Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG TRÌNH QUÉT THẺ RFID

CHƯƠNG TRÌNH QUÉT THẺ RFID

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án 2

Trang 30/38int1 QUET_THE(char DATA[],char UID[]);

char DATA_LUU[5]={0x50, 0x5d, 0xc5, 0x19, 0xd1}; // data the quet dc

int1 THE_1=0, TAM = 0,i;

char tt_1;

void main()

{

char UID[6];

unsigned int TagType;

lcd_init();

lcd_gotoxy(1,1);

printf(lcd_putc,"He Thong Mo Cua");

delay_ms(100);

MFRC522_Init();

while(TRUE)

{

lcd_gotoxy(1,1);

printf(lcd_putc,"\fXin moi quet the");

if(MFRC522_isCard (&TagType))

{

if(MFRC522_ReadCardSerial (&UID))

{

tt_1 = QUET_THE(DATA_LUU,UID);Nhà Thông MinhĐồ Án 2

Trang 31/38{ if(tt_1 == 1)

if(TAM == 0)

{

printf(lcd_putc,"\fCao Nguyen Ngoc Luu");

lcd_gotoxy(1,2);

printf(lcd_putc,"Chao Da Mo");

bipbip(3,3);

delay_ms(100);

output_high(PIN_c1);

}

else if(TAM==1)

{

printf(lcd_putc,"\fCao Nguyen Ngoc Luu");

lcd_gotoxy(1,2);

printf(lcd_putc,"Cua Da Dong");

bipbip(3,3);

delay_ms(100);

output_low(PIN_c1);

}

TAM=~TAM;

delay_ms(100);

} elseNhà Thông MinhĐồ Án 2

Trang 32/38{

lcd_send_byte(0,0x01);

lcd_gotoxy(1,2);

printf(lcd_putc,"\fCanh Bao!!!");

bipbip(10,10);

}

}

MFRC522_Halt();

}

}

}

int1 QUET_THE(char DATA[],char UID[])

{

for(int i=0;i<5;i++)

{

if(UID[i]==DATA[i])

{

THE_1=1;

}

else

THE_1=0;Nhà Thông MinhĐồ Án 2

Trang 33/38break;

}

}

return THE_1;

}

void bipbip(unsigned int8 hoi, unsigned int8 tieng)

{

unsigned int8 i,j;

for(i=0;i
{

for(j=0;j
{

output_high(pin_c0);

delay_ms(10);

}

output_low(pin_c0);

delay_ms(10);

}

}

void _Init_lcd(void)

{

lcd_init();lcd_putc('\f');}Nhà Thông MinhĐồ Án 2

Trang 34/38PHỤ LỤC II

CHƯƠNG TRÌNH CẢM BIẾN NHIỆT ĐÔ

#include <16f877a.h>

#fuses NOWDT,HS,NOPUT,NOPROTECT,NODEBUG,NOLVP,NOCPD,NOWRT

#DEVICE ADC=10;

#use delay(clock=4M)

#define LCD_RS_PIN

#define LCD_RW_PINPIN_C7

PIN_C6#define LCD_ENABLE_PIN PIN_C5

#define LCD_DATA4PIN_D4#define LCD_DATA5PIN_D5#define LCD_DATA6PIN_D6#define LCD_DATA7PIN_D7#include

#include

void _Init_ADC(void);

void _Init_lcd(void);

//unsigned int16 giatri,ketqua;

void main()

{

unsigned int16 giatri; unsigned int16 kq;Nhà Thông MinhĐồ Án 2

Trang 35/38_Init_lcd();

_Init_ADC();

while(TRUE)

{

giatri=read_adc();

delay_ms(100);

kq=giatri/2.046;

lcd_gotoxy(1,1);

printf(lcd_putc,"nhiet do=%lu",kq);

}

}

void _Init_ADC(void)

{

SETUP_ADC(ADC_CLOCK_DIV_32);

SETUP_ADC_PORTS(AN0);

SET_ADC_CHANNEL(0);

}

void _Init_lcd(void)

{

lcd_init();

lcd_putc('\f');

}Nhà Thông MinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG TRÌNH QUÉT THẺ RFID

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×