Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 CÁC YÊU CẦU CHUNG

3 CÁC YÊU CẦU CHUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHỈ DẪN KỸ THUẬT- HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY10.2014+ Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra, chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt do Nhà thầu

cung cấp thì Đại diện Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và

thiết bị lắp đặt.

Giao hàng, xử lý và bảo quản

Sắp xếp công việc cho phù hợp với tiến độ xây dựng được lập và phải tuân thủ các văn

bản hợp đồng.

Vật liệu và thiết bị được xếp trong các nhóm thùng có kích cỡ đủ nhỏ để xe chở được

phép đi qua các không gian có sẵn khi có yêu cầu.

Tiếp nhận vật liệu và thiết bị tại cơng trường, xử lí hợp lí, cho vào kho, bảo vệ chúng khỏi

sự va đập và ảnh hưởng của thời tiết cho đến khi được lắp đặt. Việc thay thế thiết bị hỏng

hóc trong q trình vận chuyển sẽ khơng được tính thêm phí.

Sắp xếp và cung cấp không gian lưu trữ trong khu vực tại nơi làm việc ở công trường cho

tất cả vật liệu và thiết bị được nhận hoặc được lắp đặt trong dự án.

Bảo quản khỏi bị hư hỏng, nước, bụi… cho các vật liệu, thiết bị và các dụng cụ được

cung cấp cả trong quá trình lưu trữ và lắp đặt cho đến khi có thơng báo hồn thành và

được nghiệm thu.

Sắp xếp với Đại diện chủ đầu tư về các cơ sở lưu trữ vật liệu và thiết bị.

Vật liệu, thiết bị, máy móc bị hư hỏng do lưu trữ hoặc bảo quản không đúng cách sẽ

không được nghiệm thu. Nhà thầu phải chuyển khỏi công trường và cung cấp vật liệu,

thiết bị thay thế hoặc mới hoàn toàn như thiết bị cũ đã bị từ chối.

Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ tài sản, nơi làm việc và các hoạt động thương mại khác

khỏi thiệt hại phát sinh trong q trình lắp đặt là xây dựng cơng trình.1.3.2PHỐI HỢP VỚI CÁC BÊN

Phối hợp và lập kế hoạch cho hạng mục LPG với các hạng mục khác trong cùng khu vực

hoặc đối với các hạng mục phụ thuộc vào hạng mục LPG để tạo thuận lợi cho tiến độ

chung.

Vạch ra và giải quyết các vấn đề giao cắt với nhau trước khi gia cơng và lắp đặt thiết bị.

Đệ trình các bản vẽ thể hiện sự giao cắt này để được xem xét khi có yêu cầu của Quản lý

dự án.

Kiểm tra cơng trường và tồn bộ Hồ sơ Hợp đồng trước khi đệ trình hồ sơ dự thầu.

Khơng có khoản dự phòng nào cho bất cứ khó khăn nào gặp phải do bất kỳ đặc điểm nào

của toà nhà, biện pháp thi công, các tài sản công và tư ở trong hoặc chung quanh khu vực

thi công hiện hữu cho đến thời điểm đóng hồ sơ thầu.1.3.3

(1)THI CƠNG

Thi cơngDự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại3CHỈ DẪN KỸ THUẬT- HỆ THỐNG PHỊNG CHÁY CHỮA CHÁY(2)(3)(4)10.2014(a)Thi cơng được thực hiện theo đúng với Tài liệu thiết kế, Tiến độ xây dựng, kế hoạch thi

công xây dựng, bản vẽ thi công, bản vẽ tổng thể và những tài liệu khác được Kỹ sư

giám sát phê chuẩn.(b)Trong trường hợp sẽ sử dụng trang thiết bị hoặc nhà xưởng cho những công việc như đổ

bê tơng, thì việc đó chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành việc kiểm tra các trang

thiết bị liên quan.Nhân viên kỹ thuật

(a)Một nhân viên kỹ thuật sẽ phải có chứng chỉ trình độ chun mơn loại 1 hoặc chứng chỉ

