Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
§1 CUNG TRONG E3

§1 CUNG TRONG E3

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Cung chính quy

2.1. Điểm chính quy

3Mỗi điểm của cungtrong E được thể hiện trong mỗi tham số hóacủa nó bởi một giá trị của tham số, nếu trong các tham số hóa:

ta(t);u a r(u) , nó được thể hiện theo thứ tự t0 và u0 thì: u0phép biến đổi tham số t a u(t0 ) ,(t) .* Chú ý: Ảnh của các tham số hóa của một cung là trùng nhau và

được gọi là ảnh của . Tuy nhiên khơng thể đồng nhất cung với ảnh của nó,

nhưng để thuận tiện người ta vẫn thường đồng nhất mỗi điểm của

bởi chẳng hạn t0 trong tham số hóa t a(t) củagọi tắt đó là điểm t0 hayxác định bởi t a(t0 ) của cungvới điểmxác định

3(t0 )(t) .2.1.1. Định nghĩa (xem [2], tr. 70)

Cho cungxác định bởi

3:J

Điểm t0củata

(t)(t0 ) 0 gọi là một điểm chính quy của(t0 ) 0 thì nó gọi là một điểm kì dị củacòn nếu.Một cung mà mọi điểm của nó đều là điểm chính quy được gọi là một

cung chính quy.

* Nhận xét: Các khái niệm trên khơng phụ thuộc vào tham số hóa của cung.

2.1.2.Ý nghĩa hình học

uuuuuuuuur

ur

r

Ta có (t0 ) (t) (t t0 )( (t0 ) )

(

quarr

→ 0 khi t → t0) nên cát tuyến

uuuuuuuuur (t0 ) (t)(t0 ) = M0 và (t) =M của cung có một vectơ chỉ phươngt t0dầnur (t0 khi

t

tới )t0 , do đó có thể nói một cách hình ảnh: tiếp tuyến của

điể

mtại(t0 )= M0 là “vị trí giới hạn” của các tiếp tuyến M0M khi M

dần tới M0dọc cung.

2.2. Tiếp tuyến, pháp tuyến, pháp diện

2.2.1. Tiếp tuyến (xem [1], tr. 20)

Nếu(t là điểm chính quy của cung

0 ) đi qua(t0 ) có vectơ chỉthì đường thẳng ( l )(t0 ) gọi là tiếp tuyến của

tại (t0 ) .phương Cho

cung tham số:3:J

ta

Ta:123x (t), x (t), x (t)uuuur

(t)123(x ) (t),(x ) (t),(x ) (t)Phương trình tiếp tuyến:

1x1(t)(x1) (t)2x2 (t)(x 2 ) (t)3x3 (t)(x 3 ) (t).2.2.2. Pháp tuyến (xem [1], tr. 20)

Mỗi đường thẳng

đi qua một pháp tuyến

tại (t0 ) .

của(t và vng góc với tiếp tuyến ( l )

0 ) gọi là2.2.3. Pháp diện (xem [1], tr. 20)Siêu u

( và

ph

) vu

đi

ơn

gc

với

tiế

p

tuy

ến

(l

)

gọiph

áp

dtạim

ặt

p

hn

g

v

u

ơ

n

g

g

ó

c

v

ới

(

l

).(t0 ) , khiCho cung tham số :

3:J1ta

Ta có :uuuur

(t)23x (t), x (t), x (t)

123(x ) (t),(x ) (t),(x ) (t)Phương trình pháp diện:

X 1 x1(t) (x1) (t)X2x2 (t) (x2 ) (t)2.3. Ví dụ

3Trong E cho cung đinh ốc tròn:

Chứng minh rằng(t)X3x3 (t) (x3 ) (t)acost, asin t,bt(a > 0, b ≠ 0).là cung chính quy. Viết phương trình tiếp tuyến,pháp diện tại điểm (t0 ) của.Lời giải

Ta có:

(t)asin t, acost,b

a2(t)

Do đó:

Vậy0(t)b200là cung chính quy.Tiếp tuyến tại điểm(t0 ) là:

xacost0

a sin t0y asin t0

acost0zbt0

bPháp diện tại (t0 ) là:

asin t0 x acost0acost0 yasint0b z bt003. Cung định hƣớng

3.1. Định nghĩa

3.1.1. Định nghĩa (xem [1], tr. 20)

Định nghĩa: Cho hai cung tham số tương đương

và r :

I3,u a r(u) . Giả sử:J(t)3 ,tI là phép đổi tham số từđơn điệu tăng hoặc đơn điệu giảm (vì

Suy ra: Hoặc:Ja(t)sang r thìlà vi phơi).0 với mọi t là điểm trong của J hoặc(t) 0 vớimọi t là điểm trong của J .

Nếu(t)0 ta nóilà phép đổi tham số bảo tồn hướng và nóir là tương đương định hướng.

