Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Biểu diễn vật thể.

4 Biểu diễn vật thể.

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Với những vật thể mà hai hình chiếu chưa đủ để xác định một

cách chính xác hình dạng của nó, thì phải dùng hình chiếu thứ ba.

+ Trên bản vẽ các hình chiếu phải đặt đúng vị trí của nó, sau khi vẽ

phải tẩy bỏ các đường trục, đường dóng…

ZA1XA3A

OA2P3

P2Y1.4.1.2. Biểu diễn vật thể trên khơng gian:

Để dễ nhận biết hình dạng của vật thể, trên bản vẽ kĩ thuật thường

dung hình ba chiều như hình chiếu trục đo hoặc hình chiếu phối cảnh để

bổ sung cho các hình chiếu vng góc.

a. Hình chiếu trục đo.

Giả sử một vật thể có gắn hệ toạ độ vng góc OXYZ với các trục

toạ độ đặt theo ba chiều dài, rộng và cao của vật thể. Chiếu vật thể cùng

hệ toạ độ vng góc lên mặt phẳng hình chiếu (P’) theo phương chiếu L

(L không song song với (P’) và không song song với các trục toạ độ).

Kết quả trên mặt phẳng (P’) nhận được một hình chiếu của vật thể và hệtoạ độ O’Y’X’Z’. Hình biểu diễn đó được gọi là hình chiếu trục đo của

vật thể.

Vậy hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được

xây dựng bằng phép chiếu song song.

Z’Z(p’)C’c

o

ABO’A’YB’X’Y’X* Các thông số cơ bản của hình chiếu trục đo.

- Góc trục đo.

Trong phép chiếu trên, hình chiếu của các trục toạ độ là các trục

O’X’, O’Y’, O’Z’ gọi là trục đo. Góc giữa các trục đo: □X 'O 'Y ' ,

Y□'O ' Z ' và □X 'O ' Z ' gọi là các góc trục đo.* Hệ số biến dạng.

Hệ số biến dạng là tỷ số độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm

trên trục toạ độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó.

O'C'

OC

O' B'

OB

O' A'

OA= p là hệ số biến dạng theo trục O’X’.

= q là hệ số biến dạng theo trục O’Y’.

= r là hệ số biến dạng theo trục O’Z’.Góc trục đo và hệ số biến dạng là hai thơng số cơ bản của hình

chiếu trục đo.b. Hình chiếu phối cảnh.

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép

chiếu xuyên tâm. Trong phép chiếu này, tâm chiếu chính là mắt người

quan sát (còn gọi là điểm nhìn), mặt phẳng hình chiếu là một mặt phẳng

thẳng đứng tưởng tượng, được gọi là mặt tranh, mặt phẳng nằm ngang

trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn được gọi là mặt phẳng vật thể.

Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn gọi là mặt phẳng tầm mắt.

Mặt phẳng này cắt mặt phẳng tranh theo một đường thẳng gọi là đường

chân trời (kí hiệu là tt).

Đặc điểm cơ bản của hình chiếu phối cảnh là tạo cho người xem ấn

tượng về khoảng cách xa gần của vật thể giống như quan sát trong thực

tế.

Hình chiếu phối cảnh thường được đặt bên hình chiếu vng góc

trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng để biểu diễn các cơng

trình có kích thước lớn.

Có 2 loại hình chiếu phối cảnh thường gặp:

- Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ nhận được khi mặt tranh song

song với một mặt của vật thể.

- Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ nhận được khi mặt tranh

không song song với một mặt nào của vật thể.

1.5. Các phương pháp biểu diễn vật thể thường sử dụng.

Trên bản vẽ kĩ thuật thường dung hai loại hình chiếu trục đo:

a. Hình chiếu trục đo vng góc đều.

Trong hình chiếu trục đo vng góc đều, phương chiếu vng góc

với mặt phẳng hình chiếu (l ┴ (P’)) và ba hệ số biến dạng bằng nhau (p =

q = r).

- Thơng số cơ bản.+ Góc trục đo □X 'O 'Y '  Y□'O ' Z '  □X 'O ' Z '  1200

+ Hệ số biến dạng p = q = r

Để thuận tiện cho việc dựng hình, thường dung hệ số biến dạng quy

ước p = q = r = 1 và trục O’Z’ biểu thị chiều cao được đặt thẳng đứng.

- Hình chiếu trục đo của hình tròn.

Hình chiếu trục đo vng góc đều của những hình tròn nằm trong

các mặt phẳng song song với các mặt phẳng toạ độ là các hình elip có

hướng khác nhau.

Nếu vẽ theo hệ số biến dạng quy ước thì các elip đó có trục dài =

1,22d và trục ngắn = 0,71d (d là đường kính của hình tròn).

Hình chiếu trục đo vng góc đều thường dùng để biểu diễn các vật

thể có các hình khối tròn.

b. Hình chiếu trục đo xiên góc cân.

Trong hình chiếu trục đo xiên góc cân, phương chiếu khơng vng

góc với mặt phẳng hình chiếu, mặt phẳng toạ độ XOY đặt song song với

mặt phẳng hình chiếu (XOZ// (P’)). Có các thơng số cơ bản như sau.

- Góc trục đo

□X 'O ' Z ' = 90 0 , □X 'O 'Y ' 

Y□'O ' Z '= 135 0- Hệ số biến dạng.

p = r = 1 và q = 0,5

Trong hình chiếu trục đo xiên góc cân, các mặt phẳng của vật thể

song song với mặt phẳng toạ độ XOZ không bị biến dạng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Biểu diễn vật thể.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×