trình độ chun mơn loại duy nhất theo quy định của các điều luật liên quan, và phải đệ

trình chứng chỉ cho Kỹ sư giám sát để phê chuẩn.(b)Việc sử dụng nhân viên kỹ thuật sẽ phải theo đúng với Tài liệu thiết kế quy định cho loại

cơng việc đó. Tuy nhiên, đối với phần việc q đơn giản, có thể bỏ qua việc sử dụng

nhân viên kỹ thuật nếu được Kỹ sư giám sát chấp thuận.(c)Ngoài việc nhân viên kỹ thuật sẽ phải được sử dụng cho mỗi loại công việc quy định

trong Tài liệu thiết kế; họ còn phải thực hiện các cơng việc được giao và đồng thời phải

giảng dạy, hướng dẫn những công nhân khác để nâng cao chất lượng công việc chung.Kỹ sư điều hành xây dựng

(a)Kỹ sư điều hành xây dựng sẽ phải theo đúng quy định trong Tài liệu thiết kế hoặc sẽ phải

là những người có trình độ chun môn tương đương, hoặc cao hơn.(b)Kỹ sư điều hành xây dựng sẽ trình các tài liệu chứng nhận kỹ năng hoặc giấy chứng

nhận trình độ chun mơn cũng như chứng nhận về quá trình làm việc trước đây lên Kỹ

sư giám sát để phê chuẩn.Thẩm định và báo cáo cho từng cơng đoạn

Sau khi hồn thành từng cơng đoạn, phải tiến hành thẩm định sự tuân thủ theo các yêu cầu quy

định trong Tài liệu thiết kế bằng cách đo đạc và bằng các phương pháp khác, và kết quả thẩm

định sẽ phải được báo cáo lên Kỹ sư giám sát bằng văn bản.

Việc thẩm định và báo cáo phải được người do Kỹ sư giám sát chấp thuận thực hiện.(5)(6)Kiểm tra công việc

(a)Công việc kiểm tra của Kỹ sư giám sát sẽ được tiến hành như quy định trong Tài liệu

thiết kế.(b)Đối với những phần được xây dựng theo quy trình do Kỹ sư giám sát phê chuẩn, việc

kiểm tra sau này của Kỹ sư giám sát sẽ được thực hiện theo phương thức lấy mẫu. Tuy

nhiên, quy định này sẽ không áp dụng nếu Kỹ sư giám sát chỉ định một phương pháp

khác.Có mặt tại hiện trường

Khi được quy định trong Tài liệu thiết kế hoặc khi có yêu cầu cụ thể của Kỹ sư giám sát, việc

kiểm tra phải được thực hiện với sự có mặt của Kỹ sư giám sát.(7)Thử nghiệm tiếp theo việc kiểm tra

Yêu cầu thử nghiệm tiếp theo công đoạn kiểm tra công việc sẽ phải được tiến hành theo phần

1.2.3.(4).Dự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại4CHỈ DẪN KỸ THUẬT- HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1.3.4

(1)(2)10.2014BIÊN BẢN

Biên bản

(a)Tài liệu diễn giải quy trình cơng việc chung theo ngun tắc sẽ được chuẩn bị hàng tuần

và được trình lên Kỹ sư giám sát.(b)Ý kiến hướng dẫn và những cuộc thảo luận với Kỹ sư giám sát được ghi thành biên bản

và trình lên Kỹ sư giám sát. Tuy nhiên, có thể bỏ qua những vấn đề nhỏ nếu được Kỹ sư

giám sát chấp thuận.(c)Trong trường hợp Kỹ sư giám sát yêu cầu phải chứng minh tính hồn thiện của cơng

việc, khi đó ảnh chụp công việc, mẫu, báo cáo thử nghiệm và các dữ liệu cần thiết khác

sẽ được tập hợp và trình lên Kỹ sư giám sát.Bản vẽ hồn cơng và bản vẽ khác

(a)Khi cơng việc xây dựng đã được hồn thành, các bản vẽ hồn cơng và tài liệu có liên

quan đến duy tu bảo dưỡng sau này sẽ được chuẩn bị theo chỉ dẫn của Kỹ sư giám sát

và được trình lên Kỹ sư giám sát.(b)Các bản vẽ hồn cơng sẽ thể hiện bề ngồi hiện tại của cơng trình xây dựng. Bản vẽ

hồn cơng sẽ như sau:

