Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.KIẾN NGHỊ

Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Điện Tử- Tin Học Đông Á do hạn

chế về thời gian, kiến thức cũng như tình hình thực tiễn đề tài chỉ mới tập trung

nghiên cứu kế toán bán hàng và XĐKQKD của một số ít mặt hàng của cơng ty nếu

có thời gian và điều kiện nghiên cứu đy sau hơn nữa em sẽ nghiên cứu thêm để có

cái nhìn tổng quan về hoạt động bán hàng của cơng ty để từ đó giúp em có nhìn

nhận đúng hơn về mặt mạnh cũng như những hạn chế để có những biện pháp khắc

phục. từ kết quả nghiên cứu và q trình tiếp cận với thực tế tại cơng ty. Em xin đưa

ra một số kiến nghị sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, thành lập bộ phận maketing

- Khuyến khích người mua hàng bằng việc tăng cường chính sách bán hàng như

chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh tốn..

- Hồn thiện cơng tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh về sổ sách chứng

từ cũng như về tôt chức luân chuyển chứng từ cho hợp lý.

- Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, cãi thiện điều kiện làm

việc và thu nhập cho tồn bộ cơng nhân viên.

- Đẩy mạnh việc cơng tác nghiên cứu thị trường.

- Phát động phong trào thi đua trong tồn thể cán bộ cơng nhân viên để nâng cao

năng suất, chất lượng, hiệu quả138MỤC LỤCPhần 1. MỞ ĐẦU..................................................................................................1

1.1.Lý do chọn đề tài.............................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu..........................................................................................2

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....................................................................2

3.1 Đối tượng nghiên cứu:.....................................................................................2

3.2 Phạm vi nghiên cứu:........................................................................................2

4. Nội dung và phương pháp nghiên cứu.............................................................2

4.1. Nội dung nghiên cứu......................................................................................2

4.2. Phương pháp nghiên cứu...............................................................................3

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.........................................................3

6. Cấu trúc của đề tài:...........................................................................................3

Đề tài gồm có 3 chương:........................................................................................3

Chương 2: Thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại

Công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á..............................................................3

Phần 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU...................................................................4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ KẾ

TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG

DOANH NGHIỆP.................................................................................................4

1.1. Cơ sở khoa học về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.......4

1.1.1. Những vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh........4

1.1.1.1. Khái niệm bán hàng................................................................................4

1.1.1.2. Vai trò của bán hàng................................................................................4

1.1.1.3. Khái niệm kết quả kinh doanh................................................................5

1.1.1.4. Ý nghĩa và nhiệm vụ công tác hạch tốn q trình bán hàng và xác

định kết quả kinh doanh.......................................................................................5

a. Ý nghĩa...............................................................................................................5

1.1.1.5. Mối quan hệ giữa bán hàng và xác định kết quả kinh doanh..............6

1.1.2 Nội dung kế tốn bán hàng..........................................................................6

1.1.2.1 Các hình thức bán hàng............................................................................6

1.1.2.2. Thuế bán hàng..........................................................................................8

1.1.3. Kế toán doanh thu bán hàng....................................................................10

1.1.3.1. Khái niệm doanh thu..............................................................................10

1.1.3.2. Đo lường doanh thu bán hàng...............................................................10

1.1.3.3. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu.............................................................11

1.1.3.4. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng...............................................11

1391.1.3.5. Tài khoản sử dụng..................................................................................12

1.1.3.6. Chứng từ sử dụng...................................................................................12

1.1.3.7. Phương pháp kế toán.............................................................................13

1.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu...................................................15

