Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM- VT VÀ DV LONG HẢI

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM- VT VÀ DV LONG HẢI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpSVTH: Đoàn Thị Mai Thảo- Các chứng từ đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoàn chỉnh và xử lý kịp thời.

3.1.2 Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm đạt được kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả

kinh doanh của cơng ty vẫn còn một số nhược điểm sau:

- Là doanh nghiệp thương mại để tiến hành kinh doanh thì cơng ty phải tiến hành mua

hàng hóa về nhập kho rồi sau đó mới đem tiêu thụ. Điều này khơng tránh sự giảm giá

thường xuyên của hàng tồn kho. Nhưng kế tốn khơng trích lập dự phòng giảm giá hàng

tồn kho.

- Do đặc điểm kinh doanh của công ty, khi bán hàng giao hàng trước rồi thu tiền sau, do

đó số tiền phải thu khá lớn. Tuy nhiên kế tốn khơng tiến hành trích lập dự phòng nợ phải

thu khó đòi, điều này ảnh hưởng khơng nhỏ tới việc hồn vốn và xác định kết quả kinh

doanh.

- Việc hoạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty chỉ cung cấp

thông tin chung về kết quả tiêu thụ( lãi hay lỗ ). Còn việc xác định kết quả kinh doanh

theo từng phương thức, từng mặt hàng tiêu thụ thì cơng ty chưa đề cập đến. Nhưng nó lại

có tác dụng cung cấp thơng tin chính xác về tình hình tiêu thụ nào là mang lại lợi nhuận

cao hơn, sản phẩm tiêu thụ lãi hay lỗ. Để từ đó cơng ty có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

- Về hệ thống sổ sách của công ty: công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ nhưng

khơng mở sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, điều này không ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn

của cơng ty nhưng nó khơng đúng với chế độ kế tốn hiện hành về hình thức chứng từ ghi

sổ.

3.2. Các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt đông kinh doanh

Trong nền kinh tế thị trường, việc bán hàng đã trở thành một nghệ thuật kinh doanh, bán

hàng như thế nào để trở thành một nghệ thuật kinh doanh. Bán hàng như thế nào để thu

hút khách hàng là một nhu cầu cấp bách đối với mỗi doanh nghiệp,

đặc biệt là với doanh nghiệp thương mại. Vì vậy, cơng ty cần có các biện pháp nâng cao

hiệu quả của công tác bán hàng như: Có chiết khấu thanh tốn đối với khách hàng thanh

toán sớm, chiết khấu thương mại với khách hàng mua hàng hóa với số lượng lớn.GVHD: Nguyễn Thị Vy Thanh93Chuyên đề thực tập tốt nghiệpSVTH: Đoàn Thị Mai Thảo- Việc hệ thống sổ sách của cơng ty: Trong trình tự ghi sổ theo hình thức kế tốn chứng từ

ghi sổ, công ty không sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Mặc dù công ty chưa xảy ra

hiện tượng bỏ sót hay thất lạc chứng từ ghi sổ nhưng theo em nên lập sổ đăng ký chứng từ

ghi sổ có tác dụng:

+ Quản lý chặt chẽ chứng từ ghi sổ, kiểm tra đối chiếu số liệu với sổ cái.

+ Mọi chứng từ ghi sổ sau khi lập xong đều phải đăng ký vào sổ này để lấy số hiệu và

ngày tháng.

+ Số hiệu của các chứng từ ghi sổ được đánh lien tục từ đầu tháng đến cuối tháng, ngày

tháng trên chứng từ ghi sổ sẻ tính theo ngày ghi vào“ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ”.

+ Tổng số tiền ghi trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ bằng số phát sinh bên Nợ hoặc bên Có

của các tài khoản trong sổ cái( hay trong bảng cân đối tài khoản) điều này giúp cho việc

kiểm tra, đối chiếu số liệu được chính xác và nhanh hơn.

Từ những tác dụng, trên công ty nên đưa ra sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để sử dụng cho

phù hợp với hình thức kế tốn sử dụng.

Mẫu sổ:

Đơn vị:………

Địa chỉ:……….

SỔĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Chứng từ ghi sổ

Số hiệu

Ngày tháng

Số tiền

Chứng từ ghi sổ

Số hiệu Ngày tháng

Cộng tháng

Cộng tháng

Cộng lũy kế từ đầu quý

Cộng lũy kế từ đầu quý

Sổ này có…. trang, đánh số thứ tự từ 01 đến trang…..Số tiền

Ngày mở sổ:….

Ngày… tháng….. năm…..

Người ghi sổKế toán trưởngGiám đốc- Theo chế độ kế toán hiện nay, Bộ Tài Chính cũng đã ra thơng tư mới, thơng tư 200.

Thơng tư 200 của Bộ Tài Chính ban hành rất sát với chế độ kế tốn hiện nay, cơng ty

nên áp dụng theo thơng tư mới để hồn thiện hơn chế độ kế tốn tại cơng ty của mình.

GVHD: Nguyễn Thị Vy Thanh94Chuyên đề thực tập tốt nghiệpSVTH: Đoàn Thị Mai Thảo- Lập dự phòng phải thu khó đòi: cơng ty nên lập dự phòng phải thu khó đòi để phòng

những tổn thất về các khoản thu khó đòi có thể xảy ra, tính trước vào các chi phí kinh

doanh trong kỳ hoạch toán. Và việc xác định việc lập dự phòng phải theo quy định của

Bộ Tài Chính. Cuối niên độ kế toán căn cứ vào khoản nợ phải thu xác định số dự

phòng cần trích lập. Sau khi trích lập dự phòng cho từng khoản nợ cơng ty tổng hợp

tồn bộ khoản dự phòng vào bảng kê chi tiết để làm căn cứ hoạch tốn vào chi phí

quản lý doanh nghiệp.

3.3 Một số ý kiến nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại công ty

3.3.1 Xác định thị trường tiêu thụ

Cơng ty cần tìm hiểu thị trường, phân tích thị trường, phân khúc thị trường nhằm đưa

ra chính sách bán hang phù hợp.

Có kế hoạch dự báo giá các mặt hang công ty kinh doanh nhằm tránh rủi ro trượt giá.

3.3.2 Tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường

Một doanh nghiệp hoạt đông kinh doanh trong cơ chế trong thị trường hiện nay muốn

tồn tại và phát triển đòi hỏi phải có sự cạnh tranh mạnh mẽ. Đối với cơng ty hiện nay

cần phải có những giải pháp và phương hướng cụ thể cho hoạt động kinh doanh nhằm

giữ vững thị trường và mở rộng tiêu thụ.

+ Công ty phải đảm bảo sản phẩm của công ty chất lượng cao, hàng đúng quy cách,

cân, đo, đong, đếm đủ tạo ra uy tín cho khách hàng.

+ Mục đích cuối cùng của công ty vẫn là thu hút được khách hàng tiềm năng và truyền

thống, đem lại lợi nhuận cao. Vì vậy, để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và thu hồi vốn

nhanh, rút ngắn thời gian bị khách hàng chiếm dụng vốn, cơng ty nên sử dụng đòn bẩy

“ chiết khấu thanh toán” và “ chiết khấu thương mại” cho những khách hàng thanh

toán trước thời hạn mua hàng với số lượng lớn. Từ đó, thúc đẩy khả năng thu hồi vốn

nhanh và cơng tác tiêu thụ hàng hóa được hiệu quả.

+ Cơng ty cần có chế độ ưu đãi đối với khách hàng tiềm năng, khách hàng mua với số

lượng lớn. Nếu cần thiết cơng ty sẵn sàng tìm kiếm hàng hóa tốt nhất cho khách hàng

mà khách hàng khơng cần phải trả một khoản chi phí nào nếu mặt hàng đó hiện tại

khơng có ở cơng ty. Tất nhiên đó là một việc mhằm tạo ra sự thoải mái cho khách

GVHD: Nguyễn Thị Vy Thanh95Chuyên đề thực tập tốt nghiệpSVTH: Đoàn Thị Mai Thảohàng khi khách hàng đến với công ty. Làm như vậy lúc đầu công ty có thể khơng có lãi

hoặc hòa vốn, song đến lâu dài hoạt động của công ty sẽ mạnh hơn tạo được nhiều

niềm tin với khách hàng. Muốn vậy, phòng kinh doanh phải hết sức nhạy bén thực

hiện linh động và xử lý kịp thời sự việc có thể xảy ra trong mọi trường hợp biến động

của hàng hóa.