- Các loại bản vẽ hồn cơng và nội dung u cầu:

(i) Sơ đồ công trường và bản đồ hướng dẫn: Bảng kê khu vực cơng trường và các tòa

nhà, bao gồm cả hệ thống thốt nước ngồi trời.

(ii) Sơ đồ mặt bằng: tên của các phòng và tường chống động đất.

(iii) Hình chiếu đứng: hoàn thiện phần tường bên ngoài.

(iv) Mặt cắt: chiều cao trần và sàn, v.v...

(v) Tập bản vẽ hoàn thiện: hoàn thiện bên ngoài và bên trong.

- Mẫu bản vẽ hồn thiện:

(i) Chuẩn bị các bản vẽ hồn cơng sẽ giống với bản vẽ thiết kế về kích thước, quy mô

và những vấn đề khác theo đúng tài liệu thiết kế.

(ii) Trình bộ bản vẽ gốc và hai bộ sao.(c)Những tài liệu liên quan đến việc bảo dưỡng duy tu sau này sẽ theo như dưới đây, và sẽ

được giải thích vào lúc đệ trình:

(i) Những u cầu bảo dưỡng tòa nhà.

(ii) Hướng dẫn vận hành máy móc.

(iii) Báo cáo thử nghiệm đặc tính thiết bị.

(iv) Các tài liệu để trình lên Chính phủ và các cơ quan nhà nước.

(v) Các vật liệu và thiết bị chủ yếu.Dự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại5CHỈ DẪN KỸ THUẬT- HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY10.2014HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

1.4BƠM CHỮA CHÁY1.4.1BƠM BÙ ÁP

(1)Bơm phải có bảng điều khiển bật tắt để đội cứu hỏa sử dụng được bố trí bên cạnh máy

bơm.(2)Các bơm dùng mơ tơ điện có tốc độ 2900 vòng/phút theo chuẩn iPx1, kiểu hiệu ứng

lồng sắt và phải đảm bảo hoạt động liên tục ở công suất tối đa.(3)Ổ bi là loại bi hoặc trục với các núm cấp mỡ và bộ phận giảm mỡ dễ tiếp cận.(4)Bơm phải được kiểm tra về khả năng hoạt động để phù hợp với tiêu chuẩn NFPA-20

về bơm. Nhà thầu phụ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc bơm tương thích với họng

nước/ống cứu hỏa và các đòi hỏi khác của nhà chức trách.(5)Mô tơ bơm điện của máy bơm:

Khái quát

(a) Tất cả các mô tơ phải theo kiểu hiệu ứng lồng sắt. Tất cả các mô tơ được thiết kế

để hoạt động với điện 3 pha trừ khi có lưu ý khác.

(b) Vỏ bọc phải phù hợp với điều kiện hoạt động trong mỗi trường hợp nhưng tối thiểu

là chống dò rỉ nhỏ giọt và phải được bảo vệ đầy đủ để chống lại ăn mòn.

(c) Nhiệt độ mơi trường tối thieu là 50 0C và tất cả các mô tơ phải được đảm bảo hoạt

động ở nhiệt độ này.

(d) Tất cả các mơ tơ ở trong tình trạng cân bằng điện và cân bằng động và chống rung

khi khởi động và chạy. Đặc tính momen quay của mơ tơ phải hồn tồn phù hợp

với đặc tính của tải.

