Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Điều kiện đủ

+ Điều kiện đủ

Tải bản đầy đủ - 0trang

r s ) k(s)

(*)

2.3. Mặt phẳng mật tiếp cung song chính quy trong

O , s3 J .

Ck r

( , r

E

h r

chính

r

3

0 , ssong

J . chính quy

là cung

o

Giả

sử

trong

E

cung

Suy '

có tham số hóa là:

(

J.

T

r

l

s

r'( à t a

x(t), y(t), z(t) , t

)

l

suy

s đ

r ) ộ (t)

à

r

1, (s

J ).

, c

t

r l

h

r

'

''a

r ''(s)

( ( p

m

s s t

) ) u

s

yế

h

n

ó

t

í

a

n

t

h.

n

h

i

ê

n

Suy

song

là cung

.

chính

S

quy.

u

y

r

a

:

rn

rr

K

O , s J nên

r

hi

J ).

0 (s

đó

ta:

'(

).

''(

s

0Mặt phẳng mật tiếp của cung đó có phương trình là:

x(t)

x '(t)

x ''(t)Y y(t)

y '(t)

y ''(t)Z z(t)

z '(t)

z ''(t)0

3Trong đó (X, Y, Z) là tọa độ của điểm thay đổi trong E .

2.4. Trường vectơ pháp tuyến chính đơn vị

DT

dọc cung song chính quy

Xét trường vectơ

dsNDT

dsDT

dsthì được trường vectơ đơn vị N dọcpháp tuyến chính đơn vị dọc.Ta có thể xác định N dưới dạngDTtrongn đặtgọi là trường vectơ( k là độ cong ).kN

ds

Trường vectơ đơn vị N dọc

a) Tại mọi điểm của

củaxác định bởi các điều kiện sau:, phương của N là phương của pháp tuyến chínhtại điểm đó.b) Với mọi tham số hóa t a(t) của

N (t).N (t).

''(t

Thật

vậy:D 'dt

Suy ra:N (t)

D)t:D '

(t) 0

d

Dr 'D (r o )

dt

'(t)

DT''(r 'o)'2ods

'(t).N (t).Dr '( (t))2' (t)(t) .dtdsdsTrong chương này, chúng ta đã nghiên cứu chi tiết và cụ thể các khái

3niệm, định lý, tính chất về :”Cung song chính quy định hướng trong E ”.Để

giúp bạn đọc có thể nắm vững các khái niệm, định lý, tính chất vừa nghiên

cứu ở trên, sau đây chúng ta sẽ tìm lời giải cho một số bài toán cơ bản như

sau.Chương 3

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ CUNG SONG CHÍNH QUY ĐỊNH HƢỚNG

TRONG3Để củng cố những kiến thức đã nghiên cứu ở chương 1 và chương 2,

sau đây chúng ta sẽ đi tìm lời giải cho một số bài tập về cung song chính quy

3.định hướng trong3Bài tập 1: Tìm cung song chính quy trongmà các mặt phẳng mật tiếpa) Thẳng góc với một phương cố định.

b) Song song với một đường thẳng cố định (và các tiếp tuyến khơng song

song với đường thẳng đó).

Lời giải:

a) Giả sử cung song chính quy

:J¡3,Ta có:tatrong3có tham số hóa tự nhiên(t) .ur(t)1,tJ.Mặt phẳng mật tiếp chứa tiếp tuyến, pháp tuyến chính củavng gócvới một phương cố định. Suy ra, trường vectơ trùng pháp tuyến đơn vị dọc

cunglà vectơ hằng.

Suy ra B là trường vectơ pháp tuyến đơn vị của

ur urur

B

1

,

ur

Khi đó ta có: ' 0 nên

0.

B'

Ta có B'N (độ xoắn của cung= 0 nên(1)tại t, N là trường vectơ pháptuyến chính đơn vị của ) .

Ta có: N ≠ 0 , suy ra.là cung phẳng.Vậy cunglà cung phẳng thì thỏa mãn yêu cầu bài toán.

3b) Giả sử cung song chính quy

:J

Đường thẳng mật tiếp của

định) ur

r

B.

atrong E có tham số hóa tự nhiên:

3,sa(s)tại mọi điểm song song vớiur

r

( cố

0 ( a vectơ hằng. B vng góc với mặt phẳng mật tiếp, B làtrường vectơ pháp tuyến đơn vị).

ur r ur r

Ta có: B'.a B.a 'ur r0,khi đó ta có B'.

ar

a = 0).r

Tức là: N.a 0 (r

là vectơ hằng suy ra0 (Do

aJ , N là trường vectơ

r

pháp tuyến chính định vị của ).