1.1.4.1. Chiết khấu thương mại..........................................................................15

1.1.4.2. Giảm giá hàng bán.................................................................................16

1.1.4.3. Hàng bán bị trả lại..................................................................................17

1.1.4.4 Phương pháp kế toán cho các khoản giảm trừ doanh thu....................17

1.1.5. Kế toán giá vốn hàng bán.........................................................................18

1.1.5.1. Các phương pháp tính giá xuất kho......................................................18

1.1.5.2 Tài khoản sử dụng...................................................................................19

1.1.5.4 Chứng từ sử dụng....................................................................................19

1.1.5.4. Phương pháp kế tốn.............................................................................20

1.1.6. Kế tốn doanh thu, chi phí hoạt động tài chính......................................20

1.1.6.1. Kế tốn doanh thu hoạt động tài chính.................................................20

1.1.6.2. Kế tốn chi phí hoạt động tài chính......................................................22

1.1.7. Kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp...................25

1.1.7.1. Kế tốn chi phí bán hàng.......................................................................25

1.1.7.2. Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp..................................................27

1.1.8. Kế tốn thu nhập, chi phí khác................................................................30

1.1.8.1. Kế tốn thu nhập khác...........................................................................30

1.1.8.2. Kế tốn chi phí khác...............................................................................32

1.1.9. Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp..........................................34

1.1.9.1. Nội dung..................................................................................................34

1.1.9.2. Phương pháp tính thuế..........................................................................34

1.1.9.3. Tài khoản sử dụng..................................................................................35

1.1.9.4 Chứng từ sử dụng....................................................................................36

1.1.9.5 Phương pháp kế toán..............................................................................36

1.1.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh....................................................36

1.1.10.1. Nội dung................................................................................................36

1.1.10.2 Tài khoản sử dụng.................................................................................38

1.1.10.3 chứng từ sử dụng...................................................................................38

1.1.10.4. Phương pháp kế toán...........................................................................39

1.2. Tổng quan tài liệu về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

trong doanh nghiệp.............................................................................................391401.2.1. Những nghiên cứu liên quan đến đề tài kế toán bán hàng và xác định kết

doanh.................................................................................................................... 39

1.2.2. Nhu cầu nghiên cứu tiếp theo của đề tài kế toán bán hàng và xác định

kết quả kinh doanh..............................................................................................40

CHƯƠNG 2.........................................................................................................41

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH

DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐÔNG Á..................41

2.1. Khái quát chung về công ty TNHH điện tử - tin học Đông Á...................41

2.1.1. Q trình hình thành và phát triển của cơng ty......................................41

2.1.1.1. Q tình hình thành của cơng ty...........................................................41

2.1.1.2. Q trình phát triển của công ty...........................................................41

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ hoạt động của công ty.......................................43

2.1.2.1. Chức năng hoạt động của công ty.........................................................43

2.1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty......................................................43

2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty.......................................................44

2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty..........................................................44

2.1.3.2. Chức năng của từng phòng ban.............................................................44

2.1.4. Tổ chức cơng tác bộ máy kế tốn tại cơng ty...........................................45

2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn................................................................45

2.1.4.2. Chức năng của từng bộ phận.................................................................45

2.1.5. Hình thức ghi sổ kế tốn áp dụng tại cơng ty..........................................46

2.1.5.1. Sơ đồ hình thức ghi sổ kế tốn...............................................................46

2.1.5.2. Trình tự ghi chép sổ tại cơng ty.............................................................48

2.1.5.3. Phương pháp kế tốn áp dụng tại cơng ty............................................48

- Cơng ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ....................................................48

2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại

công ty TNHH tin học – điện tử Đông Á............................................................48

2.2.1. Các phương thức bán hàng và thanh toán tại doanh nghiệp.................48

2.2.1.1 Các phương thức bán hàng.....................................................................48

2.2.1.2. Các phương thức thanh toán.................................................................49

2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ..................................49

2.2.2.1. Nội dung..................................................................................................49

2.2.2.2. Tài khoản sử dụng..................................................................................49

2.2.2.3. Chứng từ sử dụng...................................................................................49

2.2.2.4. Phương pháp kế toán.............................................................................50

2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu...................................................65

1412.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán.........................................................................65

