Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4. THI CÔNG PHẦN CỨNG

CHƯƠNG 4. THI CÔNG PHẦN CỨNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 16/24Hình 4-1: Mạch sau khi hồn thành hiển thị độ ẩm, nhiệt độ và phát hiện không có khí gasHệ thớng hiển thị thơng sớ mơi trườngĐỒ ÁN 2

Trang 17/24Hình 4-2: Mạch sau khi hồn thành hiển thị đợ ẩm, nhiệt đợ và phát hiện có khí gas4.2 Kết quả đạt được

Mạch hoàn thành ta thu được kết quả:

– Đọc được giá trị độ ẩm và nhiệt độ từ cảm biến độ ẩm, nhiệt độ DHT11.

– Cảm biến khi gas MQ5 trả về giá tị 0 hoặc 1, tương ứng có khi gas hay không có

khi gas trong môi trường.

– Module phát RF và module thu RF truyền và nhận dữ liệu một cách chinh xác,

gửi và nhận dữ liệu ngay khi các thông số môi trường thay đổi.

– Hiển thị nội dung dữ liệu lên LCD: nhiệt độ, độ ẩm, khi gas.Hệ thống hiển thị thông số môi trườngĐỒ ÁN 2

Trang 18/244.3 Đánh giá

– Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ DHT11:

+ Nhiệt độ môi trường thay đởi thì giá trị của cảm biến thay đởi theo. Ta lấy

phép thử: lấy một nhiệt kế đo nhiệt độ và độ ẩm của môi trường, đồng thời

cho cảm biến DHT11 hoạt động. Đọc kết quả của nhiệt kế và cảm biến, ta

thấy hai kết quả này giống nhau hoặc gần giớng nhau.

Lấy 10 lần đọc, thì kết quả của cảm biến đúng khoảng 70 %.

+ Khi độ ẩm và nhiệt đợ mơi trường thay đởi thì giá trị cảm biến không thay

đổi ngay, các giá trị này thay đổi chậm hơn thực tế khoảng 2 giây.

– Module thu phát RF:

+ Về đợ chinh xác: quá trình trùn nhận dữ liệu của module RF tốt và chinh

xác. Cho mạch phát đếm từ 1 đến 10, thì mạch thu LCD hiển thị đúng mạch

đếm từ 1 đến 10. Thử lại nhiều lần ta vẫn thấy kết quả đúng.

+ Về tốc độ truyền dữ liệu: module RF truyền dữ liệu còn chậm.

4.4 Nhận xét

– Ưu điểm:

+ Mạch chạy khá tốt, đáp ứng lấy được các thông tin cần thiết.

+ Mạch chạy khá ổn định.

+ Các cảm biến lấy thông tin từ môi trường một cách liên tục giúp chúng ta

nhận biết được sự thay đổi của môi trường một cách nhanh chóng.

– Nhược điểm: Mạch chạy ổn định do đôi khi mạch bị nhiễu bởi các yếu tố bên

ngoài.

– Hướng mở rộng:

+ Có thể thay mới bằng các cảm biến có độ chinh xác cao hơn.

+ Có thể thêm một số cảm biến khác nếu có nhu cầu biết được nhiều thông số

hơn từ môi trường.Hệ thống hiển thị thông số môi trườngĐỒ ÁN 2

Trang 19/24TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]microcontrollerslab.com[2]electronishub.org[3]libstock.mikroe.com[4]circuitdigest.com[5]microchip.com[6]Nguyễn Mạnh Giang, Các vi điều khiển PIC, NXB khoa học kĩ thuật, năm2009.Hệ thống hiển thị thông số môi trườngĐỒ ÁN 2

Trang 20/24PHỤ LỤC A

#CODE_PHAT

#include <16f877A.h>

#fuses hs,noput,nowdt

#use delay(clock=20m)

#use rs232(uart,baud=9600,parity=n,BITS=8,STOP=1)

#define dht pin_b0

void dht_read(unsigned int8 &temp, unsigned int8 &humid)

{

unsigned int8 buff[5];

unsigned int8 n, tmp, t;

//init

output_low(dht); delay_ms(20); output_float(dht);

//response

set_timer0(0);

while(input(dht)) {t=get_timer0();if(t>100) break;}//wait 80us

set_timer0(0);

while(!input(dht)){t=get_timer0();if(t>100) break;}//wait 80us

set_timer0(0);

while(input(dht)) {t=get_timer0();if(t>100) break;}

//begin

for(n=0;n<40;n++)

{

set_timer0(0);

while(!input(dht)){t=get_timer0();if(t>100) break;}//start, 50us

set_timer0(0);

while(input(dht)) {t=get_timer0();if(t>100) break;}

Hệ thống hiển thị thông số môi trườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4. THI CÔNG PHẦN CỨNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×