Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
14 Một số hạn chế

14 Một số hạn chế

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 23/30TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]http://www.piccircuit.com[2]http://arduino.vn/[3]www.makerspace.vn[4]www.embed4fun.com[5]http://giapvn.blogspot.com/[6]http://arduino.vn/[7]http://projectpoint.in/[8]http://ytuongnhanh.vn/[9]http://www.alldatasheet.com/Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 24/30PHỤ LỤC A

#include

#use delay(clock=20000000)

#fuses put,hs,nowdt,noprotect,nolvp#define lcd_enable_pin

#define lcd_rs_pin

#define lcd_rw_pinpin_D5

pin_D7

pin_D6#define lcd_data4pin_D4#define lcd_data5pin_C7#define lcd_data6pin_C6#define lcd_data7pin_C2#include#define MFRC522_cspin_E2#define MFRC522_sckpin_C3#define MFRC522_sipin_C4#define MFRC522_sopin_C5#define MFRC522_rstpin_E0#include

char DATA_LOI[5]={ 0x3D, 0xDB, 0x07, 0x52, 0xB3 };

void _Init_lcd(void);

int1 THE_1=0, KT = 0, i;Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 25/30char user1;int quet_the(char DATA[], char UID[])

{

for(int i = 0; i < 5; i++)

{

if(UID[i] == DATA[i])

{

THE_1 = 1;

}

else

{

THE_1 = 0;

break;

}

}

return THE_1;

}

void coibao(unsigned int8 hoi, unsigned int8 tieng)

{

unsigned int8 i,j;

for(i=0;i
{

for(j=0;j


Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 26/30{

output_high(pin_c0);

delay_ms(10);

}

output_low(pin_c0);

delay_ms(10);

}

}

void main()

{

CHAR UID[6];

UNSIGNED int TagType;

lcd_init ();

lcd_gotoxy(6,1);

printf(lcd_putc,"DO AN 2");

lcd_gotoxy(5,2);

printf(lcd_putc,"LOI HUYNH");

delay_ms(2000);

lcd_gotoxy(1,1);

printf(lcd_putc,"HE THONG MO CUA");

lcd_gotoxy(4,2);

printf(lcd_putc,"BANG RFID");delay_ms(2000);

MFRC522_Init ();Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 27/30while(TRUE)

{

lcd_gotoxy(1,1);

printf(lcd_putc,"Xin moi quet the");

lcd_gotoxy(1,2);

printf(lcd_putc,"");if(MFRC522_isCard(&TagType))

{

if(MFRC522_ReadCardSerial(&UID))

{

user1 = quet_the(DATA_LOI, UID);

if(user1 == 1)

{

if(KT == 0)

{

printf(lcd_putc,"\fThe hop le");

lcd_gotoxy(1,2);

printf(lcd_putc,"Xin moi vao");

coibao(1,1);

delay_ms(100);

output_high(pin_C1);

}Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 28/30else if(KT == 1)

{

printf(lcd_putc,"\fThe hop le");

output_low(pin_C1);

lcd_gotoxy(1,2);

printf(lcd_putc,"Cua da dong ");

coibao(1,1);

delay_ms(100);

}

KT =~ KT;

delay_ms(1000);

}else

{

lcd_gotoxy(0,1);

printf(lcd_putc,"The khong hop le");

lcd_gotoxy(1,2);

printf(lcd_putc,"!!!!Canh bao!!!!");

coibao(5,5);

}

}

MFRC522_Halt ();

}Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 29/30}}

void _Init_lcd(void)

{

lcd_init();

lcd_putc('\f');

}Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

14 Một số hạn chế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×