2.2.4.1. Nội dung..................................................................................................65

2.2.4.2. Tài khoản sử dụng..................................................................................65

2.2.4.3. Chứng từ sử dụng...................................................................................65

2.2.4.4. Phương pháp kê tốn.............................................................................65

2.2.5. Chi phí bán hàng.......................................................................................72

2.2.5.1. Nội dung.................................................................................................72

2.2.5.2. Tài khoản sử dụng.................................................................................72

2.2.5.3. Chứng từ sử dụng...................................................................................72

2.2.5.4. Phương pháp kế tốn.............................................................................72

2.2.6 Chi phí quản lý doanh nghiệp...................................................................84

2.2.6.1 Nội dung...................................................................................................84

2.2.6.2 Tài khoản sử dụng...................................................................................84

2.2.6.3 Chứng từ sử dụng....................................................................................84

2.2.6.4 Phương pháp sử dụng.............................................................................84

2.2.7. Kế tốn doanh thu hoạt động tài chính....................................................94

2.2.7.1. Nội dung..................................................................................................94

2.2.7.2. Tài khoản sử dụng..................................................................................94

2.2.7.3. Chứng từ sử dụng...................................................................................94

2.2.7.4. Phương pháp hạch tốn.........................................................................94

2.2.8 Kế tốn chi phí HĐTC...............................................................................99

2.2.8.1 Nội dung...................................................................................................99

2.2.8.2 Tài khoản sử dụng...................................................................................99

2.2.8.3 Chứng từ sử dụng....................................................................................99

2.2.8.4 Phương pháp kế toán..............................................................................99

2.2.9. Kế toán thu nhập khác............................................................................104

2.2.9.1. Nội dung................................................................................................104

2.2.9.2. Tài khoản sử dụng................................................................................104

2.2.9.3. Chứng từ ghi sổ.....................................................................................104

2.2.9.4. Phương pháp kế tốn...........................................................................104

2.2.10. Chi phí khác...........................................................................................110

2.2.10.1. Nội dung..............................................................................................110

2.2.10.2. Tài khoản sử dụng..............................................................................110

2.2.10.3. Chứng từ sử dụng...............................................................................110

2.2.10.4. Phương pháp kế toán.........................................................................110

2.2.11 Kê toán thuế TNDN................................................................................115

1422.2.11.1 Nội dung...............................................................................................115

2.2.11.2 Tài khoản sử dụng...............................................................................115

2.2.11.3 Chứng từ sử dụng................................................................................115

2.2.11.4 Phương pháp kế toán...........................................................................115

2.2.12. Kế toán xác định kết quả kinh doanh..................................................119

CHƯƠNG 3.......................................................................................................125

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT

QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐÔNG Á.

............................................................................................................................ 125

3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại

công ty TNHH điện tử- tin học Đông á............................................................125

3.1.1 Đánh giá chung về cơng tác kế tốn........................................................125

3.1.1.1 Ưu điểm..................................................................................................125

3.1.1.2 Nhược điểm...........................................................................................125

3.1.2 Đánh giá về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

TNHH điện tử- tin học Đông Á........................................................................126

3.1.2.1 Ưu điểm..................................................................................................126

3.1.2.2 Nhược điểm............................................................................................127

3.2. Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác bán hàng và xác định kết quả.

............................................................................................................................ 127

3.2.1 Giải pháp về cơng tác kế tốn..................................................................128

3.2.1.1 Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bán hàng.......................128

3.2.1.2 Trích lập dự phòng phải thu khó đòi....................................................128

3.2.1.3 Về chính sách marketing.......................................................................130

3.2.2.1 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho..................................................130

3.2.2.2 Về cách phân cơng cơng việc.................................................................131

3.2.2.3 Về chính sách bán hàng........................................................................131

3.2.2.4 Phương thức bán hàng..........................................................................132

3.3.3 Các giải pháp khác...................................................................................132

3.3.3.1 Về hạch tốn xác định kết quả kinh doanh.........................................132

3.3.3.2 Về chính sách giảm chi phí...................................................................132

3.3.3.3 Theo dõi kiểm sốt giá bán...................................................................133

3.3.3.4 Dự toán...................................................................................................133

3.3.4 Phương hướng phát triển trong thời gian tới.........................................134

Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.............................................................135

1.KẾT LUẬN.....................................................................................................135

1432.KIẾN NGHỊ.....................................................................................................136144Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x