Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường đòi hỏi các nhà doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cần phải giám sát, chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh diễn ra trong đơn vị của mình, nhất là khâu bán hàng tiêu

Trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường đòi hỏi các nhà doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cần phải giám sát, chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh diễn ra trong đơn vị của mình, nhất là khâu bán hàng tiêu

Tải bản đầy đủ - 0trang

ở mọi thành viên của công ty sử dụng tiết kiệm, nhằm tránh các khoản vượt quá

định mức.

3.3.3.3 Theo dõi kiểm sốt giá bán

Cơng ty thuộc loại hình kinh doanh thương mại, mua đi bán lại, không phải tự

sản xuất hàng hóa ra để bán nên khơng thể tự xác định giá bán cho mình mà phải

căn cứ vào giá bán của nhà sản xuất, nhà cung ứng. Do vậy ban lãnh đạo công ty

phải thường xuyên cập nhập giá bán trên thị trường và các đối thủ cạnh tranh để xác

định giá bán cho phù hợp, tránh tình trạng đẩy giá quá cao sẽ không bán được hàng

hoặc để giá thấp hơn khiến lợi nhuận lỗ. Căn cứ xác định giá bán phải được kiểm

soát chặt chẽ và phù hợp với tình hình thị trường

3.3.3.4 Dự tốn

Dự tốn tiêu thụ là nền tảng của dự toán tổng thể doanh nghiệp, vì dự tốn này

sẽ xác lập mục tiêu của doanh nghiệp so với thị trường, với môi trường. Tiêu thụ

được đánh giá là khâu thể hiện chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, về

mặt lý thuyết tất cả các dự toán khác của doanh nghiệp suy cho cùng đều dựa vào

dự toán tiêu thụ. Dự toán tiêu thụ chi phối đến các dự toán khác, nếu xây dựng

khơng chính xác sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của dự tốn tổng thể doanh nghiệp.

Vì vậy cơng ty nên xây dựng dự tốn tiêu thụ là vơ cùng cần thiết

Dự toán doanh =

thuDự toán sản XĐơn giá bánphẩm tiêu thụ

theo dự toán

Số lượng sản phẩm tiêu thụ của năm 2014 được xác định dựa vào số lượng sảnphẩm tiêu thụ của các năm trước và theo những tính tốn thì phòng kế hoạch kinh

doanh thì sản lượng tiêu thụ năm nay tăng 10% so với năm trước. Cụ thể:

Số lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2014= Số lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2013 X

10%

Năm 2013Năm 2014Số lượng sp tiêu thụ (SP)

Đơn giá (đồng)

Doanh thu (đồng)1353.3.4 Phương hướng phát triển trong thời gian tới.

- Tiếp tục duy trì và cũng cố các hoạt động kinh doanh tạo uy tín đối với khách

hàng, tăng cường các biện pháp quản lý, thực hiện tiết kiệm nhằm nâng cao hiệu

quả hoạt động kinh doanh.

- Quan tâm đến việc từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán

bộ công nhân viên của doanh nghiệp, trong điều kiện được phép xây dựng khối

đồn kết thống nhất trong cơng ty bằng việc thực hiện tơt “ Dân chủ hóa xây dựng

cơ sở và xây dựng mơi trường văn hóa kinh doanh lành mạnh”.

- Từng bước đầu tư một cách hợp lý vào việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ về kiến

thức kinh doanh tren thi trường nhằm tiếp tục nâng cao nhân tố con người trong các

mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.136Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1.KẾT LUẬN

Với sự phát triển của xã hội ngày nay thì có rất nhiều cơng ty, doanh nghiệp mới

mọc lên và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt vì vậy muốn ổn đinh và phát triển thì

mỗi doanh nghiệp, công ty cần xây dựng kế hoạch định hướng cho sự phát triển lâu

bền. Một điều quan trọng là phải có đội ngũ nhân viên có trình độ và kỹ luật cao và

thêm vào đó có sự hướng dẫn và đơn đốc của cấp trên.

Qua q trình phân tích việc kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động

kinh doanh tại cơng ty cho thấy kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

có vai trò không thể thiếu trong công tác quản lý doanh nghiệp. Hạch toán kết quả

kinh doanh đúng đắn là một trong những biện pháp tích cực có hiệu quả nhất góp

phần thúc đẩy q trình hồn thành vốn, tạo điều kiện cho việc kinh doanh ngày

càng mở rộng. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là khâu quan trọng

ảnh hưởng tới tình hình hoạt động chung của công ty quyết định đến sự tồn tại và

phát triển của công ty.

