Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ LÀM MẠCH THỰC TẾ

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ LÀM MẠCH THỰC TẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

12/201.10Mạch PCB và mạch thật:1.1.1 Mạch PCB của khối xử lý trung tâm:Hình3.2.0 mạch PCBXe tự hành bám tường phảiĐỒ ÁN 2

13/201.1.2 Mạch khối xử lý trung tâm:3.2.2. 0 mạch khối xử lý trung tâm mặt trên.Xe tự hành bám tường phảiĐỒ ÁN 2

14/20Hình 3.2.2.0: mạch khối xử lý trung tâm mặt dưới.Xe tự hành bám tường phảiĐỒ ÁN 2

15/20Hình 3.2.2.0: Module hồng ngoại3.2.2.0 Mạch Module L298Xe tự hành bám tường phảiĐỒ ÁN 2

16/20CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN

1.11 Kết quả:

Thi công mạch thành công. Xe chạy bám tường được nhưng còn chậm và xe chạy

còn lắc.

1.12 Hướng phát triển:

Có thể sử dụng động cơ tốt hơn để cho xe chạy ổn định hơn.Xe tự hành bám tường phảiĐỒ ÁN 2

17/20TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Datasheet 16F877A.

[2] Datasheet LM393.

[3] Datasheet L298.

.Xe tự hành bám tường phảiĐỒ ÁN 2

18/20PHỤ LỤC

Code:

#include<16f877a.h>

#fuses nowdt,hs,noput,noprotect,nodebug,nolvp,nocpd,nowrt

#use delay(clock=20M)

#bit hn1=0x0A.0

#bit hn2=0x0A.1

void dunglai()

{

output_high(pin_B0);

output_high(pin_B1);

output_high(pin_B2);

output_high(pin_B3);

}

void dithang1()

{

output_high(pin_B0);

output_low(pin_B1);

output_high(pin_c2);

set_pwm1_duty((int16)250);

output_low(pin_B2);

output_high(pin_B3);

output_high(pin_c1);

set_pwm2_duty((int16)200);

}

void retrai()

{

output_low(pin_B0);Xe tự hành bám tường phảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ LÀM MẠCH THỰC TẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×