Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
12 Kết luận thực nghiệm

12 Kết luận thực nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 20/271.14Nhược điểm

Truyền dữ liệu ngắn, chỉ truyền được khoảng 30m.

Mạch thi cơng chưa được đẹp mắt.

Chỉ có thể nhận biết được mức rác mà không thể nhận biết được lượng rác.

Chi phí cao, thiết kế chưa thực sự tối ưu.1.15

Hướng phát triển

Sử dụng các thiết bị RF có khoảng cách truyền xa hơn để có thể đặt sản

phẩm ở bất kỳ đâu trong thành phố.

Sử dụng thêm các thiết bị cảnh báo như loa hoặc đèn LED khi rác đầy.

Sử dụng PIN năng lượng mặt trời để cung cấp nguồn hoạt động cho thùng.Thùng Rác Thông MinhĐỒ ÁN 2

Trang 21/27TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1]http://tamthien.byethost7.com[4] Stdio, https://www.stdio.vn

[5] Học IT- Điện Tử, https://www.youtube.com

[11] Hshop, http://hshop.vn

Tiếng Anh:

[2]Edwinrobotics, https://shop.edwinrobotics.com[3] Microcontrollerslab, http://microcontrollerslab.com

[6] Chaney Electronic,INC, http://www.electronickitsbychaneyelectronics.com

[7] [8] SZAPG, http://www.szapg.com

[9] Conrad, http://www.conrad.com

[10] ElectronicWings, http://www.electronicwings.comThùng Rác Thông MinhĐỒ ÁN 2

Trang 22/27PHỤ LỤC A

Phần phát:

#include <16f877A.h>

#fuses HS, NOWDT, NOPUT

#use delay(clock=20M)

#define LCD_RS_PIN

#define LCD_RW_PINPIN_d0

PIN_d1#define LCD_ENABLE_PIN PIN_d2

#define LCD_DATA4PIN_d3#define LCD_DATA5PIN_d4#define LCD_DATA6PIN_d5#define LCD_DATA7PIN_d6#include

#define TRIG PIN_b0

#define ECHO PIN_b1

#define full 0x0c

#define empty 0x0d

unsigned int16 x;

float kc;

void main()

{

SETUP_TIMER_1 (T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_2);

lcd_init();Thùng Rác Thông MinhĐỒ ÁN 2

Trang 23/27WHILE (true)

{

//Trig

output_high (TRIG);

delay_us (50);

output_low (TRIG);

//Cho doi Echo len 1

WHILE (input (ECHO) == 0);

SET_TIMER1 (0);

WHILE (input (ECHO) == 1)

{

x=GET_TIMER1();

if(x>50000)

break;

}

x=GET_TIMER1();

kc=(float)x*0.4/58;

lcd_gotoxy (1, 1);

printf (lcd_putc, "Dis = %5.2f cm ", kc);

if(kc<5)

{

output_c(full); delay_ms(500); output_c(0);

lcd_gotoxy (1, 2);

lcd_putc(">>>>Full!!!!<<<<");

}

elseThùng Rác Thông MinhĐỒ ÁN 2

Trang 24/27{

output_c(empty); delay_ms(500); output_c(0);

lcd_gotoxy (1, 2);

lcd_putc(">>>Not full!!<<<");

}

delay_ms(1000);

}

}

Phần thu:

#include <16f877A.h>

#fuses HS, NOWDT, NOPUT

#use delay(clock=20M)

#define LCD_RS_PIN

#define LCD_RW_PINPIN_d0

PIN_d1#define LCD_ENABLE_PIN PIN_d2

#define LCD_DATA4PIN_d3#define LCD_DATA5PIN_d4#define LCD_DATA6PIN_d5#define LCD_DATA7PIN_d6#include

#define full0x0c#define empty0x0dunsigned int8 dem=0;

void read_input()

{Thùng Rác Thông MinhĐỒ ÁN 2

Trang 25/27int1 bit[4];

bit[0]=input(pin_c0); bit[1]=input(pin_c1);

bit[2]=input(pin_c2); bit[3]=input(pin_c3);

dem=bit[0] + bit[1]*2 + bit[2]*4 + bit[3]*8;

}

void main()

{

set_tris_c(0x0f);

lcd_init(); lcd_gotoxy(1,1); lcd_putc(" RF thu ");

while(true)

{

read_input();

lcd_gotoxy(1,2);

if(dem==full)

lcd_putc(">>>>Full!!!!<<<<");

else if(dem==empty)

lcd_putc(">>>Not full!!<<<");

delay_ms(100);

}

}Thùng Rác Thông MinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

12 Kết luận thực nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×