N.a 0 .

Do các tiếp tuyến không song song với đường thẳng đó suy ra

độ xoắn của cungtại s= 0 hay

Suy

racungVậy cunglà cung phẳng.là cung phẳng thì thỏa mãn u cầu bài tốn.Bài tập 2: Tìm cung song chính quy trong

ta3xác định bởi tham số hóa:(t) biết phương trình mặt phẳng mật tiếp tại mỗi điểm của nó trong hệtọa độ Descarts vng góc Oxyz là:a t X b t Y

Trong đó :c t Zd t0t a a(t),b(t),c(t), d (t) là các hàm số cho trước.Lời giải:

Giả sử:ta(t)(x(t), y(t), z(t)) là tham số hóa của cung. Mặtphẳngmậttrình : a t X b t Ytiếpc t Zcủad tcung0.phươngTa ký hiệu : Nta t ,b t ,c tlà vectơ pháp tuyến của mặtphẳng ấy. Mặt phẳng mật tiếp đi qua

ur uur

(by dczd

ax

t

h

a ' x a '') xb ' (t

yc 'oz

d'

)

.

N b ''dy ặc '' z d ''

'(t c

(

t

)

)

ur

d

''(

uu

t)

r

(

t

)

.

N

'

(

t

)

ur

uu

r

(

t

)

.

N

''

(

t

)N, N , Na

= 1)a ' N

a '' ế

uDbcb ' c ≠ 0.

b ''

'

c

'

'(t) nên ta có:

(1)Khi

, ,z t

đó (1)

là hệ y một

Camer cách

, ta

t duy

tính

đượcx t

n , ,c t và các đạo

h b hàm bậc nhất, bậc

ất hai của chúng.

t t

h

e

oa

tvới một đường thẳng cho trước.

là một

cung phẳng (xem bài tập 1).

Bài tập 3: Chứng minh rằng các tính chất sau

của một cung song chính quy định hướng

trong3là tương đương:1) Tiếp tuyến tạo một góc khơng đổi với một phương cố

định.

2) Pháp tuyến chính song song vơi một mặt phẳng cố

định.

3) Trùng pháp tuyến tạo một góc khơng đổi với

một phương cố định với điều kiện độ xoắn

khác 0 tại mọi điểm.2) N 0, khi đó N t

u

D ln song song

với một mặt

phẳng cố

định.

Suy

ra

mặt

phẳn

g mật

tiếp

của

luôn

song

song4) Tỷ số giữa độ xoắn và độ cong là hàm hằng.

5) T ,T ,T = 0 ( trong đó T là trường vectơ tiếp

, xúc

đơn vị dọc

D ds) Cung như thế gọi là cung đinh ốc tổng

quát.Lời giải:r

Trước hết ta chứng minh 1,2,3 là tương đương. Thực vậy, giả sử a là

vectơ không đổi luôn làm với tiếp tuyến của cung

đổi .

ur r

T.amột góc khơngur r

(khơng đổi). Khi đó: T '.a 0 .cos

Khi đó ta có:r

uur

k.a.

N0(

kr uur0) tức là a.N0, điều này tương đương vớipháp tuyến chính luôn song song với một mặt phẳng cố định .Suy ra

ur r

r

si . (Trùng pháp tuyến làm với vectơ cho trước a một góc khơng

B.a

đổi). n

ur

r

Giả sử B ln làm với a (vectơ đơn vị cho trước) một góc khơng đổi

ur

r

r

0).

.N.a0(

uur r

ur

r

( B . a ) = 0 tức

là:

Khi đó ta có:N.a 0.Suy ra: T ln làm với

amột góc cố định.Vậy 1,2,3 là tương đương.suy

ra:Bây giờ ta chứng minh 1 tương đương với 4.

r

Giả sử là vectơ không đổi luôn làm với T một góc khơng đổi

a

r uur

a.N 0 tức là:

r

ur ur

a( kT

R) 0

(1)

r ur

r

sin vào (1) ta có: k.cos

r sin

0

Thay ur

a.T cos

.a.B

hoặck= cotgNgược lại, nếuta(không đổi).

rkluôn không đổi dọc ta

sẽ tìm được vectơ đơn vị

a

khơng đổi ln làm với vectơ tiếp tuyến đơn vị T của

Xét trường vectơdọc:

kTBmột góc không đổi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Điều kiện đủ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×