Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số ý kiến nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại công ty

3 Một số ý kiến nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpSVTH: Đoàn Thị Mai Thảohàng khi khách hàng đến với công ty. Làm như vậy lúc đầu cơng ty có thể khơng có lãi

hoặc hòa vốn, song đến lâu dài hoạt động của công ty sẽ mạnh hơn tạo được nhiều

niềm tin với khách hàng. Muốn vậy, phòng kinh doanh phải hết sức nhạy bén thực

hiện linh động và xử lý kịp thời sự việc có thể xảy ra trong mọi trường hợp biến động

của hàng hóa.

+ Cơng ty cần phải lấy quảng cáo làm công cụ quan trọng để truyền tải thong tin về

sản phẩm nhằm tạo ra sự chú ý của khách hàng đến công ty. Và quan trọng là công ty

tạo điều kiện để tiếp cận với khách hàng quan tâm đến ý kiến đóng góp của khách

hàng. Bảo vệ chữ tín là vấn đề không thể thiếu đối với công ty.

3.3.3. Kết luận

- Với sự phát triển của xã hội ngày nay thì có rất nhiều cơng ty, doanh nghiệp mọc lên

và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì thế để ổn định và phát triển thì mỗi doanh

nghiệp, cơng ty cần xác định kế hoạch định hướng cho sự phát triển lâu bền. Một điều

quan trọng là phải có một đội ngũ nhân viên có trình độ và kỹ thuật cao và them vào

đó có sự hướng dẫn và đơn đốc của cấp trên.

- Qua q trình tìm hiểu thực tế cho thấy kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh

doanh có vai trò khơng thể thiếu trong cơng tác quản lý doanh nghiệp. Hoạch tốn kết

quả kinh doanh đúng đắn, chính xác là một trong những biện pháp tích cực có hiệu

quả nhất góp phần thúc đẩy q trình tuần hồn vốn, tạo điều kiện cho việc kinh doanh

ngày càng mở rộng.

- Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là khâu quan trọng ảnh hưởng đến

tình hình hoạt động chung của cơng ty, quyết định sự tồn tại và phát triển cũng như sự

phá sản của công ty.

- Công ty áp dụng các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của

pháp luật.

- Chuyên đề tốt nghiệp này là kết quả của quá trình học tập tại trường và nghiên cứu

tình hình thực tế tại cơng ty TNHH TM- VT và DV Long Hải. Từ đó đề xuất một số ý

kiến góp phần hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng và tăng khả năng bán sản phẩm,

hàng hóa của cơng ty.

GVHD: Nguyễn Thị Vy Thanh96Chun đề thực tập tốt nghiệpSVTH: Đoàn Thị Mai Thảo+ Đẩy mạnh thị trường, thành lập bộ phận marketing

+ Khuyến khích người mua bằng việc tăng cường chính sách bán hàng như chiết khấu

thương mại, chiết khấu thanh tốn,…

+ Hồn thiện cơng tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh về sổ sách chứng từ

cũng như về tổ chức luân chuyển chứng từ cho hợp lý.

- Do điều kiện và thời gian còn hạn chế, nên đề tài chưa đi sâu khai thác được nhiều

khía cạnh, chưa tiếp cận thực tế nhiều. Vì vậy trong q trình hồn thành bài tốt

nghiệp khơng tránh khỏi thiếu sót hoặc có những ý kiến chưa thực sự xác đáng. Kính

mong được sự đóng góp ý kiến của cô hướng dẫn để bài tốt nghiệp của em được hồn

thiện hơn, góp phần cũng cố kiến thức chuyên môn và làm tiền đề để công tác thực tế

sau này.MỤC LỤC

1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................................2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................................2

4. Nội dung và phương pháp nghiên cứu......................................................................................2

GVHD: Nguyễn Thị Vy Thanh97Chuyên đề thực tập tốt nghiệpSVTH: Đoàn Thị Mai Thảo5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn..................................................................................................3

6. Bố cục đề tài.............................................................................................................................3

PHẦN NỘI DUNG...........................................................................................................................4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI..................4

1.1. Cở sở khoa học về kế toán bán hàng và xác dịnh kết quả kinh doanh tại Doanh Nghiệp

Thương Mại..................................................................................................................................4

