Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Lưu đồ giải thuật

1 Lưu đồ giải thuật

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án 2

4.2 Code chương trình

#include

/* Các lenh dinh nghia giao tiep i2c*/

#define SCL P1_0

#define SDA P1_1

#define tb1

#define tb2

#define tb3

#define tb4

#define tb5

#define tb6

#define tb7

#define tb8P2_0

P2_1

P2_2

P2_3

P2_4

P2_5

P2_6

P2_7sbit IR_pin = P3^2;

unsigned int IR_dodai,trangthaiIR;

unsigned long giatri,g;

unsigned char g1,g2,g3,g4;

unsigned char hoclenh;

unsigned char ghi=1,doc=0;

//////////////////////// Cac Ham thiet lap LCD///////////////////////////////////

//void delay_us(unsigned int t) // Ham tre micro giay

//{

// unsigned int i;

// for(i=0;i
//}

void delay_ms(unsigned int t) // Ham tre mini giay

{

unsigned int i,j;

for(i=0;i
for(j=0;j<125;j++);

}

///*-----------------------------------------*/

/***********Hàm khoi tao i2c***************/

/* Mô ta :24Đồ án 2

de goi i2c start bat dau qua trinh giao tiep, chan SDA phai duoc dua xuong

muc 0, trong khi SLC dang o muc 1. sau 1 thoi gian ngan

chan SCL cung duoc dua xuong muc 0. ngay tai thoi diem chan SCL duoc dau

xuong muc 0. qua trình truyen du lieu bat dau

*/

void I2C_Start(void)

{

SDA = 1;

SCL = 1;

// dua SCL va SDA len muc 1

SDA = 0;

// keo SDA xuong 0

delay_ms(1); // delay 1 khoang thoi gian ngan

SCL = 0;

// keo SCL xuong 0 ( qua trinh Start ket thuc)

SDA = 1;

// dua SDA len muc 1 ( cau lenh nay khong can cung dc)

}

/*------------------------end Start----------------------------------/

/* Mô ta :

Sau khi qua trinh truyen du lieu hoan tat thi ta can Stop de ket thuc qua trinh

truyen

Muon Stop. kéo chân SDA lên muc 1 trong khi SCL dang o muc 1

*/

void I2C_STOP()

{

SDA=0; // cho SDA xuong 0 de chuan bi dua len 1

SCL=1; // dua SCL len muc 1

SDA=1; // SDA duoc dua len muc 1. Qua trinh Stop hoan tat

}

/*------------------------end Stop------------------*/

/* Mô ta :

Ghi du lieu trong chuan I2C

25Đồ án 2

Nhiem vu : VDK truyen du lieu vao slaver ( o day la DS1307)

Tham bien truyen vao : dat

Tra ve : 0 hoac 1 ( khong nhat thiet phai tra ve, muc dich la lay bit ack de

kiem tra qua trinh truyen du lieu da ok chua)

bang cach goi ham va nhap vao 1 byte du lieu can truyen. ta se truyen duoc

duoc du lieu do vao slaver

*/

bit I2C_Write(unsigned char dat) // khai bao ham truyen du lieu va bien dat

{

unsigned char i; // khai bao bien i

bit outbit;

// khai bao bit

for (i = 1; i <= 8; i++)//vong lap for lap 8 lan tuong duong 8 bit ( 1byte)

{

outbit=dat&0x80;// gán bien outbit cho byte can truen &0x80 ;

SDA = outbit;// cho SDA bang voi gia tri cuaoutbit ( 1 hoac 0)

dat = dat << 1;

SCL = 1;

SCL = 0;// dich trai 1 lan

// tao 1 xung clock tren chan SCLde dich gia tri 1 hoac 0 tren chan SDA vao slaver

}

SDA = 1;

SCL = 1;

// dua SDA va SCL len muc 1 chuan bi doc bit ack

outbit = SDA;

// lay bit ack tu chan SDA

SCL = 0;

// cho SCL ve 0

return(outbit);

// lay gia tri ve

}

/* giai thich dong 87 ---> 94

De co the truyen 1 byte ( vi du 0xBA) vao slaver. ta tien hanh tach 1 byte do ra

thành 8 bit. do do can co vong lap for 8 lan ( moi lan truyen 1 bit)