Với thời gian thực tập không nhiểu, kiến thức bản thân còn hạn chế, ít được tiếp

xúc với cơng tác kế tốn nên bài khóa luận của em khơng thể tránh khỏi những

thiếu sót. Vì vậy em rất mong sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của thầy cơ để bài khóa

luận của em được hồn thiện hơn.1372.KIẾN NGHỊ

Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Điện Tử- Tin Học Đông Á do hạn

chế về thời gian, kiến thức cũng như tình hình thực tiễn đề tài chỉ mới tập trung

nghiên cứu kế toán bán hàng và XĐKQKD của một số ít mặt hàng của cơng ty nếu

có thời gian và điều kiện nghiên cứu đy sau hơn nữa em sẽ nghiên cứu thêm để có

cái nhìn tổng quan về hoạt động bán hàng của công ty để từ đó giúp em có nhìn

nhận đúng hơn về mặt mạnh cũng như những hạn chế để có những biện pháp khắc

phục. từ kết quả nghiên cứu và quá trình tiếp cận với thực tế tại cơng ty. Em xin đưa

ra một số kiến nghị sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, thành lập bộ phận maketing

- Khuyến khích người mua hàng bằng việc tăng cường chính sách bán hàng như

chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh tốn..

- Hồn thiện cơng tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh về sổ sách chứng

từ cũng như về tôt chức luân chuyển chứng từ cho hợp lý.

- Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, cãi thiện điều kiện làm

việc và thu nhập cho toàn bộ công nhân viên.

- Đẩy mạnh việc công tác nghiên cứu thị trường.

- Phát động phong trào thi đua trong tồn thể cán bộ cơng nhân viên để nâng cao

năng suất, chất lượng, hiệu quả138MỤC LỤCPhần 1. MỞ ĐẦU..................................................................................................1

1.1.Lý do chọn đề tài.............................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu..........................................................................................2

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....................................................................2

3.1 Đối tượng nghiên cứu:.....................................................................................2

3.2 Phạm vi nghiên cứu:........................................................................................2

4. Nội dung và phương pháp nghiên cứu.............................................................2

4.1. Nội dung nghiên cứu......................................................................................2

4.2. Phương pháp nghiên cứu...............................................................................3

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.........................................................3

6. Cấu trúc của đề tài:...........................................................................................3

Đề tài gồm có 3 chương:........................................................................................3

Chương 2: Thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại

Công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á..............................................................3

Phần 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU...................................................................4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ KẾ

TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG

DOANH NGHIỆP.................................................................................................4

1.1. Cơ sở khoa học về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.......4

1.1.1. Những vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh........4

1.1.1.1. Khái niệm bán hàng................................................................................4

1.1.1.2. Vai trò của bán hàng................................................................................4

1.1.1.3. Khái niệm kết quả kinh doanh................................................................5

1.1.1.4. Ý nghĩa và nhiệm vụ công tác hạch tốn q trình bán hàng và xác

định kết quả kinh doanh.......................................................................................5

a. Ý nghĩa...............................................................................................................5

1.1.1.5. Mối quan hệ giữa bán hàng và xác định kết quả kinh doanh..............6

1.1.2 Nội dung kế tốn bán hàng..........................................................................6

1.1.2.1 Các hình thức bán hàng............................................................................6

1.1.2.2. Thuế bán hàng..........................................................................................8

1.1.3. Kế toán doanh thu bán hàng....................................................................10

1.1.3.1. Khái niệm doanh thu..............................................................................10

1.1.3.2. Đo lường doanh thu bán hàng...............................................................10

1.1.3.3. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu.............................................................11

1.1.3.4. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng...............................................11

1391.1.3.5. Tài khoản sử dụng..................................................................................12

1.1.3.6. Chứng từ sử dụng...................................................................................12

1.1.3.7. Phương pháp kế toán.............................................................................13

1.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu...................................................15