1.1.1. Khái niệm về kế toán bán hàng..........................................................................................4

1.1.2. Khái niệm về xác đinh kết quả kinh doanh.........................................................................4

1.1.3. Vai trò của kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh............................................4

1.1.4. Một số khái niệm liên quan đến bán hàng..........................................................................5

1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng..........................................................................................6

1.1.6 .Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán...............................................6

1.1.6.1. Các phương thức bán hàng..............................................................................................6

1.1.6.2. Các phương thức thanh toán............................................................................................7

1.1.7. Kế toán doanh thu bán hàng..............................................................................................7

1.1.7.1. Phương pháp kế toán.......................................................................................................9

1.1.8. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.............................................................................10

1.1.9. Kế toán giá vốn hàng bán.................................................................................................12

1.1.10. Kế tốn chi phí bán hàng và kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp...............................13

1.1.10.1. Kế tốn chi phí bán hàng.............................................................................................13

1.1.10.2. Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp.........................................................................15

1.1.11. Kế tốn doanh thu và chi phí hoạt đơng tài chính..........................................................18

1.1.12. Kế tốn chi phí tài chính.................................................................................................20

1.1.12. Kế tốn chi phí khác và thu nhập khác...........................................................................22

1.1.12.1. Kế tốn chi phí khác....................................................................................................22

1.1.12.2. Kế tốn thu nhập khác.................................................................................................23

1.1.13. Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp..................................................................25

1.1.14. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.............................................................................27

1.2. Tổng quan tài liệu về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH

Thương Mại Vận Tải và Dịch Vụ Long Hải...............................................................................29

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH

DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI -VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LONG HẢI..........30

2.1. Đặc điểm tình hình chung tại cơng ty TNHH Thương Mại-Vận Tải và Dịch Vụ Long Hải

....................................................................................................................................................30

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển....................................................................................30

2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển....................................................................................30

2.1.1.2. Nhiệm vụ và chức năng chủ yếu....................................................................................31

2.1.3. Quy mô hoạt động hiện tại...............................................................................................32

2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý........................................................................................32

2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty được bố trí như sau.................................................33

2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận...............................................................................33

2.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán.........................................................................................34

2.1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán........................................................................................34

2.1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu.......................................................................................35

2.1.5.3. Hình thức kế tốn...........................................................................................................35

GVHD: Nguyễn Thị Vy Thanh98Chun đề thực tập tốt nghiệpSVTH: Đoàn Thị Mai Thảo2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương

Mại – Vận Tải và Dịch Vụ Long Hải.........................................................................................37

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ............................................................37

2.2.1.1. Tài khoản sử dụng.........................................................................................................38

2.2.1.2. Trình tự hạch tốn..........................................................................................................38

2.2.2. Kế tốn các khoản giảm trừ doanh thu.............................................................................48

2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán: TK 632...................................................................................53

2.2.4. Kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp..............................................59

2.2.4.1. Kế tốn chi phí bán hàng...............................................................................................59

2.2.4.2. Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp...........................................................................71

2.2.5. Kế tốn doanh thu và chi phí hoạt đơng tài chính............................................................76

2.2.5.1. Kế tốn doanh thu tài chính...........................................................................................76

2.2.5.2 . Kế tốn chi phí tài chính...............................................................................................78

2.2.6. Kế tốn hoạt động khác....................................................................................................80

2.2.6.1. Kế tốn chi phí khác......................................................................................................80

2.2.6.2. Kế tốn thu nhập khác...................................................................................................83

2.2.7. Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp....................................................................84

2.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh..............................................................................86

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH

KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM- VT VÀ DV LONG HẢI......................92

3.1 Nhận xét................................................................................................................................92

3.1.1 Ưu điểm.............................................................................................................................92

3.1.2 Nhược điểm.......................................................................................................................93

3.2. Các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt đông kinh doanh...................................93

3.3 Một số ý kiến nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại công ty..............................................95

3.3.1 Xác định thị trường tiêu thụ...............................................................................................95

3.3.2 Tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường..........................................................................95

3.3.3. Kết luận.............................................................................................................................96GVHD: Nguyễn Thị Vy Thanh99Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số ý kiến nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×