x2 ) (t)2.3. Ví dụ

3Trong E cho cung đinh ốc tròn:

Chứng minh rằng(t)X3x3 (t) (x3 ) (t)acost, asin t,bt(a > 0, b ≠ 0).là cung chính quy. Viết phương trình tiếp tuyến,pháp diện tại điểm (t0 ) của.Lời giải

Ta có:

(t)asin t, acost,b

a2(t)

Do đó:

Vậy0(t)b200là cung chính quy.Tiếp tuyến tại điểm(t0 ) là:

xacost0

a sin t0y asin t0

acost0zbt0

bPháp diện tại (t0 ) là:

asin t0 x acost0acost0 yasint0b z bt003. Cung định hƣớng

3.1. Định nghĩa

3.1.1. Định nghĩa (xem [1], tr. 20)

Định nghĩa: Cho hai cung tham số tương đương

và r :

I3,u a r(u) . Giả sử:J(t)3 ,tI là phép đổi tham số từđơn điệu tăng hoặc đơn điệu giảm (vì

Suy ra: Hoặc:Ja(t)sang r thìlà vi phôi).0 với mọi t là điểm trong của J hoặc(t) 0 vớimọi t là điểm trong của J .

Nếu(t)0 ta nóilà phép đổi tham số bảo tồn hướng và nóir là tương đương định hướng.

Ta nhận thấy quan hệ trên là một quan hệ tương đương. Mỗi lớp tương

đương theo quan hệ trên được gọi là một cung định hướng.

Vậy: Cung định hướng là một tập hợp tất cả các cung tham số tương

đương cùng hướng với một cung tham số

J:3. Ta gọimột đại diện hay một tham số hóa của cung định hướng đó.

3.1.2. Ví dụ

Hai cung tham số sau có tương đương định hướng khơng:

3:J

ta 0r:IJ0,2r r sin j

cosiE3u a 0 cosu

2r

u

sin

i2r

j:J3Hƣớng dẫn tìm (t) :

Ta có :ur

(t)r

r( (t))

r

(t)

i sin 2(t)

r r sin t j

costi

cos

2Suy

ra:r

j(t)

2

(t)

sin t sin 2

cost cos(t )

2

(t ) 2

(t )

2t 2k

t 2k

t 2k(t)2t4kTa có:2tSuy ra:0 2t 4kMặt khác:4k3(1)2(0, 2 )

t(2)Từ (1) và (2) suy ra: k = 0.

Suy ra:(t)2tDo đó ta có:'(t) 2 0 ..Lời giải:

Hai cung tham sốvà r là tương đương định hướng vì sẽ tồn tại vi phơi

: 0, 2,3

ta ubảo tồn hướng thì :'(t) 2 0( t J ).(t)2tTa có:uuuurrr

(t) co

si

rruuuur

(r o )

(t

)sin j

rr

2t

i sin

2

t (0, 2 )r( ( r( 2)

r

t)) r cost

2t

sin t j

cos

2tSuy ra: r oj.Vậy hai cung tham số đã cho là tương đương định hướng.

3.2. Đảo hướng của

một cung định

hướng

3.2.1.Định nghĩa

(xem [1], tr. 20)

Cho hai cung tham

số3t

a:J

có vi phơi đảo

hướng (tt0,,t

J) :J

u tr:

II,tađược gọi là cung đảo. hướng của cung

3.2.2.Định nghĩa

Cho cunglà một cung định hướng:2

r cost r sin t j

ta 0

Xét vi phơi¡3,

u

ar u .Nếuthì cung,

Ct

u

na

g

t

h

a

mu

t

đảo

hướ

ng

(vì10,2s:

o1 : ¡r

ua

r u2t ¡ ).r

r uuur 1

u

o

ur 1

ur

u

cos2

r

sin ui cosu j2r

u i sin

ru2r

uj3.3. Trường vectơ tiếp xúc đơn vị dọc cung định hướng

Cho

:J

alà một cung

3,tchính quyđịnh hướng xác định bởit thì rõ ràng trường vecto :U

alà trường vecto tiếp xúc đơn vị dọc cung.U,ttt

PtPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đạo hàm của trƣờng vectơ dọc cung tham số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×