Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Kết quả mô phỏng

8 Kết quả mô phỏng

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 10/20NHẬN XÉT

1.9 Nhận xét 1

1.9.1 Ưu điểm

-Mạch có sự ổn định, tính chính xác cao

Gọn nhẹ, đơn giản, và dễ sử dụng

Dễ khắc phục khi xảy ra sự cố

Chi phí thấp

Hiện thị kết quả thơng qua LCD giúp dễ đọc kết quả trong quá trình sử dụng1.9.2 Nhược điểm

-Do sử dụng sóng siêu âm để đo đạc nên đơi khi xảy ra tình trạng khơng nhận

được sóng phát hoặc sóng truyền về

Những ảnh hưởng như rung giật do mơi trường trong q trình đo đạc cũng

gây ảnh hưởng lên kết quảMạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICĐỒ ÁN 2

Trang 11/20KẾT LUẬN

1.10Kết luậnTrong quá trình thực hiện đề tài lần này, em rút ra được kết luận: những linh kiện

như PIC 16f877a, cảm biến SRF-05 , thiết bị hiển thị LCD,…. Tương đối phổ biến

và đơn giản, dễ áp dụng trong việc học tập nghiên cứu nhằm làm quen với linh kiện

này. Đây cũng là những linh kiện dễ gặp trong nhiều ứng dụng thực tế đời sống

hằng ngày. Qua việc tìm hiểu những linh kiện như PIC, cảm biến SRF-05, hay LCD

giúp thực hiện những công việc như xác định khoảng cách vật, điều khiển hiển thị

ngày càng dễ dàng.1.11Hướng phát triểnTrong đề tài lần này, chỉ mang tính chất nghiên cứu thực nghiệm, nên mơ hình còn

có phần thơ sơ hơn so với mạch trên thực tế.

Mạch được áp dụng thực tiễn trong việc đo đạc mực nước cũng như việc nghiên

cứu trên việc lên xuống của những mực nướcMạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICĐỒ ÁN 2

Trang 12/20TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di tuyền học ứng

dụng, 98(1), tr. 10-16.

Bộ nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển

lúa lai, Hà Nội.

Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột

biến – Cơ sở lý luận và ứng dụng, Nhà xuất bản nông nghiệp, Viện khoa học kỹ

thuật nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng

nhiệt độ, Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Viện khoa học kỹ thuật nông

nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

……….

Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh…, Luận án Tiến sĩ

y khoa, Trường đại học y Hà Nội, Hà Nội.

Tiếng Anh:

Anderson J.E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case,

American Economic Review, 75(1), pp. 178-90.

Borkakati R. P.,Virmani S. S. (1997), Genetics of thermosensitive genic male

sterility in Rice, Euphytica 88, pp. 1-7.

Boulding K.E. (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

Burton G. W. (1988), “Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum

glaucum L.)”, Agronomic Journal 50, pp. 230-231.

Central Statistical Oraganisation (1995), Statistical Year Book, Beijing.

FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970-1980), Vol. II. Rome.Mạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICĐỒ ÁN 2

Trang 13/20Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban

Households in Vietnam, Departement pf Economics, Economic Research Report,

Hanoi.Mạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICĐỒ ÁN 2

Trang 14/20PHỤ LỤC A

#include <16F877A.h>

#FUSES NOWDT//No Watch Dog Timer#FUSES NOBROWNOUT//No brownout reset#FUSES NOLVP//No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18)used for I/O

#use delay(crystal=8000000)

#include

/

*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

// Cach ket noi cac chan LCD voi cac chan vi dieu khien.

/*#define LCD_RS_PIN

#define LCD_RW_PINPIN_D1

PIN_D2#define LCD_ENABLE_PINPIN_D3#define LCD_DATA4PIN_D4#define LCD_DATA5PIN_D5#define LCD_DATA6PIN_D6#define LCD_DATA7PIN_D7 *//

