Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. GIẢI THUẬT, THỰC THI PHẦN CỨNG

CHƯƠNG 3. GIẢI THUẬT, THỰC THI PHẦN CỨNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2



Hình 3-6: Lưu đồ giải thuật MCU Slaver



Hệ Thống Báo Cháy



Trang 10/35



ĐỒ ÁN 2



Hình 3-2: Lưu đồ giải thuật MCU Mater



Hệ Thống Báo Cháy



Trang 11/35



ĐỒ ÁN 2



3.2 Sơ đồ mạch



Hình 3-3: PCB mạch nguồn



Hệ Thống Báo Cháy



Trang 12/35



ĐỒ ÁN 2



Hình 3-4: PCB mạch MCU Master



Hệ Thống Báo Cháy



Trang 13/35



ĐỒ ÁN 2



Hình 3-5: PCB mạch cảnh báo



Hệ Thống Báo Cháy



Trang 14/35



ĐỒ ÁN 2



Hình 3-6: PCB mạch MCU Slaver

3.3 Thiết kế phần cứng



Hệ Thống Báo Cháy



Trang 15/35



ĐỒ ÁN 2



CHƯƠNG 4.



Trang 16/35



ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN



4.1 Đánh giá hệ thống

4.1.1

-



Ưu điểm



Mạch thiết kế đã nhận dữ liệu nhiệt độ được gửi từ các slaver và hiển thị lên

LCD.



-



Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo nhiệt độ cao hoạt động tốt.

4.1.2



-



Nhược điểm



Thời gian nhận mã ở slaver không đồng đều. Khoảng thời gian nhận mã cách

nhau khoảng 6 s. Thời gian chênh lệch dao động từ 3 s, đến 24 s.



-



Master chưa thể kiểm tra được slaver không hoạt động.

4.2 Hướng phát triển



-



Kết hợp module DFPlayer Mini để cảnh báo bằng giọng nói phát ra loa.



-



Kết hợp nhiều module như module khí gas, khói, lửa, … để mở rộng cảnh

báo từ các slaver đến master.



-



Sử dụng module Bluetooth để có thể xem nhiệt độ tại các slaver qua

Smartphone.



-



Kết hợp với module ESP8266 để truyền dữ liệu lên Web Server.



Hệ Thống Báo Cháy



ĐỒ ÁN 2



TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1]



http://www.codientu.org



[2]



http://banlinhkien.vn



[3]



http://hshop.vn



[4]



Tài liệu vi điều khiển của Nguyễn Đình Phú



Tiếng Anh:

[5]



http://www.elecfreaks.com



[6]



http://www.microchip.com



[7]



http://www.alldatasheet.com



Hệ Thống Báo Cháy



Trang 17/35



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. GIẢI THUẬT, THỰC THI PHẦN CỨNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×