Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Kết quả mô hình thực tế

3 Kết quả mô hình thực tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 12/20CHƯƠNG 4. NHẬN XÉT

4.1 Nhận xét

-Mạch hoạt động đúng với yêu cầu đã đặt ra.-Hệ thống mô hình xe dò line, bám vạch hoạt động ổn định xe chạy tốc độ

tương đối cao và có thể né tránh vật cản.-Độ xử lý của xe tương đối mịn và chính xác.-Do thời gian nghiêm cứu còn hạn hẹp nên chưa khắc phục được nhiễu và

dừng lại ở việc tự hành.Xe tự hành dò line, bám vạchĐỒ ÁN 2

Trang 13/20CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1 Kết luận

5.1.1 Ưu điểm

-Thao tác vận hành xe đơn giản.-Các linh kiện dễ dàng tìm kiếm và chi phí khơng cao.-Sử dụng nguồn 5V một chiều nên có thể đảm bảo an tồn.5.1.2 Nhược điểm

-Mạch có nhiều thành phần được nối dây với nhau nên có thể dây nối khơng

ăn khớp.-Các chân linh kiện có thể bị nhiễu do tác động bên ngoài.-Cảm biến hồng ngoài có độ nhạy cao và rất khó để điều chỉnh để có độ chính

xác tuyệt đối.5.2 Hướng phát triển

-Tối ưu kích thước mạch thực.-Nâng cao khả năng giao tiếp với máy tính, smartphone hoặc với các thiết bị

khác.-Có thể thêm các cảm biến khác hay chức năng định vị cho xe.Xe tự hành dò line, bám vạchĐỒ ÁN 2

Trang 14/20TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo Trình :

[1]Lê Tiến Thường (2008) , Mạch Điện Tử 1, Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ ChíMinh

[2]TS. Phạm Hữu Lộc – KS. Phạm Quang Trí (2010) , Kỹ Thuật Vi Xử Lý, NhàXuất bản Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Internet :

[3]http://alldatasheet.com/[4]http://www.dientuvietnam.net/[5]http://arduino.vn/bai-viet/893-cach-dung-module-dieu-khien-dong-co-l298n-cau-h-de-dieu-khien-dong-co-dc

[6]http://www.machdientu.com.vn/Xe tự hành dò line, bám vạchĐỒ ÁN 2

Trang 15/20PHỤ LỤC

Chương trình điều khiển:

void navetcan()

{

If (((PORTA.B2=0)&(PORTA.B1=0))//(PORTA.B2=0)//(PORTA.B1=0))

{[

int t = 0;

while (t < 40 )

{

t + +;

PORTC.F7 = 0 ;

PORTC.F6 = 1 ;

PORTC.F5 = 0 ;

PORTC.F4 = 1 ;

PWM1_Set_Dulty(130) ;

PWM2_Set_Dulty(130) ;

delay_ms(10) ;

]}

While ( t < 70)

{[(

t++;

PORTC.F7 = 1 ;

PORTC.F6 = 0 ;

PORTC.F5 = 1 ;

PORTC.F4 = 0 ;

PWM1_Set_Durty(0);Xe tự hành dò line, bám vạchĐỒ ÁN 2

Trang 16/20PWM2_Set_Durty(120);

delay_ms(10);

)}

while( t < 150 )

{

t++;

PORTC.F7 =1 ;

PORTC.F6 =0 ;

PORTC.F5 =1 ;

PORTC.F4 =0 ;

PWM1_Set_Duaty(110) ;

PWM2_Set_Duaty(110) ;

delay_ms(10.0);

}

while( t < 180)

{[

t + +;

PORTC.F7=1;

PORTC.F6=0;

PORTC.F5=1;

PORTC.F4=0;

PWM1_Set_Duty(120);

PWM2_Set_Duty(0);

delay_ms(10);

]}

while(PORTE.B0l=1)

{[

PORTC.F7=1;

PORTC.F6=0;Xe tự hành dò line, bám vạchĐỒ ÁN 2

Trang 17/20PORTC.F5=1;

PORTC.F4=0;

PWM1_Set_Duty(110);

PWM2_Set_Duty(90);

delay_ms(10);

]}

}

}

void dieukien()

{

if ( (PORTE.B0=1) & (PORTE.B1=0) & (PORTE.B2=1) )

{( PORTC.F7 = 1 ;

PORTC.F6 = 0 ;

PORTC.F5 = 1 ;

PORTC.F4 = 0 ;

PWM1_Set_Duty(115) ;

PWM2_Set_Duty(115) ;

)

}

if ( (PORTE.B0= 0) & (PORTE.B1=0) & (PORTE.B2=0) )

{

PWM2_Set_Duty(115);

PWM1_Set_Duty(115);

PORTC.F7 = 0 ;

PORTC.F6 = 1 ;

PORTC.F5 = 0 ;

PORTC.F4 = 1 ;

}Xe tự hành dò line, bám vạchĐỒ ÁN 2

Trang 18/20if ( (PORTE.B0=0) &(PORTE.B1=0) &(PORTE.B2=1) )

{

PORTC.F7 = 1 ;

PORTC.F6 = 0 ;

PORTC.F5 = 1 ;

PORTC.F4 = 0 ;

PWM1_Set_Duty(30);

PWM2_Set_Duty(115);

}

if ( (PORTE.B0=0) & (PORTE.B1=1) & (PORTE.B2=1) )

{

PORTC.F7 = 1 ;

PORTC.F6 = 0 ;

PORTC.F5 = 1 ;

PORTC.F4 = 0 ;

PWM1_Set_Duty 30);

PWM2_Set_Duty (115);

}

if ( (PORTE.B0=1) & (PORTE.B1=0) & (PORTE.B2=0) )

{(

PORTC.F7 = 1 ;

PORTC.F6 = 0 ;

PORTC.F5 = 1 ;

PORTC.F4 = 0 ;

PWM1_Set_Duty(115);

PWM2_Set_Duty(30);

)}

if ( (PORTE.B0=1) &(PORTE.B1=1) & (PORTE.B2=0) )Xe tự hành dò line, bám vạchĐỒ ÁN 2

Trang 19/20{

PORTC.F7 = 1 ;

PORTC.F6 = 0 ;

PORTC.F5 = 1 ;

PORTC.F4 = 0 ;

PWM1_Set_Duty(115) ;

PWM2_Set_Duty(30) ;

}

if ( (PORTE.B0=1) && (PORTE.B1=1) && (PORTE.B2=1) )

(

PORTC.F7 = 1 ;

PORTC.F6 = 0 ;

PORTC.F5 = 1 ;

PORTC.F4 = 0 ;

PWM1_Set_Duty(115) ;

PWM2_Set_Duty(115) ;

)

}

void main()

{

ADCON1 = 0x06;

TRIRSA = 0xFF ;

TRIRSE = 0xFF ;

TRIRSC = 0x00 ;

PWM1_Init(3000) ;

PWM1_Start( ) ;

PWM2_Init(3000) ;

PWM2_Start( ) ;

while(1)Xe tự hành dò line, bám vạchĐỒ ÁN 2

Trang 20/20{(

navetcan();

dieukien();

)}

}Xe tự hành dò line, bám vạchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Kết quả mô hình thực tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×