1.1.4.1. Chiết khấu thương mại..........................................................................15

1.1.4.2. Giảm giá hàng bán.................................................................................16

1.1.4.3. Hàng bán bị trả lại..................................................................................17

1.1.4.4 Phương pháp kế toán cho các khoản giảm trừ doanh thu....................17

1.1.5. Kế toán giá vốn hàng bán.........................................................................18

1.1.5.1. Các phương pháp tính giá xuất kho......................................................18

1.1.5.2 Tài khoản sử dụng...................................................................................19

1.1.5.4 Chứng từ sử dụng....................................................................................19

1.1.5.4. Phương pháp kế toán.............................................................................20

1.1.6. Kế tốn doanh thu, chi phí hoạt động tài chính......................................20

1.1.6.1. Kế tốn doanh thu hoạt động tài chính.................................................20

1.1.6.2. Kế tốn chi phí hoạt động tài chính......................................................22

1.1.7. Kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp...................25

1.1.7.1. Kế tốn chi phí bán hàng.......................................................................25

1.1.7.2. Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp..................................................27

1.1.8. Kế tốn thu nhập, chi phí khác................................................................30

1.1.8.1. Kế tốn thu nhập khác...........................................................................30

1.1.8.2. Kế tốn chi phí khác...............................................................................32

1.1.9. Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp..........................................34

1.1.9.1. Nội dung..................................................................................................34

1.1.9.2. Phương pháp tính thuế..........................................................................34

1.1.9.3. Tài khoản sử dụng..................................................................................35

1.1.9.4 Chứng từ sử dụng....................................................................................36

1.1.9.5 Phương pháp kế toán..............................................................................36

1.1.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh....................................................36

1.1.10.1. Nội dung................................................................................................36

1.1.10.2 Tài khoản sử dụng.................................................................................38

1.1.10.3 chứng từ sử dụng...................................................................................38

1.1.10.4. Phương pháp kế toán...........................................................................39

1.2. Tổng quan tài liệu về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

trong doanh nghiệp.............................................................................................391401.2.1. Những nghiên cứu liên quan đến đề tài kế toán bán hàng và xác định kết

doanh.................................................................................................................... 39

1.2.2. Nhu cầu nghiên cứu tiếp theo của đề tài kế toán bán hàng và xác định

kết quả kinh doanh..............................................................................................40

CHƯƠNG 2.........................................................................................................41

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH

DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐÔNG Á..................41

2.1. Khái quát chung về công ty TNHH điện tử - tin học Đông Á...................41

2.1.1. Q trình hình thành và phát triển của cơng ty......................................41

2.1.1.1. Q tình hình thành của cơng ty...........................................................41

2.1.1.2. Q trình phát triển của công ty...........................................................41

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ hoạt động của công ty.......................................43

2.1.2.1. Chức năng hoạt động của công ty.........................................................43

2.1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty......................................................43

2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty.......................................................44

2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty..........................................................44

2.1.3.2. Chức năng của từng phòng ban.............................................................44

2.1.4. Tổ chức cơng tác bộ máy kế tốn tại cơng ty...........................................45

2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn................................................................45

2.1.4.2. Chức năng của từng bộ phận.................................................................45

2.1.5. Hình thức ghi sổ kế tốn áp dụng tại cơng ty..........................................46

2.1.5.1. Sơ đồ hình thức ghi sổ kế tốn...............................................................46

2.1.5.2. Trình tự ghi chép sổ tại cơng ty.............................................................48

2.1.5.3. Phương pháp kế tốn áp dụng tại cơng ty............................................48

- Cơng ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ....................................................48

2.2. Thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại

công ty TNHH tin học – điện tử Đông Á............................................................48

2.2.1. Các phương thức bán hàng và thanh toán tại doanh nghiệp.................48

2.2.1.1 Các phương thức bán hàng.....................................................................48

2.2.1.2. Các phương thức thanh toán.................................................................49

2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ..................................49

2.2.2.1. Nội dung..................................................................................................49

2.2.2.2. Tài khoản sử dụng..................................................................................49

2.2.2.3. Chứng từ sử dụng...................................................................................49

2.2.2.4. Phương pháp kế toán.............................................................................50

2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu...................................................65

1412.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán.........................................................................65