+ Cơng ty cần phải lấy quảng cáo làm công cụ quan trọng để truyền tải thong tin về

sản phẩm nhằm tạo ra sự chú ý của khách hàng đến công ty. Và quan trọng là công ty

tạo điều kiện để tiếp cận với khách hàng quan tâm đến ý kiến đóng góp của khách

hàng. Bảo vệ chữ tín là vấn đề khơng thể thiếu đối với công ty.

3.3.3. Kết luận

- Với sự phát triển của xã hội ngày nay thì có rất nhiều công ty, doanh nghiệp mọc lên

và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì thế để ổn định và phát triển thì mỗi doanh

nghiệp, cơng ty cần xác định kế hoạch định hướng cho sự phát triển lâu bền. Một điều

quan trọng là phải có một đội ngũ nhân viên có trình độ và kỹ thuật cao và them vào

đó có sự hướng dẫn và đơn đốc của cấp trên.

- Qua quá trình tìm hiểu thực tế cho thấy kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh

doanh có vai trò khơng thể thiếu trong cơng tác quản lý doanh nghiệp. Hoạch toán kết

quả kinh doanh đúng đắn, chính xác là một trong những biện pháp tích cực có hiệu

quả nhất góp phần thúc đẩy q trình tuần hoàn vốn, tạo điều kiện cho việc kinh doanh

ngày càng mở rộng.

- Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là khâu quan trọng ảnh hưởng đến

tình hình hoạt động chung của cơng ty, quyết định sự tồn tại và phát triển cũng như sự

phá sản của cơng ty.

- Cơng ty áp dụng các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của

pháp luật.

- Chuyên đề tốt nghiệp này là kết quả của quá trình học tập tại trường và nghiên cứu

tình hình thực tế tại công ty TNHH TM- VT và DV Long Hải. Từ đó đề xuất một số ý

kiến góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng và tăng khả năng bán sản phẩm,

hàng hóa của cơng ty.

GVHD: Nguyễn Thị Vy Thanh96Chuyên đề thực tập tốt nghiệpSVTH: Đoàn Thị Mai Thảo+ Đẩy mạnh thị trường, thành lập bộ phận marketing

+ Khuyến khích người mua bằng việc tăng cường chính sách bán hàng như chiết khấu

thương mại, chiết khấu thanh tốn,…

+ Hồn thiện cơng tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh về sổ sách chứng từ

cũng như về tổ chức luân chuyển chứng từ cho hợp lý.

- Do điều kiện và thời gian còn hạn chế, nên đề tài chưa đi sâu khai thác được nhiều

khía cạnh, chưa tiếp cận thực tế nhiều. Vì vậy trong q trình hồn thành bài tốt

nghiệp khơng tránh khỏi thiếu sót hoặc có những ý kiến chưa thực sự xác đáng. Kính

mong được sự đóng góp ý kiến của cơ hướng dẫn để bài tốt nghiệp của em được hoàn

thiện hơn, góp phần cũng cố kiến thức chun mơn và làm tiền đề để công tác thực tế

sau này.MỤC LỤC

1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................................2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................................2

4. Nội dung và phương pháp nghiên cứu......................................................................................2

GVHD: Nguyễn Thị Vy Thanh97Chuyên đề thực tập tốt nghiệpSVTH: Đoàn Thị Mai Thảo5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn..................................................................................................3

6. Bố cục đề tài.............................................................................................................................3

PHẦN NỘI DUNG...........................................................................................................................4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI..................4

1.1. Cở sở khoa học về kế toán bán hàng và xác dịnh kết quả kinh doanh tại Doanh Nghiệp

Thương Mại..................................................................................................................................4

1.1.1. Khái niệm về kế toán bán hàng..........................................................................................4

