Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4. THỰC THI PHẦN CỨNG

CHƯƠNG 4. THỰC THI PHẦN CỨNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 18/294.2 Mạch đề tàiĐồng hồ số hiển thị led 7 đoạnĐỒ ÁN 2

Trang 19/29CHƯƠNG 5.KẾT LUẬN• Ưu điểm

_Tiện lợi cho việc quan sát giờ bằng LED 7 đoạn.

_Có thể đặt giờ báo thức theo ý muốn bằng việc điều chỉnh bằng các nút nhấn.

• Khuyết điểm

_Vẫn còn điều chỉnh thủ công qua các nút bấm và vẫn khơng tiện lợi bằng các smart

phone ngày nay.

• Hướng phát triển

_Tìm hiểu thêm về kiến thức để tích hợp nhìu công dụng cảm biến nhiệt độ, thời

tiết, đếm giờ, báo cáo lịch trình…

_Có thể sử dụng điều khiển từ xa để điều chỉnh.Đồng hồ số hiển thị led 7 đoạnĐỒ ÁN 2

Trang 20/29TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1]Nguyễn Đình Phú, “Giáo trình vi điều khiển 16F877” , Đại học Sư Phạm KỹThuật.

[2]Điện tử http://www.echipkool.comv[3]Giao tiếp I2C và DS1307Website: http://www.ytuongnhanh.vn/chi-tiet/giao-tiep-ic-ds1307-bai-1-153.html

Tiếng Anh:

[4]http://www.alldatasheet.com/[5]http://www.robot-electronics.co.uk/i2c-tutorialPHỤ LỤC

Dựa trên mục tiêu của đề tài ta có thể lập trình code như sau:

#include <16F877a.h>

#include

#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT,

NOLVP, NOCPD, NOWRT

#use delay(clock=20000000)

#use i2c(master,fast,sda = pin_c4,scl = pin_c3)Đồng hồ số hiển thị led 7 đoạnĐỒ ÁN 2

Trang 21/29#define ACK1#define NO_ACK 0

#define loa RE0

#define k1 RA2

#define k2 RA3

#define k3 RA4

#define k4 RA5

#define l6 RD0

#define l5 RD1

#define l4 RD2

#define l3 RD3

#define l2 RD4

#define l1 RD5

int8

low,high,c_g,dv_g,c_p,dv_p,c_h,dv_h,thu,c_d,dv_d,c_t,dv_t,c_n,dv_n,h,p,g,d,t,n;

int8 gio = 0, phut = 0, giay = 0;

const unsigned char so[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};

unsigned char RTC_ARR[7];

void convert_bcd_lcd(int8 g,int8 p, int8 h, int8 th, int8 d, int8 t, int8 n);

void convert_so_lcd(int8 x);

void ReadRTC(unsigned char * buff);

void WriteRTC(unsigned char * buff);

void chinh_gio();

void chinh_bt();

//----------------------------------------------------------------void htgio()Đồng hồ số hiển thị led 7 đoạnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4. THỰC THI PHẦN CỨNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×