Dau tien i=1

truyen bit thu nhat : ta co 0xBA = 1 0 1 1 1 0 1 0 . Bit dau tien la bit

so 1 ( ben tay trai, truyen tu trai sang phai)

26Đồ án 2

TA có : 0xBA & 0x80 = 10111010 & 10000000 =

10000000

Do ket qua nhan dc la 10000000 khac 0. ma outbit chi nhan 2 gia tri 1

hoac 0 , Cho nen outbit = 1

Nhu vay, ta da truyen dc bit dau tien la 1 vao I2C

Sau do dich 0xBA sang 1 : 0xBA <<1 = 01110100

Vong lap thu 2, i = 2 :

tiep tuc nhu vay . nhung lan nay 01110100 & 0x80 se = 0 . outbit se = 0

Cu nhu vay 8 lan. byte 0xBA se duoc truyen sang slaver

/*------------------------end I2C write------------------*//* Mô ta :

Doc du lieu tu i2C gui ra vdk

*/

unsigned char I2C_Read(bit ack)

{

unsigned char i, dat;

bit inbit;

dat = 0;

for(i=1;i<=8;i++) // moi lan doc 1 bit. 8 lan doc = 1 byte

{

SCL = 1;

// cho SCL len =1 , slaver se gui 1 bit vao chan SDA

inbit = SDA; // lay gia tri cua chan SDA gán vao inbit

dat = dat << 1;

// dich byte data sang trái 1 lan

dat = dat | inbit;

// muc dich la gán giá tri cua bit inbit vao byte

dat

SCL = 0;// cho SLC xuong muc 0 san sang cho lan docbit tiep thep

}

{

27Đồ án 2

if (ack) SDA = 0;// cac cau lenh nay dung de doc bit ack ( co the k canquan tam)

else SDA = 1;

SCL = 1;

SCL = 0;

SDA = 1;

return(dat);

}

/*------------------------end I2C read------------------*/

//--------------cac ham phuc vu giao tiep I2c-----------// Ham doc du lieu thoi gian trong ds

unsigned char EEP_docdulieu(unsigned char diachi)

{

unsigned char dat;

I2C_Start(); // bat dau doc

I2C_Write(0xa0); // dau tien gui lenh ghi du lieu(ghi dia EEP)

I2C_Write(diachi); // Dia chi ma ta muon doc ( vi du, muon doc giay thi ta

ghi dia chi 0x00)

I2C_Start(); // bat dau doc du lieu

I2C_Write(0xa1); // gui ma lenh doc du lieu tu dia chi(add)

dat = I2C_Read(0); // doc xong thi luu gia tri da doc dc vao dat

I2C_STOP();

// ket thuc qua trinh doc du lieu

return (dat); // tra ve gia tri da doc duoc

}

void EEP_ghidulieu(unsigned char add, unsigned long Data)

{

I2C_Start(); // bat dau ghi

I2C_Write(0xa0); //0xao la dia chi EEP C24

I2C_Write(add);

// gia tri can ghi

I2C_Write(Data); // ghi du lieu vao

I2C_STOP(); // ket thuc qua trinh truyen du lieu

28Đồ án 2

delay_ms(100);

}

////--------------Ket thuc cac ham giao tiep voi EEPROM---------void IR_khoitao()

{

TMOD=0x01; //Timer 0 Mode 1

EX0=1; // ngat theo suon am

IT0 = 1; // cho phep ngat ngoai

ET0 = 1; // cho ngat timer

EA = 1;

//cho phep ngat

}

void tach_dulieu()

{

g1=giatri>>24;

g2=giatri>>16;

g3=giatri>>8;

g4=giatri;

/*

Tai sao phai tach du lieu ???

Li do nhu sau: De co the luu duoc gia tri remote ma ta da giai ma duoc. Ta phai

luu gia tri do vao EEPROM. TUy nhien,

1 thanh ghi cua EEPROM C24 chi co do dai toi da la 1byte. Trong khi gia tri ta

giai ma duoc len den 4byte.

