Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3: KẾT LUẬN

PHẦN 3: KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

q pTrong đó: 

P  eA 2

H2mH

pk k  1, 2,...,skkH

  q

klà hàm Hamilton của hạt chuyển động trong

 eđiện từ trường và nó cũng chính là năng lượng của hạt.

Dựa trên cơ sở của cơ học lí thuyết, trong trường hợp hạt chuyển động trong

 

điện từ trường đều có B, vng góc với nhau và cùng vng góc với vận

Etốc v của hạt thì ta có phương trình chuyển động của hạt sẽ là:



x   mE2 

eB

y   mv 0 

eB

z  0v0m   1  coseB t

eB

m

E m2  sin eB t  E t

eB

m

B

Còn theo quan điểm của cơ học lượng tử thì chuyển động của hạt mang điện

trong điện từ trường sẽ được mơ tả bằng hàm sóng    r;t  hàm này tìm

được bằng cách giải phương trình Schrodinger:

2m

2e 

 2 

E  e  U   Agrad  0

2 

i

Năng lượng của hạt đó là E là trị riêng của toán tử Hamilton H□ .TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trần Thái Hoa. Cơ học lượng tử. NXB Đại Học Sư Phạm.

2. Phạm Qúy Tư, Đỗ Đình Thanh. Cơ học lượng tử. NXBGD Hà Nội, 1995.

3. Nguyễn Hữu Mình, Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh, Lê Trọng Trường.

Bài tập vật lí lí thuyết, Tập II. Hà Nội, 1990.

4. Nguyễn Hữu Mình. Cơ học lí thuyết. NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội,

1998.

5. Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Khôi, Vũ Ngọc Hồng. Giáo trình điện đại

cương. NXBGD, 1977.

6. Một số tài liệu tham khảo khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3: KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×