Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Sơ đồ nguyên lý mạch chính

2 Sơ đồ nguyên lý mạch chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án 2

Hình 3-16: Sơ đồ nguyên lý14Đồ án 2

3.2.2Sơ đồ layout15Đồ án 216Đồ án 2Hình 3-17: Sơ đồ layout17Đồ án 2

3.2.3Sơ đồ layout 3DHình 3-18: Layout 3D mặt trước18Đồ án 219Đồ án 2Hình 3-19: Layout mặt sau20Đồ án 2

3.2.4Mạch inHình 3-20: Mạch in3.2.5Mạch thực tếHình 3-21: Mạch thực tế21Đồ án 2

3.3 Module 4 kênh

3.3.1Sơ đồ nguyên lýHình 3-22: Sơ đồ nguyên lý module 4 kênh3.3.2Mạch inHình 3-23: Mạch in module 4 kênh22Đồ án 2

CHƯƠNG 4.THỰC THI TRÊN PHẦN MỀM4.1 Lưu đồ giải thuậtHình 4-24: Lưu đồ giải thuật23Đồ án 2

4.2 Code chương trình

#include

/* Các lenh dinh nghia giao tiep i2c*/

#define SCL P1_0

#define SDA P1_1

#define tb1

#define tb2

#define tb3

#define tb4

#define tb5

#define tb6

#define tb7

#define tb8P2_0

P2_1

P2_2

P2_3

P2_4

P2_5

P2_6

P2_7sbit IR_pin = P3^2;

unsigned int IR_dodai,trangthaiIR;

unsigned long giatri,g;

unsigned char g1,g2,g3,g4;

unsigned char hoclenh;

unsigned char ghi=1,doc=0;

//////////////////////// Cac Ham thiet lap LCD///////////////////////////////////

//void delay_us(unsigned int t) // Ham tre micro giay

//{

// unsigned int i;

// for(i=0;i
//}

void delay_ms(unsigned int t) // Ham tre mini giay

{

unsigned int i,j;

for(i=0;i
for(j=0;j<125;j++);

}

///*-----------------------------------------*/

/***********Hàm khoi tao i2c***************/

/* Mô ta :24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Sơ đồ nguyên lý mạch chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×