Do do phai tach gia tri do ra lam 4 gia tri nho. Moi gia tri kick thuoc bang

1byte va duoc luu vao 4 bien g1 g2 g3 g4

*/

}

void ghep_dulieu()

{

g = g1*16777216 + g2*65536 + g3*256 + g4; // giatri= g1 * 2^24 + g2 *

2^16 + g3 * 2 ^ 8 + g4 * 2^0

29Đồ án 2

/*

Tai sao phai ghep du lieu ???

Li do nhu sau: Do truoc do ta da tach ra roi thi gio duong nhien phai ghep lai

hihi

*/

}

void ghi_dulieu()

{

if(ghi==8)

{

EEP_ghidulieu(0x81,g1);EEP_ghidulieu(0x82,g2);EEP_ghidulieu(0x83,g3); EEP_ghidulieu(0x84,g4);ghi=1; hoclenh=0; tb8=1;

}

else if(ghi==7)

{

EEP_ghidulieu(0x71,g1);EEP_ghidulieu(0x72,g2);EEP_ghidulieu(0x73,g3); EEP_ghidulieu(0x74,g4);ghi=8;tb7=1;tb8=0;

}

else if(ghi==6)

{

EEP_ghidulieu(0x61,g1);EEP_ghidulieu(0x62,g2);EEP_ghidulieu(0x63,g3); EEP_ghidulieu(0x64,g4);ghi=7;tb6=1;tb7=0;

}

else if(ghi==5)

{

EEP_ghidulieu(0x51,g1);

EEP_ghidulieu(0x52,g2);

EEP_ghidulieu(0x53,g3); EEP_ghidulieu(0x54,g4);ghi=6;tb5=1;tb6=0;

}

else if(ghi==4)

{

EEP_ghidulieu(0x41,g1);

EEP_ghidulieu(0x42,g2);

EEP_ghidulieu(0x43,g3); EEP_ghidulieu(0x44,g4);ghi=5;tb4=1;tb5=0;

30Đồ án 2

}

else if(ghi==3)

{

EEP_ghidulieu(0x31,g1);EEP_ghidulieu(0x32,g2);EEP_ghidulieu(0x33,g3); EEP_ghidulieu(0x34,g4);ghi=4;tb3=1;tb4=0;

}

else if(ghi==2)

{

EEP_ghidulieu(0x21,g1);

EEP_ghidulieu(0x22,g2);

EEP_ghidulieu(0x23,g3); EEP_ghidulieu(0x24,g4); ghi=3;tb2=1;tb3=0;

}

else if(ghi==1)

{

EEP_ghidulieu(0x11,g1); EEP_ghidulieu(0x12,g2); EEP_ghidulieu(0x13,g3);

EEP_ghidulieu(0x14,g4);

}ghi=2;tb2=0;tb1=1;}

void docdulieu(unsigned char tb)

{

if(tb==1)

{g1=EEP_docdulieu(0x11);g2=EEP_docdulieu(0x12);g3=EEP_docdulieu(0x1

3);g4=EEP_docdulieu(0x14);}

elseif(tb==2){g1=EEP_docdulieu(0x21);g2=EEP_docdulieu(0x22);g3=EEP_docdulieu(0x2

3);g4=EEP_docdulieu(0x24);}

elseif(tb==3){g1=EEP_docdulieu(0x31);g2=EEP_docdulieu(0x32);g3=EEP_docdulieu(0x3

3);g4=EEP_docdulieu(0x34);}

elseif(tb==4){g1=EEP_docdulieu(0x41);g2=EEP_docdulieu(0x42);g3=EEP_docdulieu(0x4

3);g4=EEP_docdulieu(0x44);}

elseif(tb==5){g1=EEP_docdulieu(0x51);g2=EEP_docdulieu(0x52);g3=EEP_docdulieu(0x5

3);g4=EEP_docdulieu(0x54);}

31Đồ án 2

elseif(tb==6){g1=EEP_docdulieu(0x61);g2=EEP_docdulieu(0x62);g3=EEP_docdulieu(0x6

3);g4=EEP_docdulieu(0x64);}

elseif(tb==7){g1=EEP_docdulieu(0x71);g2=EEP_docdulieu(0x72);g3=EEP_docdulieu(0x7

3);g4=EEP_docdulieu(0x74);}

elseif(tb==8){g1=EEP_docdulieu(0x81);g2=EEP_docdulieu(0x82);g3=EEP_docdulieu(0x8

3);g4=EEP_docdulieu(0x84);}

ghep_dulieu();