*******************************************************************

*******************************************************************

************

*******************************************************************

*******************************************************************

************/

//Khai bao bien toan cuc

#define trigger pin_B7 //Dinh nghia chân RB7 la chan phat

Mạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICĐỒ ÁN 2

Trang 15/20#define echo pin_B0 //Dinh nghia chân RB0 la chan thu

#define button pin_C0

#define tang pin_C1

#define giam pin_C2

unsigned int tram,chuc,donvi;

unsigned int tram1,chuc1,donvi1;

unsigned int tram2,chuc2,donvi2;

unsigned int time,Distance,mucNuoc;

int16 menu=0, count=0;

void khoiTao_lcd();

void tinhToan();

void clear_EEPROM();

void menu_Mode()

{

if(input(button)==0)

{

while(input(button)==0);

menu++;

if(menu==1)

{

lcd_gotoxy(1,1);

printf(lcd_putc,"Do Muc Nuoc");

lcd_gotoxy(1,2);

printf(lcd_putc,"Muc Nuoc: %d%d%d cm", tram2,chuc2,donvi2);

}

else if(menu==2)Mạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICĐỒ ÁN 2

Trang 16/20{

menu=0;

}

}

}void value_EEPROM()

{

if(input(tang)==0){

while(input(tang)==0);

count++;

write_eeprom(0x00,count);

}

if(input(giam)==0){

while(input(giam)==0);

count=count-1;

write_eeprom(0x00,count);

}

}

void chieuCao()

{

while(0
value_EEPROM();

lcd_gotoxy(1,1);

printf(lcd_putc,"Nhap chieu cao");

lcd_gotoxy(1,2);

tram1=Read_eeprom(0x00)/100;Mạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICĐỒ ÁN 2

Trang 17/20chuc1=(Read_eeprom(0x00)%100)/10;

donvi1=(Read_eeprom(0x00)%100)%10;

printf(lcd_putc,"chieuCao: %d%d%d cm",tram1,chuc1,donvi1);

clear_EEPROM();

delay_ms(50);

}

}

#INT_TIMER1

void Ngat_Timer1(void)

{

disable_interrupts(GLOBAL);

time+=0xffff;

enable_interrupts(GLOBAL);

}

#INT_EXT

void Ngat_Ngoai(void)

{

disable_interrupts(GLOBAL);

time+=get_timer1();

enable_interrupts(GLOBAL);

}

/

*******************************************************************

*******************************************************************

************/

/

*******************************************************************Mạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICĐỒ ÁN 2

Trang 18/20*******************************************************************

***********/

//Chuong trình chính

void main()

{

khoiTao_lcd();

set_tris_D(0x00); //Thiet lap port D la ngo ra

set_tris_B(0b01111111);

set_tris_C(0xFF);

output_low(trigger);

setup_timer_1(T1_Internal|T1_DIV_BY_2);

ext_int_edge(H_TO_L);// ngat canh xuongenable_interrupts(INT_TIMER1);

enable_interrupts(INT_EXT);// kich hoat ngat ngoaidisable_interrupts(GLOBAL);

while(TRUE)

{

Output_high(trigger);

delay_ms(15);

Output_low(trigger);

while(input(echo)==0); //Doi chan Echo keo len muc 1

set_timer1(0);

enable_interrupts(GLOBAL);

tinhToan();

menu_Mode();

if(input(pin_B4)==0)

{

chieuCao();

}Mạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICĐỒ ÁN 2

Trang 19/20if(menu==0)

{

lcd_gotoxy(1,1);

printf(lcd_putc,"Do Khoang Cach");

lcd_gotoxy(1,2);

printf(lcd_putc,"Distance: %d%d%d cm",tram,chuc,donvi);

}

clear_EEPROM();

delay_ms(500);

}

}

void tinhToan()

{

disable_interrupts(GLOBAL);

Distance=(time/58);

tram=Distance/100;

chuc=(Distance%100)/10;

donvi=Distance%100%10;

mucNuoc =Read_eeprom(0x00) - Distance;

tram2=mucNuoc/100;

chuc2=(mucNuoc%100)/10;

donvi2=(mucNuoc%100)%10;

time=0;

}

void khoiTao_lcd()

{

lcd_init(); //Khoi tao lcdMạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICĐỒ ÁN 2

Trang 20/20lcd_putc('\f'); // Xóa trang man hinh lcd

}

void clear_EEPROM()

{

if(input(tang)==0 && input(giam)==0){

delay_ms(10);

count=0;

Write_eeprom(0x00,count);

}

}Mạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Kết quả mô phỏng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×