Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

88



- Quy hoạch phát triển các tiểu vùng sản xuất cây ăn quả, trong đó đặc

biệt quan tâm đến cây cam Sành để cây cam sành phát triển bền vững trên đất

Hàm Yên.

- Tăng cƣờng áp dụng các biện pháp kỹ thuật về trồng và thâm canh cam

với mục tiêu nâng cao chất lƣợng sản phẩm cam sành Hàm Yên trên thị trƣờng.

- Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, xây dựng thƣơng cam Sành Hàm

Yên, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ hƣớng đến thị trƣờng xuất khẩu để nâng cao

giá trị của sản phẩm cam Sành Hàm Yên.

- Tăng cƣờng liên kết 4 nhà, giữa ngƣời nông dân với các tổ hợp tác,

hợp tác xã, các doanh nghiệp kinh doanh cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, nhà

khoa học dần tiến tới sản xuất kinh doanh theo chuỗi sản phẩm tạo lợi thế

cạnh tranh và gia tăng giá trị sản phẩm theo chuỗi.

- Chính quyền cần linh hoạt trong xây dựng chính sách, mở rộng thị

trƣờng, tìm đầu ra ổn định với giá bán phù hợp, tạo điều kiện cho nông dân

vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho ngƣời nơng dân trồng cam,

góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng nơng thơn mới của địa phƣơng.

Do thời gian làm đề tài có hạn nên phần trình bày của luận văn khơng

tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tác giả mong nhận đƣợc sự đóng góp

quý báu từ quý thầy giáo, cô giáo, bạn đọc quan tâm và bè bạn đồng nghiệp.

2. Kiến nghị

Chính quyền các cấp cần thể chế hoá và vận dụng một cách sáng tạo

các chủ trƣơng chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ở địa phƣơng nhƣ: các

chính sách hỗ trợ đầu tƣ, chính sách khuyến nông; xây dựng chiến lƣợc trung

hạn, dài hạn phục vụ phát triển vùng sản xuất cây cam hàng hóa; tổ chức xây

dựng, thực hiện chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án… Liên kết với

các Nhà khoa học nghiên cứu áp dụng xây dựng các quy trình cơng nghệ phục

vụ sản xuất, bảo quản và chế biến quả. Định kỳ hàng năm mở hội nghị hợp



89



tác công tƣ giữa 4 nhà, nhà nƣớc, nhà khoa học, doanh nghiệp, ngƣời sản xuất

để tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các bên để xây dựng vùng sản

xuất cam Sành Hàm Yên ngày càng phát triển bền vững.

Ngƣời nông dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ thuật

trong sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao; áp dụng các quy trình sản xuất

GAP, IPM, ICM, sản xuất nơng nghiệp hữu cơ, bền vững các quy trình cơng nghệ

thân thiện với môi trƣờng vào sản xuất và phát triển cây cam.

Tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trƣờng, xây dựng và quảng bá thƣơng

hiệu cam Sành Hàm Yên; thành lập các tổ hợp tác, các câu lạc bộ nhằm trao

đổi thông tin thị trƣờng, giúp đỡ nhau về kỹ thuật, vay vốn... giảm rủi ro, tăng

hiệu quả trong sản xuất.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên (2015), áo cáo Chính trị Đại h i

Đảng b huyện Hàm ên Khoá XX nhiệm kỳ 2015-2020, Hàm Yên.

2. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2004), Báo cáo H i nghị sơ kết 04 năm thực

hiện chương trình phát triển rau và hoa cây cảnh thời kỳ 1999- 2010,

Tháng 4/2004, Hà Nội.

3. Ngơ Xn Bình (2009), Chọn tạo giống cam quýt, Trƣờng Đại học Nông

lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên.

4. Cục thông kê tỉnh Tuyên Quang (2015), Niên giám thống kê tỉnh Tuyên

Quang năm 2014, Tuyên Quang.

5. Phạm Văn Côn (1987),



ài giảng Cây ăn quả, Trƣờng Đại học Nông



nghiệp I, Hà Nội.

6. Đỗ Kim Chung, Phạm Vân Đình, (1997), Kinh tế nông nghiệp, Nxb. Nông

nghiệp, Hà Nội.

7. Đƣờng Hồng Dật (2003), Cam, chanh, quýt, bưởi và kỹ thuật trồng, Nxb.

Lao động - xã hội, Hà Nội.

8. Lê Quang Hạnh (1994), M t số kết quả điều tra quỹ gen cam, quýt vùng

khu IV, kết quả nghiên cứu khoa học quyển 4, Viện Khoa học kỹ thuật

Việt Nam, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.

9. Nguyễn Nhƣ Hà (2006), Giáo trình ón phân cho cây trồng, Nxb. Nông

nghịêp, Hà Nội.

10. Vũ Công Hậu (1996), Trồng cây ăn quả trong vườn, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.

11. Học viện Chính trị Quốc gia HCM (2005), Tập bài giảng về phát triển bền

vững - Khoa kinh tế phát triển- Hà Nội tháng 8/2005, TP. Hồ Chí Minh.

12. Nguyễn Thị Minh Phƣơng (2007), Cây ăn quả đặc sản và kỹ thuật trồng,

Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.



13. Lê Trọng (1998), Phát triển và quản lý trang trại kinh tế thị trường Nxb.

Nơng nghiệp, Hà Nội.

14. Hồng Ngọc Thuận, (2000 a), Chọn tạo và trồng cây cam quýt, phẩm chất

tốt năng xuất cao, Nxb. Nơng nghiệp, Hà Nội.

16. Hồng Ngọc Thuận (2004), Chọn tạo và trồng cây cam quýt phẩm chất

tốt, năng suất cao, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.

17. Thủ tƣớng chính phủ (2004), Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày

17/8/2004 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành chiến lược Phát

triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (chương trình nghị sự

21 của Việt Nam) và Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của

Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Phát triển bền vững

Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, Hà Nội.

18. Trần Thế Tục (1980), Tài nguyên cây ăn quả nước ta, Tuyển tập các cơng

trình nghiên cứu khoa học và kỹ thuật nơng nghiệp, Nxb. Nông nghiệp

- Hà Nội.

19. Trần Thế Tục và Cộng sự (1998), Giáo trình cây ăn quả, Nxb. Nơng

nghiệp, Hà Nội.

20. Trung tâm khuyến nông Hà Nội (2001), Đề tài Nghiên cứu ứng dụng đông

b các biện pháp kỹ thuật cơng nghệ mới để xây dựng mơ hình cây ăn

quả có tính hiệu quả bền vững tại huyện từ liêm và Sóc Sơn- Hà N i,

Hà Nội.

21. Trần Đình Tuấn (2002), M t số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu

quả kinh tế sản xuất cây ăn quả cam quýt huyện Bắc Quang, tỉnh Hà

Giang, Luận án Tiến sĩ kinh tế trƣờng ĐHNN I, Hà Nội.

24. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2014), Đề án phát triển vùng sản xuất

cam sành tỉnh Tuyên Quang Giai đoạn 2014-2020, Tuyên Quang.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×