(e) Bơi trơn vòng bi được thực hiện qua các điểm bơi trơn và khả năng tra mỡ trong

khi mô tơ hoạt động. Những thiết bị giảm áp phải phù hợp với việc ngăn cho việc

không cho mỡ vào trong mô tơ. Bộ phận ngăn bụi sẽ nằm ở điểm bôi trơn.

(f) Tất cả các mô tơ sẽ hoạt động ở điện thế 380V, 3pha, 50Hz trừ khi những điều kiện

cụ thể có khác biệt thì sẽ phù hợp với điều kiện đó.(6)Bộ điều khiển và bảo vệ Mơ tơ:

(g) Phải có trách nhiệm chọn lựa đúng các loại thiết bị khởi động phù hợp với công

suất của từng mô tơ.

(h) Bộ phận bảo vệ sự quá tải và/hoặc nhiệt điện trở không được cung cấp. Phải cung

cấp cả bộ phận khởi động bằng tay và tự động cho bộ bơm mô tơ.

(i) Bộ phận khởi động tự động sẽ được khởi động bằng việc giảm áp suất của hệ thống

nước.

(j) Bộ phận khởi động bằng tay được bố trí như là bộ phận dự phòng khẩn cấp bao

gồm nút quay màu đỏ được bảo vệ bởi nắp đậy lò xo chì/dây đặt ở bảng điều khiển

chữa cháy.

(k) Nắp đậy có bản lề phải là hộp chịu được thời tiết ngoài trời, có màu da cam được

dán nhãn có chữ màu đỏ ở trên cao "BỘ KHỞI ĐỘNG BẰNG TAY KHẨN CẤP"

trên nền màu trắng.

(l) Nút quay phải có 3 phần "Tự động", "Bộ phận", "Khởi động" để bộ điều khiển áp

suất lò xo đến phần "Khởi động" và tự động quay trở lại "Bộ phận".

(m)

Sự vận hành của công tắc quay tới phần "Bộ phận", và "KhởiDự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại6CHỈ DẪN KỸ THUẬT- HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY10.2014động" phải làm nổi được dòng chỉ dẫn "Màu hổ phách" trên bộ điều khiển cơng tắc

khóa của bảng báo cháy và làm cho cơng tắc khóa khơng hoạt động. Phần "Tự

động" cho phép điều khiển hoàn toàn từ xa bằng cơng tắc khóa của bảng báo cháy.

(n) Bộ dừng bằng tay được đặt cạnh bộ điều khiển khởi động bằng tay mà được đặt ở

trên bảng điều khiển báo cháy. Bộ điều khiển là nút đẩy "Xanh" được bảo vệ bởi

nắp đậy lò xo chì/dây.

(o) Nắp đậy có bản lề là hộp chịu được thời tiết ngoài trời, có màu xám được dán nhãn

và trên đó có chữ màu đỏ ở trên cao 10mm "Ngừng" trên nền màu trắng.1.4.2(7)Các đầu cuối của mô tơ và các hộp đầu cuối:(8)Các đầu cuối của mô tơ và các hộp đầu cuối phải hoàn toàn phù hợp với các cáp, giá

đỡ cáp và ống cách điện mềm được sử dụng. Hộp đầu cuối chính phải có đường vào

cáp ở đáy và các hộp đầu cuối riêng biệt cho bộ khởi động và bộ làm nóng phải được

cung cấp phù hợp với kích cỡ của mơtơ. Từng hộp đầu cuối của bộ khởi động có cột

nối với đất ở trong hộp.BƠM CHỮA CHÁY CHÍNH

(1)Bơm phải được kiểm tra để xác nhận mọi chỉ tiêu hoạt động theo đúng yêu cầu của

tiêu chuẩn NFPA-20 và các tiêu chuẩn Việt Nam liên quan. Nhà thầu phụ hệ thống

cứu hỏa chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của bơm tương thích với thơng số của

vòi phun trần và các yêu cầu của các cơ quan chức năng.(2)Bơm phải là bơm ly tâm đầu hút, lưng đẩy nhiều giai đoạn, có vỏ bằng gang, kèm theo

trục thép, bánh cơng tác và vòng đệm bằng đồng cho loại hút kép. Bánh công tác phải

