Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giới thiệu phần mềm kế toán MISA SME.NET

Giới thiệu phần mềm kế toán MISA SME.NET

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập lần 1GVHD: TS.Lê Thị Diệu Linhra phần mềm còn có chức năng giúp Doanh nghiệp có thể đôi chiếu với ngân

hàng như để kiểm tra sự sai lệch giữa sổ sách của đơn vị với chứng từ sổ sách

của ngân hàng.

Đối với phân hệ mua hàng thì giúp người sử dụng quản lý, kiểm sốt cụ

thể quy trình mua hàng của đơn vị tư khâu lập đơn mua hàng, lập hóa đơn mua

hàng, thanh tốn trả tiền cho người cung cấp, đến quản lý các khoản phải trả

của từng nhà cung cấp.

Đối với phân hệ bán hàng giúp người sử dung quản lý chặt chẽ quy trình

mua hàng của đơn vị từ khâu lập báo giá, nhận đơn đặt hàng, lập hóa đơn bán

hàng cho đến khâu thu tiền khách hàng. Cũng giống như phân hệ mua hàng, thì

phân hệ bán hàng cũng giúp đơn vị quản lý cơng nợ chi tiết đến từng khách

hàng.

Ngồi ra đối với 2 phân hệ mua và bán hàng thì người sử dụng có thể sử

dụng chức năng đối chiếu giữa chứng từ bán hàng chưa thu tiến với chứng từ

thu tiền khách hàng, hay chứng từ mua hàng và chứng từ trả tiền nhà cung cấp.

Đối với phân hệ kho có thể theo dõi chi tiết từng vật tư, hàng hóa, CCDC,

nhập kho, xuất kho, chuyển kho đến điều chỉnh từng kho. Trong đó còn có chức

năng tháo dỡ, lắp ráp sẽ tự động tạo lập các phiếu nhập, phiếu xuất, vật tư linh

kiện mỗi khi thực hiện rắp ráp tháo dỡ. Với mỗi vật tư công cụ dụng cụ khai

báo các bạn có thể lựa chọn nhiều phương pháp tính giá khác nhau như phương

pháp bình qn gia quyền, nhập trước xuất trước hay phương pháp đích danh.

Đối với phân hệ tài sản cố định được thiết lập để giúp đơn vị có thể quản

lý từng danh mục tài sản ở mỗi phòng ban khác nhau. Nó sẽ giúp người sử

dụng phân bổ khẩu hao đến từng tài sản theo nhiều phương pháp như: phươngSVTH: Lưu Phương Chinh –CQ52/21.1115Báo cáo thực tập lần 1GVHD: TS.Lê Thị Diệu Linhpháp đường thẳng, phương pháp khấu hao nhanh. Đồng thời cũng theo dõi

được quá trình ghi tăng, giảm điều chỉnh TSCĐ.

Đối với phân hệ tiền lương sẽ giúp người sử dụng tính cơng, tiền lương

cho nhân viên theo nhiều phương pháp khác nhau như lương cố định, lương

theo ngày thực tế, lương tạm ứng… Đồng thời, phần mềm cũng giúp các bạn

tính lương, tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khấu trừ thuế thu nhập cá

nhân…Bên cạnh đó, người sử dụng có thể theo dõi về việc trả lương, thanh

toán bảo hiểm, thuế chi tiết đến từng nhân viên.

Đối với phân hệ tính giá thành sẽ giúp tập hợp chi phí, tính giá thành

từng giai đoạn , từng khoản mục cơng trình, từng đơn hàng, từng sản phẩm.

Ngồi ra, người sử dụng có thể phân bổ chi phí theo các cách thức khác nhau

như chi phí NVL trực tiếp, nhân công trực tiếp, định mức. Tương tự như vậy,

đơn vị cũng có thể tính giá thành theo nhiều phương pháp khác nhau như

phương pháp giản đơn, phương pháp hệ số, phương pháp tỷ lệ.

