Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(ii) Khai trien chuoi lũy thNa đoi vái hàm ánh

(ii) Khai trien chuoi lũy thNa đoi vái hàm ánh

Tải bản đầy đủ - 0trang

++ ... ++ ...sKhi đó hàm goc cna nó đưoc xác đ%nh bói

a1 t

f (t) = L−1 (F (s)) = a0 +

+sns21!a n tna

2 2t

+ ... +

2!

n!+ ...1

Ví dn 2.15. Tìm hàm goc cna hàm F (s) = s−1 e−s . Sú dung khai trien

Taylor cna hàm ex ta.đưoc

.

1

1

1

1

1

n

...

+

(

1)

+ ...

−1 − s

1

+

s e =

− s 2! −

n!sn

s

s2

1

1

1

1

1+

+ ... + ( 1)n

+ ...

3!

= −

2!n!

s

1! 3

n+1

s

4

s

s

2

s

Khi đó hàm goc cna nó là

.

1.

−1 1 − s

f (t) = L

e

s

t2

t3

=1−t++ ... +

2

2

(2!)

(3!)

(−1)

. √ .4

2 t= 1 − . √ .2

2 t

222242

(−1)+= J0 .2 t.− ... +tnn(n!)n2+ .... √ .2n

2 t

+ ...

2242Hàm J0 (.) là hm Bessel bắc 0.

(iii) Bien oi Laplace ngac cỳa mđt phân thNc hÑu tý. Nhieu úng

dung cna phép bien đoi Laplace can đen vi¾c tìm bien đoi ngưoc F (s) cna

các phân thúc huu tý có dang

F (s) =P (s)

,

Q(s)ó đó b¾c cna Q(s) lón hơn b¾c cna P (s) và h¾ so cna lũy thùa lón

nhat cna Q(s) bang 1. Ta viet Q(s) = (s − a)m...(s2 + ps + q)n... là

tích cna các thùa so có dang (s − a)m và (s2 + ps + q)n; vói p2 − 4p <

0. Khi đó, ta có

P

(s)Q(s) .

1

=+

As−aA2+ ...

A(s − a)m.

(s −

a)m+ ..

2.... +.B1 s +C1+s2 + ps + q)

qB2s + C2

(s2 + ps +

2+ ...

+.

Bns + Cn

n

(s2 + ps + q)Các hang so Ak, Bk, Ck tìm đưoc theo phương pháp h¾ so bat đ%nh. Do

bien đoi Laplace có tính chat tuyen tính nên đe đơn gián ta có the coi cách¾ so Ak, Bk, Ck đeu bang 1. Vi¾c còn lai là xác đ%nh hai bien đoi Laplace

ngưoc sau.

1

(s + . Ta cóLoai thN nhat. Xác đ%nh hàm goc cna hàm F (s)

=a)

f (t) = L−1.−1

(F (s)) = L.1= tme−at.m(s + a)s2 p

+ ps + q = .s +.

Khi đó, neu đ¾t ω

=

pF (s) = .s +4q −+22np2 > 0.,

4q4thì ta có

p4

.2 +−nω2.+

2q)p2. ..s.2 +4q. Ta viets+

1

2

(s + ps +Loai thN hai. Xác đ%nh hàm goc cna hàm F (s)

=

pm2..

p..2.

−n.

+ ω2+ 1 .p s +

2

2Như the ta đã chuyen oc hm ỏnh ve mđt trong hai dang sau

sa.

hoắc

n

2

2

.(s − a) − ω 2.

.(s − a) +

ω2.2.8.Các đ%nh lý bien đoi2.8.1. Đ%nh lý (Đ%nh lý bien đoi thN nhat).

Neu F (s) = L (f (t)) vói Re(s) > 0 thì.. at

.

F (s − a) = L e f (t) , vói so thnc a và Re(s) > a.

(Cơng thúc bien đoi trên đây còn goi là cơng thúc chuyen d%ch).

Chúng minh. Vói Re(s) > a ta có

F (s − a) = ¸∞

e−(s−a)tf (t)dt

=0

¸e

0−st.at.e f (t) dt. at

.