được cân bằng động và tĩnh sau khi lắp vào trục(3)Xi bơm phải là loại đệm và được bơm keo dính với miếng đệm bằng đồng và các đinh

tán, đinh ốc bằng thép không rỉ hoặc kim loại.Chất gắn kín phải được phủ một lớp mỡ

pha than chì trước khi lắp. Trục phải được lắp cùng 1 ống măng sơng xi đệm bằng

đồng có thể thay mới.(4)Các miếng xi đệm cho đầu xả sẽ được cho vào ống xả chảy tự nhiên tới đường thốt

nước tại phòng máy bơm với đầu xả lộ ra ngoài(5)Bơm ly tâm phải của nhà sản xuất đã được phê duyệt, được lựa chọn theo yêu cầu của

bản thuyết minh yêu cầu kỹ thuật.(6)Người dự thầu phải đảm bảo nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền của nhà sản xuất

làm giám định bơm và các thiết bị liên quan ít nhất 2 lần trong suốt q trình lắp đặt.(7)Tất cả các bơm sẽ cung cấp một lượng nước qui định để thắng được những sức cản trở

mang tính hệ thống tương ứng mà khơng gây ra tiếng ồn hoặc rung. Các nhiệm vụ

được qui định là để giúp cho việc tính tốn theo sự bố trí của ống dẫn như trong bản

thiết kế thi công. Những công suất đã định của bơm ở đây không phải để sử dụng cho

mục đích kỹ thuật khi mà áp lực của thiết bị giảm nhằm cho phép thích nghi với sự bố

trí của ống dẫn như trong bản thiết kế thi công. Những chiếc bơm sẽ được thiết kế đa

dạng và có cấu trúc có thể chịu được tác động thủy lực và những tác động khác trong

điều kiện hoạt động bình thường. Cấu trúc bơm nối với hệ thống chính sẽ được lựa

chọn để đảm bảo rằng mỗi chiếc bơm có khả năng bơm được lượng nước tối đa tương

ứng với mỗi vùng cứu hỏa.(8)Trước khi sản xuất những bộ bơm như vậy, các biểu đồ về công suất tối đa và tối thiểu

đã được nối với đường vào của hệ thống chính, đặc điểm hoạt động của van họngDự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại7CHỈ DẪN KỸ THUẬT- HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY10.2014nước và/hoặc đường ra của ống cứu hỏa và biểu đồ ở vùng có thủy lực thuận lợi phải

được nộp để phê duyệt.

(9)Bên cạnh đó, cỡ đầu hút bơm hút phải lớn hơn ít nhất một cỡ so với đầu xả. Cỡ của

ống nối phải đảm bảo tốc độ hút nước không vượt quá 3.7m/giây khi bơm hoạt động ở

công suất tối đa.(10) Cấu tạo bơm như sau:

VỏChất lượng tốt, bằng gang theo tiêu chuẩn ASTM A126 hoặc

A4825 thiết kế để bơm hoạt động ở áp suất 2500kPa hoặc 11/2

lần áp lực xả thực tế. Được lắp lỗ thơng khí, lỗ thốt nước và

đấu với van áp lực đường vào và đường ra.Cánh quạtBằng đồng theo tiêu chuẩn BS1400 cấp LG2 được đóng kín và

cân bằng. Trục làm bằng thép không gỉ theo tiêu chuẩn

ANSI418.Ống bọc ngoàiBằng đồng theo tiêu chuẩn BS1400 cấp LG2Ổ đỡKiểu tròn hoặc xoay được bọc kín nhằm tránh sự thất thốt

dầu, tránh bụi, hơi nước và có thể hoạt động 100,000giờ.Truyền độngNối trực tiếp với miếng đệm linh hoạt, kiểu nối khơng hạn chế