1.1.2. Khái niệm về xác đinh kết quả kinh doanh.........................................................................4

1.1.3. Vai trò của kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh............................................4

1.1.4. Một số khái niệm liên quan đến bán hàng..........................................................................5

1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng..........................................................................................6

1.1.6 .Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán...............................................6

1.1.6.1. Các phương thức bán hàng..............................................................................................6

1.1.6.2. Các phương thức thanh toán............................................................................................7

1.1.7. Kế toán doanh thu bán hàng..............................................................................................7

1.1.7.1. Phương pháp kế toán.......................................................................................................9

1.1.8. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.............................................................................10

1.1.9. Kế tốn giá vốn hàng bán.................................................................................................12

1.1.10. Kế tốn chi phí bán hàng và kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp...............................13

1.1.10.1. Kế tốn chi phí bán hàng.............................................................................................13

1.1.10.2. Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp.........................................................................15

1.1.11. Kế tốn doanh thu và chi phí hoạt đơng tài chính..........................................................18

1.1.12. Kế tốn chi phí tài chính.................................................................................................20

1.1.12. Kế tốn chi phí khác và thu nhập khác...........................................................................22

1.1.12.1. Kế tốn chi phí khác....................................................................................................22

1.1.12.2. Kế tốn thu nhập khác.................................................................................................23

1.1.13. Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp..................................................................25

1.1.14. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.............................................................................27

1.2. Tổng quan tài liệu về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH

Thương Mại Vận Tải và Dịch Vụ Long Hải...............................................................................29

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH

DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI -VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LONG HẢI..........30

2.1. Đặc điểm tình hình chung tại cơng ty TNHH Thương Mại-Vận Tải và Dịch Vụ Long Hải

....................................................................................................................................................30

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển....................................................................................30

2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển....................................................................................30

2.1.1.2. Nhiệm vụ và chức năng chủ yếu....................................................................................31

2.1.3. Quy mô hoạt động hiện tại...............................................................................................32

2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý........................................................................................32

2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của cơng ty được bố trí như sau.................................................33

2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận...............................................................................33

2.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán.........................................................................................34

2.1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn........................................................................................34

2.1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu.......................................................................................35

2.1.5.3. Hình thức kế toán...........................................................................................................35

GVHD: Nguyễn Thị Vy Thanh98Chuyên đề thực tập tốt nghiệpSVTH: Đồn Thị Mai Thảo2.2. Thực trạng kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương

Mại – Vận Tải và Dịch Vụ Long Hải.........................................................................................37

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ............................................................37

2.2.1.1. Tài khoản sử dụng.........................................................................................................38

2.2.1.2. Trình tự hạch tốn..........................................................................................................38

2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.............................................................................48

2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán: TK 632...................................................................................53

2.2.4. Kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp..............................................59

2.2.4.1. Kế tốn chi phí bán hàng...............................................................................................59

2.2.4.2. Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp...........................................................................71

2.2.5. Kế tốn doanh thu và chi phí hoạt đơng tài chính............................................................76

2.2.5.1. Kế tốn doanh thu tài chính...........................................................................................76

2.2.5.2 . Kế tốn chi phí tài chính...............................................................................................78

2.2.6. Kế tốn hoạt động khác....................................................................................................80

2.2.6.1. Kế tốn chi phí khác......................................................................................................80

2.2.6.2. Kế tốn thu nhập khác...................................................................................................83

2.2.7. Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp....................................................................84

2.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh..............................................................................86

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH

KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM- VT VÀ DV LONG HẢI......................92

3.1 Nhận xét................................................................................................................................92

3.1.1 Ưu điểm.............................................................................................................................92

3.1.2 Nhược điểm.......................................................................................................................93

3.2. Các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt đông kinh doanh...................................93

3.3 Một số ý kiến nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại công ty..............................................95

3.3.1 Xác định thị trường tiêu thụ...............................................................................................95

3.3.2 Tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường..........................................................................95

3.3.3. Kết luận.............................................................................................................................96GVHD: Nguyễn Thị Vy Thanh99Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM- VT VÀ DV LONG HẢI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x