Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương trình vi phân vái đieu ki¾n đau

Phương trình vi phân vái đieu ki¾n đau

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tù tính chat tuyen tính cna bien đoi Laplace ngưoc và các hàm goc đã

biet trên đây, ta nh¾n đưoc nghi¾m cna phương trình can giái là

.

.

.

.

. + L−1 .

.

.

+ 1 −1

−1

1

1

y = −L−11

1

L

L

1 1

2

4

s

+

2

2

s−1

s

1 3s 1

+

= −t + t

1

t

6

t

e2

e−2

Tong quát, phương pháp bien đoi Laplace đưoc chúng minh ó trên có the

áp dung vói phương trình vi phân tuyen tính cap n vói h¾ so hang so, nghĩa

là có the giái đưoc đoi vói phương trình

dn ydn−1y+ an−1 n−1 + ... + a0y = f (t)

dtn

dt

y(0) = y0, yt(0) = y1, ..., y(n−1)(0) = yn 1.

an(3.3)Ví dn 3.4. Giái phương trình

ytt + y = Eua(t),

y(0) = 0, yt(0) = 1.vói đieu ki¾n đauLay bien đoi Laplace vói 0 ™ t < a và E (hang so) đoi vói t ≥ a ta

nh¾n

đưoc

s2L(y) − sy(0) − yt(0) + L(y) =

Ee−ass

Tù đó, ta có

L(y) =−as

+ Ee1

s2 + 1

1s(s2 + 1)

.

s

1..=

E

Khi đó.s2+11.+se−ass2 +1

..s..1

y = L−1 2

s +1+ EL−1s − s2 +

1= sin t + Eua(t) (1 − cos(t − a))e−asdna vào đ%nh lý 2.8.1. Chúng ta cũng có the viet y dưói dang

.

sin t,

0™t< a

y

sin t + E (1 − cos(t − a)) , t “ a

=

Ta có chú ý rang

y(a−) = y(a+) = sin a, yt(a−) = yt(a+) = cos aytt(a−) = − sin a, ytt(a+) = − sin a + Ea2.

Do đó ytt(t) liên tuc.

Ví dn 3.5. Giái phương trình vi phân

.

sin t,

tt

y +y=

0,Ta có

2 −1¸π(y) + L(y)1Tù đó ta suy ra

L(y) =L−1e−st sin tdt.

.. π

−e

= (s sin t + cos t) .

.

s2 + 1

−πs

1

+ 2

= e2

.

s +

s +1

0Sú dung ket qπ


,y(0) = yt(0) = 0.vói đieu ki¾n đaus L

=0™t™π−st1+(s2 +

2

1)..ω2(s2 + ω2)21πs

e

.

2

+ 1)(s2= ωt)(sin

2ω ωt− ωt cosvà đ%nh lý 2.8.3, ta nh¾n đưoc

1

(sin t − t cos t) +

2

uπ(t).y=.1

(sin(t − π) − (t − π) cos(t − π)) .

2Ngoài ra ta có cách viet khác1 (sin t − t cos t),0 ™ t < π



2

y − 1 π cos t,

=

t “ π.

2

Ta có bieu dien hàmf (t) = sin t(1 − uπ(t))

= sin t + uπ(t) sin(t − π).

πsTù đó, ta có3.3.1L(f (t)) =

+ e

.

s2 + 1 s2 + 1Nghi¾m tong qtNeu đieu ki¾n đau (3.1) khơng đưoc xác đ%nh cu the, thì ta van có the

sú dung bien đoi Laplace đe tìm nghi¾m tong qt cna phương trình vi

phân.

Ví dn 3.6. Giái phương trình vi phân

ytt + y = e−t,

vói đieu ki¾n đau tong qt

y(0) = y0, yt(0) = y1.

Bien đoi Laplace cá hai ve cna phương trình, ta đưoc

s2L(y) − sy(0) − yt(0) + L(y) = L(e−t).

(s + 1)(s2 + 1)Tù đó ta suy ra

L(y) =1+

sy0s2 + 1+y1

s2.

+1Sú dung đong nhat thúc ta giái ra đưoc

1

1

s−1

2

L(y) =2 + y0 s

+

2

s2 +

1

Sú dung bien đoi ngưoc L−1, ta có

s+1y = 1e−t + (y0

− 2s2 +

11y1.s2 + 11

) sin t.