và cho phép mở rộng. Khóa và chốt nối với trục theo cách cho

phép bơm hoặc mơtơ có thể được tháo rời mà khơng ảnh

hưởng đến bộ phận khác.Chân đếBằng gang hoặc sắt đúc cỡ to để giữ bơm và động cơ một cách

chắc chắn.GiằngGiằng theo kiểu nắp đệm với miếng nắp bằng kim loại theo

các tiêu chuẩn ANSI. Miếng đệm lỗ thốt có đường kính tối

thiểu 20mm(a)Một miếng kim loại bằng nhôm hoặc đồng sẽ được gắn bằng vít vào mỗi bơm và

phải ghi rõ tối thiểu các thông tin sau:

(p) Nhà sản xuât

(q) Kiểu

(r) Số seri

(s) Kích cỡ

(t) Tốc độ quay vòng/phút của cánh bơm

(u) Cỡ cánh quạt (mm)

(v) Đóng gói/kích cỡ/số catalog

(w)

Cơng suất bơm l/giây x kPa

(x) Chi tiết khác (nếu sử dụng)(b)Đường cong đặc tính của máy bơm

(y) Nhà thầu phụ sẽ đệ trình các đường cong đặc tính của các máy bơm để được phêduyệt. Các đường cong đặc tính của máy bơm đối với mỗi bơm phải thể hiện các

điểm phụ tải của hệ thống và biểu đồ đối với các loại nguy hiểm. Bao gồm tất cả

thông số kiểm tra lưu lượng.

(c)Thiết bị khácDự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại8CHỈ DẪN KỸ THUẬT- HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY10.2014(z) Tất cả các thiết bị phụ khác như bộ khởi động, ăc qui, sạc ăc qui, dụng cụ đầy đủ.1.5BÌNH TÍCH ÁP

(1)Bình tích áp kiểu màng ngăn 500L sẽ được cung cấp như trên bản vẽ. Chúng sẽ được

đưa vào hệ thống sao cho trong suốt quá trình hoạt động bình thường, máy bơm sẽ

khơng khởi động trong vòng 30 giây khi đóng cơng tắc để ngăn chặn việc rung lắc

máy bơm.(2)Bình tích áp phải có đủ cơng suất để điều tiết sự biến động nhu cầu nước của hệ thống

với chu kỳ khở động/ngừng tối thiểu của máy bơm. Bình tích áp sẽ gồm các tấm thép

được lắp ghép theo tiêu chuẩn ASME dành cho bình tích lực khơng đốt (khơng bị tác

động trực tiếp bởi lửa). Bình sẽ dùng màng cao su để ngăn nước và ni tơ được nạp

trước đó. Áp lực nạp trước sẽ được điều chỉnh và bộ nạp với thiết bị một chiều sẽ

được cung cấp. Thiết bị điều chỉnh cắt giảm áp lực cho máy bơm sẽ được lắp kèm

theo bình áp lực cho phù hợp với hệ thống.1.6ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC, VAN & PHỤ KIỆN1.6.1Khái quát

(1)

Phần này bao gồm việc cung cấp và lắp đặt của các hệ thống đường ống bao gồm van

và phụ tùng kèm theo.1.6.2(2)Toàn bộ đường ống phải theo kích thước được tính tốn theo phương thức đảm bảo

đầy đủ thủy lực sử dụng chương trình máy tính được chấp nhận.(3)Việc lắp đặt đường ống của hệ thống họng nước/vòi phun bao gồm tồn bộ thiết bị có

kích thước được tính tốn để đạt được dòng chảy và áp suất theo yêu cầu của các qui

định cụ thể về phân loại mối nguy hiểm.(4)Công việc đường ống, họng nước / vòi phun kết hợp chống cháy sẽ được thực hiện tại:(5)Tất cả khu vực khác - ống và phụ kiện bằng thép mạ(6)Hệ thống ống hoàn thiện được treo đỡ và lắp đặt phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam

hiện hành.(7)Bản vẽ cần chỉ rõ kích thước ống và cách thức vận hành các hệ thống. Tuy nhiên các

bản vẽ không cần phải chỉ ra mọi chi tiết giá đỡ, vòng treo ống nước nhỏ, phương

pháp treo đỡ và độ cao. Những chi tiết này phải được phối hợp với các nhà thầu khác

