Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Sơ đồ nguyên lí từng khối

6 Sơ đồ nguyên lí từng khối

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 12/30



1.1.13 Khối RFID



Hình 3-14: Khối RFID



-



Khối RFID có chức năng lấy dử liệu nhận được từ thẻ RFID rồi chuyển đến



-



khối vi điều khiển và tiến hành xử lí.

Khối RFID giao tiếp với vi điều khiển thơng qua giao thức SPI. Giao thức

SPI là giao thức truyền nối tiếp đồng bộ có nghĩa là các bit dữ liệu sẽ được

truyền nối tiếp từ Master sang Slave (MOSI) hoặc Slave sang Master

(MISO). Mỗi nhịp xung clock đồng bộ sẽ chuyển một bit từ Master sang

Slave hoặc ngược lại. Như vậy, sau 8 nhịp xung clock sẽ dịch được một byte

dữ liệu trên hai đường dữ liệu.



Hình 3-15: Giao tiếp SPI [8]



1.1.14 Khối vi điều khiển



Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16F



ĐỒ ÁN 2

Trang 13/30



Hình 3-16: Khối vi điều khiển



Khối vi điều khiển có chức năng nhận dữ liệu (mã thẻ) từ đầu đọc RC522 gửi về rồi

tiến hành xử lí hiển thị lên LCD và xuất tín hiệu cho loa báo và relay hoạt động.



1.1.15 Khối hiển thị



Hình 3-17: Khối hiển thị



Khối hiển thị nhận dữ liệu từ khối vi điều khiển và hiển thị chữ lên màn hình.

1.1.16 Khối Relay



Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16F



ĐỒ ÁN 2

Trang 14/30



Hình 3-18: Khối Relay



-



Khối Relay sử dụng Relay 5V chức năng dùng để đóng mở cửa.

Khi tín hiệu xuất ra từ vi điều khiển đưa vào chân B của Q1, Q1 dẫn, chân 4

của Relay được nối GND, có từ trường xuất hiện ở cuộn dây hút chân 1 tiếp

xúc với chân 3, relay đóng, led 1 sáng. D1 dùng để chống dòng ngược.



1.1.17 Khối loa báo



Hình 3-19: Khối loa báo



-



Khối loa báo có chức năng phát ra âm thanh báo hiệu mở cửa, cửa đóng hay



-



cảnh báo thẻ khơng hợp lệ.

Khi có tín hiệu xuất ra từ vi điều khiển vào chân B của Q2, Q2 dẫn, chân 2

của loa báo nối GND, loa phát ra tiếng kêu.



1.7 Sơ đồ giải thuật

1.1.18 Sơ đồ giải thuật đọc mã thẻ RFID



Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16F



ĐỒ ÁN 2

Trang 15/30



Hình 3-20: Sơ đồ giải thuật đọc mã thẻ



Hình 3-21: Mã thẻ



Mã thẻ RFID đọc được 3d db 07 52 b3. Ta sẽ đưa mã thẻ này vào chương trình của

hệ thống đóng mở cửa. Như vậy, chỉ có thẻ RFID có mã thẻ trên mới được đóng mở

cửa.

1.1.19 Sơ đồ giải thuật của hệ thống cửa



Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16F



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Sơ đồ nguyên lí từng khối

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×