Ta nhận thấy quan hệ trên là một quan hệ tương đương. Mỗi lớp tương

đương theo quan hệ trên được gọi là một cung định hướng.

Vậy: Cung định hướng là một tập hợp tất cả các cung tham số tương

đương cùng hướng với một cung tham số

J:3. Ta gọimột đại diện hay một tham số hóa của cung định hướng đó.

3.1.2. Ví dụ

Hai cung tham số sau có tương đương định hướng khơng:

3:J

ta 0r:IJ0,2r r sin j

cosiE3u a 0 cosu

2r

u

sin

i2r

j:J3Hƣớng dẫn tìm (t) :

Ta có :ur

(t)r

r( (t))

r

(t)

i sin 2(t)

r r sin t j

costi

cos

2Suy

ra:r

j(t)

2

(t)

sin t sin 2

cost cos(t )

2

(t ) 2

(t )

2t 2k

t 2k

t 2k(t)2t4kTa có:2tSuy ra:0 2t 4kMặt khác:4k3(1)2(0, 2 )

t(2)Từ (1) và (2) suy ra: k = 0.

Suy ra:(t)2tDo đó ta có:'(t) 2 0 ..Lời giải:

Hai cung tham sốvà r là tương đương định hướng vì sẽ tồn tại vi phơi

: 0, 2,3

ta ubảo tồn hướng thì :'(t) 2 0( t J ).(t)2tTa có:uuuurrr

(t) co

si

rruuuur

(r o )

(t

)sin j

rr

2t

i sin

2

t (0, 2 )r( ( r( 2)

r

t)) r cost

2t

sin t j

cos

2tSuy ra: r oj.Vậy hai cung tham số đã cho là tương đương định hướng.

3.2. Đảo hướng của

một cung định

hướng

3.2.1.Định nghĩa

(xem [1], tr. 20)

Cho hai cung tham

số3t

a:J

có vi phơi đảo

hướng (tt0,,t

J) :J

u tr:

II,tađược gọi là cung đảo. hướng của cung

3.2.2.Định nghĩa

Cho cunglà một cung định hướng:2

r cost r sin t j

ta 0

Xét vi phôi¡3,

u

ar u .Nếuthì cung,

Ct

u

na

g

t

h

a

mu

t

đảo

hướ

ng

(vì10,2s:

o1 : ¡r

ua

r u2t ¡ ).r

r uuur 1

u

o

ur 1

ur

u

cos2

r

sin ui cosu j2r

u i sin

ru2r

uj3.3. Trường vectơ tiếp xúc đơn vị dọc cung định hướng

Cho

:J

alà một cung

3,tchính quyđịnh hướng xác định bởit thì rõ ràng trường vecto :U

alà trường vecto tiếp xúc đơn vị dọc cung.U,ttt

PtP§2 ĐỘ DÀI CUNG. THAM SỐ HĨA TỰ NHIÊN

CỦA CUNG CHÍNH QUY

1. Độ dài cung

1.1. Định nghĩa (xem [2], tr. 31)

Cho cung tham số

mút) [a,b] và giả sử

Vớimỗimi 13: a,bxác định trên đoạn thẳng (kể cả cácliên tục.

phépa t0chiat1 t2 ...

tmb,lậptổng. Nếu các tổng đó có cận trên với mọi phép chia như vậy thì

uuuuuuuuuu

ur (ti 1)

(ti )ta nói cung tham số đó có độ dài cung và độ dài cung đó là cận trên ấy.

1.2. Định lý (xem [2], tr. 31)

Nếu J khả vi lớp £ 1 thì nó có độ dài cung và độ dài cung ấy là:

b'(t) dt .

a* Chú ý: Nếu n = 3:

ur (t)

ur (t)

ur(t)x(t), y(t), z(t)

x (t), y (t), z (t)

[x (t)]2 +[y (t)]2 +[z (t)]2Khi đó:

bb(t) dt

aa[x (t)]2 +[y (t)]2 +[z (t)]2 .1.3. Ví dụ

3Trong E tính độ dài các cung đoạn có biểu thức tọa độ Descartes sau

đây:

sin t), a(1cost), 4acos t,

2a) (t)a(tb) (t)

2tcos t,sin t,cosc)acht,asht,at ,33a,0,0 t 2(0

t 2 )(t)a 0,0 t t0x3 a 2

x,,

,

3a2 2xd) (x)a 0, a x 3xLời giải

a)(t)sin t), a(1cost), 4acos t

2a(ta(1cost), asin t, 2a sin t

2(t)2 2a sin t

2(t)2 2a sin t

2Do đó:

l()0,2(2 2asin

4 2acos t 2t )d

2

020

b)(t)

'(t)2t23(0 t 2 )4

2a

8 2a0tsin d

2 23cos t,sin t,cos2t

3cos2 t sin t,3sin2 t cost, 2sin 2t'(t)5 sin 2t 220t.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§1 CUNG TRONG E3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×