2.2.4.1. Nội dung..................................................................................................65

2.2.4.2. Tài khoản sử dụng..................................................................................65

2.2.4.3. Chứng từ sử dụng...................................................................................65

2.2.4.4. Phương pháp kê tốn.............................................................................65

2.2.5. Chi phí bán hàng.......................................................................................72

2.2.5.1. Nội dung.................................................................................................72

2.2.5.2. Tài khoản sử dụng.................................................................................72

2.2.5.3. Chứng từ sử dụng...................................................................................72

2.2.5.4. Phương pháp kế tốn.............................................................................72

2.2.6 Chi phí quản lý doanh nghiệp...................................................................84

2.2.6.1 Nội dung...................................................................................................84

2.2.6.2 Tài khoản sử dụng...................................................................................84

2.2.6.3 Chứng từ sử dụng....................................................................................84

2.2.6.4 Phương pháp sử dụng.............................................................................84

2.2.7. Kế tốn doanh thu hoạt động tài chính....................................................94

2.2.7.1. Nội dung..................................................................................................94

2.2.7.2. Tài khoản sử dụng..................................................................................94

2.2.7.3. Chứng từ sử dụng...................................................................................94

2.2.7.4. Phương pháp hạch tốn.........................................................................94

2.2.8 Kế tốn chi phí HĐTC...............................................................................99

2.2.8.1 Nội dung...................................................................................................99

2.2.8.2 Tài khoản sử dụng...................................................................................99

2.2.8.3 Chứng từ sử dụng....................................................................................99

2.2.8.4 Phương pháp kế toán..............................................................................99

2.2.9. Kế toán thu nhập khác............................................................................104

2.2.9.1. Nội dung................................................................................................104

2.2.9.2. Tài khoản sử dụng................................................................................104

2.2.9.3. Chứng từ ghi sổ.....................................................................................104

2.2.9.4. Phương pháp kế tốn...........................................................................104

2.2.10. Chi phí khác...........................................................................................110

2.2.10.1. Nội dung..............................................................................................110

2.2.10.2. Tài khoản sử dụng..............................................................................110

2.2.10.3. Chứng từ sử dụng...............................................................................110

2.2.10.4. Phương pháp kế toán.........................................................................110

2.2.11 Kê toán thuế TNDN................................................................................115

1422.2.11.1 Nội dung...............................................................................................115

2.2.11.2 Tài khoản sử dụng...............................................................................115

2.2.11.3 Chứng từ sử dụng................................................................................115

2.2.11.4 Phương pháp kế toán...........................................................................115

2.2.12. Kế toán xác định kết quả kinh doanh..................................................119

CHƯƠNG 3.......................................................................................................125

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT

QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐÔNG Á.

............................................................................................................................ 125

3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại

công ty TNHH điện tử- tin học Đông á............................................................125

3.1.1 Đánh giá chung về công tác kế toán........................................................125

3.1.1.1 Ưu điểm..................................................................................................125

3.1.1.2 Nhược điểm...........................................................................................125

3.1.2 Đánh giá về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

TNHH điện tử- tin học Đông Á........................................................................126

3.1.2.1 Ưu điểm..................................................................................................126

3.1.2.2 Nhược điểm............................................................................................127

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả.

............................................................................................................................ 127

3.2.1 Giải pháp về cơng tác kế tốn..................................................................128

3.2.1.1 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác bán hàng.......................128

3.2.1.2 Trích lập dự phòng phải thu khó đòi....................................................128

3.2.1.3 Về chính sách marketing.......................................................................130

3.2.2.1 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho..................................................130

3.2.2.2 Về cách phân cơng cơng việc.................................................................131

3.2.2.3 Về chính sách bán hàng........................................................................131

3.2.2.4 Phương thức bán hàng..........................................................................132

3.3.3 Các giải pháp khác...................................................................................132

3.3.3.1 Về hạch tốn xác định kết quả kinh doanh.........................................132

3.3.3.2 Về chính sách giảm chi phí...................................................................132

3.3.3.3 Theo dõi kiểm sốt giá bán...................................................................133

3.3.3.4 Dự toán...................................................................................................133

3.3.4 Phương hướng phát triển trong thời gian tới.........................................134

Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.............................................................135

1.KẾT LUẬN.....................................................................................................135

1432.KIẾN NGHỊ.....................................................................................................136144Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường đòi hỏi các nhà doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cần phải giám sát, chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh diễn ra trong đơn vị của mình, nhất là khâu bán hàng tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x