đo đạc tại chỗ hoặc qui định từ bản vẽ. Việc phối hợp này cần bao gồm việc lắp đèn

chiếu sáng, cấu trúc các đường ống kỹ thuật và ống nước và các hệ thống kỹ thuật

khác. Tất cả việc bố trí đường ống sẽ được thể hiện một cách chi tiết trong các bản vẽ

thiết kế thi công và được thông qua trước khi bắt đầu tiến hành quá trình lắp đặt.(8)Các đoạn nối mềm, tới máy bơm và các thiết bị tương tự, cần được bố trí theo cách

thức loại trừ mọi công suất, rung chấn không cần thiết trong đường ống và thiết bị.(9)Trước khi lắp đặt, mọi công việc đường ống cần được làm sạch kỹ lưỡng và trong quá

trình lắp đặt tất cả các đầu hở cần được che bịt theo cách thức được chấp nhận để ngăn

bụi bẩn và chất thải xây dựng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về mọi hư hại đối với

thiết bị đo bụi bẩn rơi vào trong đường ống khi lắp đặt.BẢNG VẬT LIỆU ỐNGDự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại9CHỈ DẪN KỸ THUẬT- HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY10.2014Các hệ thống ống được cung cấp theo tiêu chuẩn dưới đây:

Hệ thốngVật tưVòi

Thép

phun/họng

kẽm

nước chữa

cháyQuy định

Tiêu chuẩnKhớp nốiÁp suất làm việc

theo thiết kếmạ BS

DN>50:Khớp

1387"Medium nối mặt bích,

"

soi rãnh hoặc

hàn.

DN≤50: Nối renỐng đi ngầm Ống thép mạ BS

DN>50:Khớp

dưới đất

kẽm,

bọc 1387"Medium nối mặt bích,

bitum.

soi rãnh hoặc

hàn.

DN≤50: Nối ren1.6.3Giá ĐỠ ỐNG

(1)Khái quát

(aa)

Hệ thống ống được treo đỡ một cách độc lập và không sử

dụng treo đỡ dùng cho các công việc khác như đường ống, cáp điện, giá đỡ trần.

(bb)

Tiếp xúc giữa hai loại kim loại khác nhau được kết nối bằng

vật liệu cách li không dẫn điện được chấp nhận.(2)Đỡ trọng lượng và khoảng cách

Toàn bộ ống được treo đỡ bằng giá treo hoặc bệ được thiết kế

chịu được trọng lượng kết hợp của ống, giá lắp ống, van, chất lỏng trong ống và

các trọng lượng lắp đặt khác và phải có khả năng giữ đường ống trong trạng thái

bình thường đồng thời khơng vượt quá khoảng cách nêu tại bản vẽ FP-15/C.

(dd)

Khi các khớp nối vòng được lắp đặt, phải bố trí treo đỡ cả hai

bên của khớp nối.

(ee)

Giá treo đỡ phải được lắp đặt khi có thay đổi hướng đường

ống như sau:

(cc)Chức năng ốngVị trí giá treo/đỡPhạm viKhơng q 2m từ đường phân phối hoặc từ điểm nối vào ống

dẫn đứng và 1m từ điểm cuối của ốngPhân phốiKhông quá 2m từ điểm nối với ống chính và 1m từ điểm cuối

của ống phân phốiỐng chínhKhơng q 1m từ điểm cuối của ốngỐng đứngCó thể sử dụng giá đỡ từ hệ thống ống nằm ngang nếu trong

khoảng cách 3000mm từ ống đứngKhớp nốiXem các tiêu chuẩn cụ thể của đoạn nối các khe cơ họcDự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 CÁC YÊU CẦU CHUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×