Đối với phân hệ thuế, cho phép người sử dụng tự động hạch toán nhiều

loại thuế như thuế GTGT, thuế môn bài, thuế XNK cũng như tạo lập các bảng

kê thuế GTGT mua vào và bán ra. Điều đặc biệt là trong trường hợp đơn vị có

u cầu thì có thể kết xuất tất cả các bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch

vụ mua vào, bán ra sang dữ liệu phẩn mềm của tổng cục thuế. Hệ thống sẽ tự

khấu trừ thuế căn cứ vào các chứng từ mà đơn vị đã kê khai.SVTH: Lưu Phương Chinh –CQ52/21.1116Báo cáo thực tập lần 1GVHD: TS.Lê Thị Diệu LinhChương 2: Những nội dung cơ bản về các phần hành kế tốn tại

Cơng ty cổ phần gạch ngói Sơng Chanh

2.1. Kế tốn vốn bằng tiền:

2.1.1. Nội dung :

 Khái niệm :- Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp thuộc tài sản lưu động được hình thành chủ yếu trong q trình bán

hàng và trong các quan hệ thanh tốn

- Vốn bằng tiền của công ty bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng

và tiền đang chuyển.

 Nguyên tắc :Kế toán vốn bằng tiền tuân thủ những nguyên tắc sau :

- Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam

- Các loại ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo quy định và được

theo dõi chi tiết riêng từng loại ngoại tệ trên TK 007 “Ngoại tệ các loại”.

- Các loại vàng bạc, kim khí, đá quý được đánh giá bằng tiền tại thời điểm

phát sinh theo giá thực tế, đồng thời được theo dõi chi tiết số lượng, trọng

lượng, quy cách phẩm chất của từng loại.

- Vào cuối mỗi kỳ, kế toán điều chỉnh lại các loại ngoại tệ theo giá thực tế

Kế toán vốn bằng tiền phải thực hiện các nghĩa vụ phản ánh chính xác, kịp

thời, đầy đủ số hiện có và tình hình biến động của các khoản mục vốn bằng

tiền. Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định và thủ tục quản lý

các khoản mực vốn bằng tiền.

SVTH: Lưu Phương Chinh –CQ52/21.1117Báo cáo thực tập lần 1GVHD: TS.Lê Thị Diệu Linh2.1.2. Đặc điểm :

 Tiền mặt :Tiền mặt là khoản vốn bằng tiền tại đơn vị được thủ quỹ có trách nhiệm

quản lý. Tiền mặt bao gồm: Tiền mặt Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý,

kim khí quý, tín phiếu và ngân phiếu. Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh

doanh của cơng ty diễn ra liên tục thì tại đơn vị ln có một lượng tiền mặt nhất

định, do đặc điểm của tiền mặt là luôn chứa đựng những rủi ro cao, chi phí cơ

hội lớn, do đó ln phải tính toán định mức tồn quỹ sao cho hợp lý, mức tồn

quỹ phụ thuộc vào từng giai đoạn của quá trình kinh doanh cũng như kế hoạch

sản xuất kinh doanh cụ thể.

Thủ quỹ là người có trách nhiệm quản lý tiền mặt tại quỹ, do những đặc

điểm nêu trên thủ quỹ phải chịu trách nhiệm về các khoản thu chi về tiền mặt,

đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm, thủ quỹ khơng được tham gia vào cơng

tác kế tốn, khơng được trực tiếp mua bán hàng hóa, nguyên liệu.

 Tiền gửi Ngân hàng :Là số tiền mà doanh nghiệp gửi tại các ngân hàng, kho bạc nhà nước hoặc

các công ty tài chính.

Đối với từng khoản tiền gửi ngân hàng , kế toán phải mở sổ theo dõi chi

tiết tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, đối chiếu, theo dõi. Khi có sự chênh

lệch giữa số liệu kế tốn của đơn vị với ngân hàng thì phải ghi nhận theo chứng

từ của ngân hàng, số chênh lệch được theo dõi riêng trên tài khoản phải thu

hoặc phải trả khác và thông báo cho ngân hàng đối chiếu xác minh lại.SVTH: Lưu Phương Chinh –CQ52/21.1118Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu phần mềm kế toán MISA SME.NET

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x