2) cos t +

2

(y1 +Vói moi giá tr% cna y0, y1 ta tìm đưoc nghi¾m ta đưoc nghi¾m tong

qt cna phương trình là

1

y = c0 cos t + c1 sin t +te− ,2

ó đó c0, c1 là các hang so tùy ý. Chú ý rang −∞ < t < ∞.3.4.Van đe giá tr% biênVan đe giá tr% biên cũng tuân theo phương pháp giái cna bien đoi

Laplace. Ta xét ví du sau

ytt + λy = cos λt,

vói đieu ki¾n đau

y(0) = 1, y . . = 1.

π

Sú dung bien đoi Laplace ta có

L(ytt) + λ2L(y) = L(cos λt).

Khi đó, ta cóTù đó suy ras

(s2 + λ2)L(y) =

t

s2 + λ2 + sy(0) + y (0).syt(0)sy(0)+ 2

.

L(y) = 2

+

(s + λ2 ) s2 + λ2

s + λ2

Sú dung bien đoi Laplace ngưoc ta đưoc

1

y(t) =t sin λt + cos

λt +

yt(0)

λsin λt.(3.4)Sú dung ket quá.

L−1.s(s2+ω2)=1t sin ωt,

và thay giá tr% cna y(0) = 1 vào phương trình (3.4), ta nh¾n đưoc

π

1=y. .

π

yt(0)

= 2 + .

4λ λ

2

λ

Tù đó, ta nh¾n

π

đưoc

t

=

1.

y (0

)

λ

4λ2

Lai thay vào (3.4) ta đưoc

1

π

y(t) =

4λ2

t sin λt + cos λt +−

.1

. sin λt.Tương tn, neu có tđieu

ki¾n đau thay đieu ki¾n đau cna bài tốn bang đieu

ki¾n y(0) = 1, y .π . = 1 ta nh¾n đưoc h¾ thúc tương tn h¾ thúc (3.4) là

λ

1

yt(t)

(sin λt + λt cos λt) − λ sin λt + yt(0) cos λt.=

Tù h¾ thúc này, ta đưoc−π

π

1 = yt . . =

− yt(0)

λ.

ty (0) = − 1 +Khi đó, nghi¾m cna phương trình là

1

y=

3.5.t sin λt + cos λtπ..

π.1.

1+

sin λt.

λPhương trình vi phân vái h¾ so đa thNcNhư đã biet trong đ%nh lý 2.9.1, neu hàm f liên tuc trên [0, ∞), và có

b¾c mũ α thì

dn

L y(t)) ; (s > α),

n

n

(t

(F (s)) =

dsn

(−1)vói F (s) = L(y(t)).

Khi n = 1, ta đưoc L(ty(t)) = −F t (s). Giá thiet thêm rang yt(t) cũng

thóa mãn các giá thiet cna đ%nh lý. Khi đó, ta đưoc

d

L(tyt(t)) =

L(yt(t))

−ds

= −sF t (s) − F (s)

Tương tn đoi vói ytt(t)

d

ttL(ytt(t))

ds

.

d . 2

t

=−

s F (s) − sy(0) − y (0)

ds

= −s2 F t (s) − 2sF (s) + y(0).L(ty ) = −Trong nhieu trưòng hop, các bien đoi L (ty(t)) , L (tyt(t)), và L (tytt(t))

đưoc sú dung đe giái các phương trình vi phân tuyen tính có h¾ so đa

thúc.

Ví dn 3.7. Giái phương trình

ytt + tyt − 2y = 4; y(0) = −1, yt(0) = 0.

Bien đoi Laplace đoi vói hai ve cna phương trình, ta đưoc

s2F (s) + s − (sF t(s) + F (s)) − 2F (s) =

s

hay ta có.

F (s) + 3

s.t4+ 1.4

− s F (s) =Sỳ dung ket quỏ

à(s) =

exps2

..á ..3 s /2

,

s ds = s e

23

sta nh¾n đưoc

Do đó.F/2s /2

(s)s33e−s=

2.t4s e−2s2+ s3

F (s)s3e−s2

=/2−4¸e−s

se2/2.2−s /2¸

/2

ds + s3e−s2 ds.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương trình vi phân vái đieu ki¾n đau

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×