= L e f (t) .2.8.2.Các ví dn Ví dn

2.16. Bói vìL(t) =1, vói Re(s) > 0s2

nên

1

atL(te ) = (s

a)

M®t cách tong qt2, vói Re(s) > a.

n!n atL(t e ) =,

n+1(s − a)

vói n = 0, 1, 2, ... và Re(s) > a. Đieu đó cho ta m®t bien đoi ngưoc

huu ích

sau

1

.

.

L

n! n+1 = t neat vói t

0. n!

(s − a)

s

Ví dn 2.17. Ta đã biet

; L (cos ωt) =

.

2

2

ω

s +ω

L (sin ωt) =

s2 + ω2Theo đ%nh lý bien đoi thú nhat ta có

.

.

L e2t sin 3t =3.

2(s − 2) + 9

M®t cách tong quát, ta có

. at

.

L e cos ωt =

as−, vói Re(s) > a;2(s − a) +

ω ω2 , vói Re(s) > a;

at

L e sin ωt =

..2(s − a)+

ω2..atL e cosh ωt =

as−

2, vói Re(s) > a;(s − a) −

ω 2 , vói Re(s) > a.

L e sinh ωt =

ω

2

(s − a)ω2

.at.Ví dn 2.18.

.

L−1.s.

= L−1s2 + 4s +

1.

s

2

(s + 2) − 3..s+2.

2

=L

2

2

L−

(s + 2) − 3

(s + 2) − 3

−2t

−2t

sinh 3t.

=e

cosh 3t − e

√2

−11.3

2.8.3. Đ%nh lý (Đ%nh lý bien đoi thN hai).

Neu F (s) = L (f (t)) vói Re(s) > 0 thì

L (ua(t)f (t − a)) = e−asF (s)

Chúng minh. Đieu đó đưoc suy tù

¸∞

¸∞

e−st [ua(t)f (t − a)]dt

e−stf (t − a)dt

a=

0và đ¾t τ = t − a tích phân bên ve phái tró thành

¸∞

¸∞

e−sτ f (τ )dτ = e−asF (s).

e−s(τ +a)f (τ )dτ =

e−as0a2.8.4. Các ví dn

Ví dn 2.19. Xác đ%nh L (g(t)) vói hàm

.

0

khi 0 ™ t < 1

g(t)

2

(t1)

khi t “ 1.

=

Ta có

L (g(t)) = L .u1(t)(t − 1)

. 2.

−s

=e L t

2e−s

=s32., vói Re(s) > 0Đ%nh lý bien đoi thú hai cũng có the xét dưói dang ngưoc

.

.

L−1 e−asF (s) = ua(t)(t − a),

vói F (s) = L (f (t)) , a “ 0.(2.14)Ví dn 2.20. Tìm.

L−1Ta có2s

s2 +e−2sL−1 s2 + 12.9..s2 + 1e−2sDo đó theo (2.14) ta có

..e−2sL(sin t).1

.=e= u2(t) sin(t − 2), t “ 0.Đao hàm và tích phân cúa bien đoi LaplaceKhi s là bien phúc, bien đoi Laplace F (s) (vói các hàm thích hop) là

m®t hàm giái tích cna tham so s. Khi s là bien thnc, chúng ta có m®t cơng

thúc đoi vói đao hàm cna F (s), cơng thúc này van đúng trong trưòng hop

bien phúc.

2.9.1. Đ%nh lý (Đao hàm cúa bien đoi Laplace)

Cho f là m®t hàm liên tnc tùng khúc trên [0, ∞) có b¾c mũ α và

L (f (t)) = F (s). Khi đó

dn

n f (t)) , vói n = 1, 2, 3, ... và s > α. (2.15)

ntdsnF (s) = L ((−1)Chúng minh. Ta có

dF (s) =

ds

d

¸∞

ds

¸∞

=e−stf (t)dt

=

0¸∞0.

.

∂ e−stf (t) dts−te−stf (t)dt = L (f (t))0Bói vì vói bat kỳ s > α ta có the tìm đưoc m®t so x0 sao cho s ≥ x0 > α,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(ii) Khai trien chuoi lũy thNa đoi vái hàm ánh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×