}

/*----------------------------------------------------------------------------// Check START============

unsigned char kiemtra()

{

TH0 = 0x00; //Reset Timer 0 Value = 0

TL0 = 0x00; //Reset Timer 0 Value = 0

TR0 = 1; //Start Timer 0

while(IR_pin == 0); //Cho cho den khi het muc 0

TR0 = 0; //Stop Timer 0

TF0 = 0;//Clear timer 0 Flag

IR_dodai_0 = TH0;

IR_dodai_0 <<= 8;

IR_dodai_0 |= TL0;

if(IR_dodai_0>2000)

// neu 2000 thi day dung la bit Start

return 1;

else return 0;

}void Read_IR_Key(void) interrupt 0 //External Interrupt

{

unsigned char i=0,doc;

if(kiemtra()== 1)

{

while(IR_pin == 1); //Cho cho het phan bit 1 cua START

32Đồ án 2

while(i<32)

{

if(IR_pin == 1) //Neu co muc cao

{

TH0 = 0x00; //Reset Timer 0 Value = 0

TL0 = 0x00; //Reset Timer 0 Value = 0

TR0 = 1; //Start timer 0

while(IR_pin == 1); //Cho cho den khi het muc 1

TR0 = 0; //Stop Timer 0

TF0 = 0;//Clear timer 0 Flag

IR_dodai_0 = 0;

IR_dodai_0 = TH0*256+TL0;

giatri = giatri <<= 1;

if(IR_dodai_0>800)

{giatri+=1;}

i++;

}

while(IR_pin == 0);

}

delay_ms(50);

if(hoclenh==1)

{

tach_dulieu();ghi_dulieu();

}

else

{

for(doc=1;doc<9;doc++)

{

docdulieu(doc);

if(doc==1 && g == giatri){tb1=~tb1;}

else if(doc==2 && g == giatri){tb2=~tb2;}

else if(doc==3 && g == giatri){tb3=~tb3;}

else if(doc==4 && g == giatri){tb4=~tb4;}

else if(doc==5 && g == giatri){tb5=~tb5;}

else if(doc==6 && g == giatri){tb6=~tb6;}

else if(doc==7 && g == giatri){tb7=~tb7;}

else if(doc==8 && g == giatri){tb8=~tb8;}

}

}

}

giatri=0x00000000;

}

33Đồ án 2

--------------------------------------------------------------------------------*/

void ngat_giama(void) interrupt 0

{

TR0=0; //dung timer

switch(trangthaiIR)

{

case 0:

// khi xay ra ngat thi case dang bang 0, ta se

dung timer lai de set bien trang thai IR len bang 1 va khoi dong timer 0 cho no

dem

{

trangthaiIR=1;

giatri=0;

TL0=0xDF;

TH0=0xB1;// xoa gia tri IR da thu dc truoc do

// ta nap gia tri cho THTL = 65535- 20000=B1DF. 20000 la do dai toi da de chap nhan do la bit start

TR0=1;

// timer bat dau dem

break;

}

case 1:

{

IR_dodai=TH0-0xB1;

// tinh toan thoi gian ma timer

dem duoc. do truoc do ta da nap gia tri B1DF roi ne gio phai - di

IR_dodai=IR_dodai*255+(TL0-0xDF);

// ghep gia tri cua 2

thanh TH TL

if(IR_dodai>2000)

{

trangthaiIR=2;// neu dung la bit star ( > 2000)thi set trang thau =2 ( chuyen sang doc data)

TL0=0x47;

TH0=0xF4;

TR0=1;

// timer bat dau dem

}

else {trangthaiIR=0;} // nguoc lai khong phai start, quay ve lam lai

break;

}

case 2:

{

IR_dodai=TH0-0xF4;

// tinh toan thoi gian ma timer

dem duoc. do truoc do ta da nap gia tri f447 roi ne gio phai - di

34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Lưu đồ giải thuật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×