Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
§3 CUNG SONG CHÍNH QUY TRONG ĐỘ CONG VÀ ĐỘ XOẮN CỦA NÓ

§3 CUNG SONG CHÍNH QUY TRONG ĐỘ CONG VÀ ĐỘ XOẮN CỦA NÓ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ta có:

(t)ro(t)'(t) r '(s). '(t)

''(t) r '(s). ''(t) r ''(s). '2(t)

Suy ra:

Và:

Do đó:'(t)'(t)

)'(t)

)''(t''(t(do r '(s) 1)r '(s) . '(t)

'(t)

r

'(s)r '(s) .r ''(s) . r '(t)r

'(s)r '(s) . r ''(s) .

sinVậy:k t3

' (t) vì r '(s)r ''(s)'(t)3T '(s) .'(t)3'(t)3k t .'(t)3'(t)''(t)

'(t)3r '(s), r ''(s) . r '(t)r (s) .k s.1 nên r ''(s)33.1.1.3. Cung có độ cong bằng 0

Giả sử

r:Jlà một cung chính quy có tham số hóa tự nhiên

ur

r r

uuuuur

ur

3

E ,k s

T '(s) 0 nên T '

s J . Suy ra T s

a ( a là

0,vectơ hằng).

r

Vì vậy '(s)r

a .Từ đó ta

có:rr(s)rO a.s b ,

vớir r

a,b là vectơ hằngtức ảnh củanằm trên một đường.1.1.4. Ý nghĩa

là số đo

hình họcGọilim

s0urur(bằn s)và

T

thì:

g

(s

Radi

an)

của

góc

giữa

T (s)k(s)s1.1.5. Ví dụ

a) Mọi cung thẳng

có độ cong k

bằng 0.

Chứng minh:OGiả sử cung thẳngr

s.ecó tham số hóa tự

nhiên:

r:¡

KD

hr

i

'30đ

ó0

:n, sa r s

, nên

k s

dsr

a

:

s ¡ .Suy0,k

Vậy mọi cung thẳng có

độ cong bằng 0.

b) Cung có độ cong

k bằng 0 sẽ là

cung thẳng.

Chứng minh:

k

(

có: s

) r

( e là vectơ

Kh

D hằng đơn vị)

i

đó:th

:r0,s

0,sJ

Jr

'

(

s

)

er r

s.e cN r(s)

ên

ta:300.r

r(s)

rOSuy

ra:r(s)rO r(s)Do đó ta có:

r(s)rrO s.e c O

's. (tịnh tiến O lên một

eđiểm O ').Vậy cung có độ cong k bằng 0 là cung thẳng.

c) Tính độ cong của cung tròn có tham số hóa:

r s

2

r:¡

E , s a O Re R

r

r s

r ' Re

R

r

r

r '' 1

e

s

Rr s

e R1

2R2.Suy ra: k(s)RVậy cung có độ cong đềuk(s)1,

R.

r ''(s)1.

Rs ¡ .1.2.Độ xoắn

Định nghĩa: Cho là một cung song chính quy định hướng trongnthìđã có trường vectơ tiếp xúc đơn vị T ( xác định hướng) và trường vectơ pháp

tuyến chính đơn vị N dọc . Bây giờ nếu n=3 và3đã có hướng thì xác địnhđược trường vectơ đơn vị B T N dọc gọi là trường vectơ trùng pháp

tuyến đơn vị dọc .(phương của của B tại mỗi điểm là phương của trùng

tại điểm đó). Vậy cho cung chính quy định hướngtrong(có hướng), có trường mục tiêu trực chuẩn thuận T , N, B dọcgọi làpháp tuyến của

3trường mục tiêu Frétnet dọc

Khi đó, doB.B 1

nên.

DB

0.

ds .B

42Do

B.TB. DT

0 nên DB .T

ds

ds0.43DT

kN dsvà B.N 0 nên suy ra:DB 0 .

ds .T

Vậy

DB trực giao với T và B ,vì thế

nó cùng phương với N (tại

ds mọi

điểm ). Từ đó có hàm số

để:

gọi

(hàm) độ xoắn củaN.dọc

DB

ds2. Cung song chính quy

2.1. Định nghĩa (xem [2], tr.

93)

3Cho cung

trong làgọi là

song chính quy nếu mọi

điểm của

điểm song chính quy.

N

(t) là một tham số hóa của

ế

thì

u

song chính quy khi và

t

a

chỉ khi các

trường vectơ

D

,

dtdọc là một hệ độc

lập tuyến tính.2.2. Nhận xét

a) Mọi cung song chính quy

đều là chính quy.b) Cung chính

quy chưa

hẳn đã là

cung song

chính quy.

Chứng minh:

a) Giả sử cung

là cung song

chính quy có

tham số hóa s

ac

ó

r

'

,r r

ur

r

độc

lập

tuyến

tính.

Suy

ra rr s

.

Khi

đó

ta0. Do

vậy

cung

là cung

chínhr

'

'

quy.

b) Giả sử

cung

thẳng

có tham

số hóa:

r

r'r(s)Orr

r0.

e , r ''r

se .r r khơng độc lập tuyến tính.

Khi đó r ', r

''

Suy ra cung khơng song chính quy.

c) Mọi cung chính quy là song chính quy khi và chỉ khi

độ cong của nó khác 0 tại mọi điểm.

Chứng minh:

+ Điều kiện cần

Giả sử

là cung song chính quy

có tham số hóa: s a

r

r

r '(s), đ

r ''(s) ộ

c

D

o l

đ ậ

p

ó:r(s) .

Khi đót

u

y

ế

n

t

í

n

h

.

0 (s

0 S

(s

uy

ra

:r

r

J ) ''(s)

J )k(s)+ Điều kiện đủ

Cholà cung

số hóa

rJ

:n,sachính

tựquy có

nhiên:thamr s ) k(s)

(*)

2.3. Mặt phẳng mật tiếp cung song chính quy trong

O , s3 J .

Ck r

( , r

E

h r

chính

r

3

0 , ssong

J . chính quy

là cung

o

Giả

sử

trong

E

cung

Suy '

có tham số hóa là:

(

J.

T

r

l

s

r'( à t a

x(t), y(t), z(t) , t

)

l

suy

s đ

r ) ộ (t)

à

r

1, (s

J ).

, c

t

r l

h

r

'

''a

r ''(s)

( ( p

m

s s t

) ) u

s

yế

h

n

ó

t

í

a

n

t

h.

n

h

i

ê

n

Suy

song

là cung

.

chính

S

quy.

u

y

r

a

:

rn

rr

K

O , s J nên

r

hi

J ).

0 (s

đó

ta:

'(

).

''(

s

0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§3 CUNG SONG CHÍNH QUY TRONG ĐỘ CONG VÀ ĐỘ XOẮN CỦA NÓ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×