Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 CÁC LOẠI CHUYỂN PHA

2 CÁC LOẠI CHUYỂN PHA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nông Thị HươngK32c -Vật Lý

5q=2  1 hoặc q = T. ( S2 – S1).(1.2)Trong đó q là nhiệt chuyển pha1 ,  2là các hàm nhiệt của 2 pha tính cho một phân tử.S1, S2 là entrơpi của 2 pha ứng với một phần tử.

q>0 chuyển từ pha thứ nhất sang pha thứ hai nhiệt bị hấp thụ.

q<0 chuyển từ pha thứ nhất sang pha thứ hai nhiệt được giải phóng.

1.2.2. Chuyển pha loại 2

Đây là sự chuyển pha có liên quan đến sự thay đổi đối xứng, sự chuyển

một dạng biến thể kết tinh này sang dạng khác thực hiện một cách liên tục mà

khơng có sự thay đổi nhảy bậc của các trạng thái vật gọi là sự chuyển pha loại 2.

Cùng với những trường hợp mà trong đó sự thay đổi đối xứng của vật thực hiện

bằng cách di chuyển các nguyên tử, sự thay đổi đối xứng khi có chuyển pha loại

hai còn liên quan tới sự thay đổi trật tự của tinh thể. Và ta đi đến kết luận như

sau: Nếu khi nhiệt độ tăng mà tham số  dần đến 0 một cách liên tục khơng

nhảy bậc ta sẽ có chuyển pha loại 2.

Từ những khái niệm về chuyển pha loại 2 ở trên ta thấy rằng:

Với ý nghĩa là trạng thái của vật thay đổi một cách liên tục sự chuyển pha

loại 2 là quá trình chuyển liên tục. Đối xứng tại điểm chuyển pha sẽ thay đổi

nhảy bậc và tại từng điểm có thể chỉ rõ vật thuộc pha nào nhưng tại điểm

chuyển pha loại 2 thì trạng thái của hai pha trùng nhau.

Do trạng thái của 2 pha tại điểm chuyển pha loại 2 trùng nhau nên đối

xứng của vật tại chính điểm chuyển pha trong mọi trường hợp phải chứa các

yếu tố đối xứng của cả hai pha.

Từ điều kiện khơng có nhảy bậc trạng thái tại điểm pha loại 2 dẫn đến kết

quả: Các hàm trạng thái nhiệt động của vật (S, E, V…) vẫn giữ liên tục khi đi

qua điểm chuyển pha nên chuyển pha loại 2 không kèm theo việc toả nhiệt hayhấp thụ nhiệt. Nhưng đạo hàm của các đại lượng nhiệt động đó (c, a, b) sẽ thay

đổi nhảy bậc tại điểm chuyển pha loại 2.

1.3. Pha phản sắt từ trong vật rắn

1.3.1. Sơ lược về tính chất từ của vật rắn

Khi đặt vật rắn vào trong một từ trường ngồi có cường độ H ( hoặc cảm

ứng từ với 0  4 107H / m ), trong vật sẽ xuất hiện một mômen





B  0 H

từ. Ta nói vật bị từ hố. Mơmen từ trung bình M trong một đơn vị thể tích của

vật được gọi là độ từ hoá hoặc từ độ. Tỷ số giữa độ từ hoá và cường độ từ

trường được gọi là độ cảm từ hay hệ số từ hố



M

M

     

0

H

B

Các chất có độ cảm từ âm (   0 ) được gọi là chất nghịch từ. Thông

-5thường ở các chất nghịch từ, độ lớn của  chỉ vào cỡ 10 hoặc nhỏ hơn và

khơng phụ thuộc vào cường độ trường ngồi cũng như nhiệt độ.

Các chất có độ cảm từ dương (   0 ) được gọi là chất thuận từ. Ở các

-3-5chất thuận từ  cũng rất nhỏ, vào cỡ 10  10 , nhưng khác với các chất

nghịch từ,  của chất thuận từ phụ thuộc vào nhiệt độ, Curie là người đầu tiên

nghiên cứu sự phụ thuộc này đã chỉ ra rằng

C.TTrong đó T là nhiệt độ tuyệt đối, C là hằng số phụ thuộc bản chất của chất

thuận từ và được gọi là hằng số Curie.

Các chất có độ cảm ứng từ dương và có giá trị rất lớn so với độ cảm từ

của các chất thuận từ được gọi là chất sắt từ. Khi đốt nóng chất sắt từ, tính chất

từ của chúng giảm đi. Đối với mỗi chất sắt từ có một nhiệt độ mà tại đó tính sắttừ của chúng biến mất. Nhiệt độ đó gọi là điểm Curie của chất sắt từ. Ở những

nhiệt độ cao hơn nhiệt độ Curie, chất sắt từ biến thành chất thuận từ.Ngồi ra còn có chất phản sắt từ, chất feri từ (ferit), đối với các chất này

sự phụ thuộc của 1  vào nhiệt độ T không phải là tuyến tính, mà có các điểm

đặc biệt.

Các tính chất từ của vật rắn về cơ bản được quyết định bởi mômen spin

của các electron ở các lớp vỏ chứa đầy mơnen từ các electron ở lớp ngồi s.

Tương tác trao đổi giữa các electron ở các lớp vỏ chứa đầy có thể làm cho các

spin định hướng song song với nhau, nhưng trong một số chất tương tác trao đổi

lại làm cho các spin định hướng đối song với nhau, các chất đó gọi là các chất

phản sắt từ.

Cả chất thuận từ và chất phản sắt từ đều là 2 pha của vật rắn mà có có sự

chuyển pha lẫn nhau.IIIB

AHình 1. Cấu trúc từ của vật liệu phản sắt từ, gồm 2 phân mạng spin đối

song và bằng nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 CÁC LOẠI CHUYỂN PHA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×