Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Kết cấu và nội dung của tài khoản này như sau:

TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Kết cấu và nội dung của tài khoản này như sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức tiêu thụ trực tiếp

b , Bán hàng theo phương thức gửi hàng đại lý

TK 157TK 155Xuất hàng gửi

đại lýTK 632TK 511TK 131DT bán hàng đại lýGhi nhận giá vốn

khi hàng được

tiêu thụTK 641TK 3331Thuế GTGT Hoa hồng

cho đại lýSơ đồ 1.2: Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức gửi hàng đại lýTK 511c, Bán hàng theo phương thức trả gópDT tính theogiá trả tiền ngayTK 515

DT tiền lãi bán hàng

trả góp từng kỳ111,

111111

Khoản thu ngay

2

bằng tiền mặtTK 3387

CL giữa giá bán

trả góp và giá bán

trả tiền ngay

TK 3331

Thuế GTGTTK 131

Khoản tiền khách

hàng chưa

thanh toán13Sơ đồ 1.3: Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức trả góp

d , Bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng

TK 131TK 511

DT xuất hàng đi trao đổiTK 152Giá trị hàng nhận đổi vềTK 3331TK 133Thuế GTGT hàng

xuất trao đổiThuế GTGT hàng

nhận đổi vềTK 111, 112TK 111, 112Số CL trả thêmSố CL được trả thêmSơ đồ 1.4: Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức hàng đổi hàngTK 333TK 111, 112, 131TK 511e , Phương thức bán hàng nội bộ

Thuế phải nộpDoanh thu bán hàngTK 521

K/C các khoản làm

giảm trừ DT

TK 911

K/C doanh thu thuần14Sơ đồ 1.5 : Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ

f, Phương thức bán hàng nước ngoài (xuất khẩu trực tiếp)

TK 111, 112Nộp thuế XK

cho hải quanTK 131TK 511TK 3333Doanh thuThuế XK

phải nộpTK 1112, 1122Khách trả tiền

Tgg

TgttTgtt

TK 515TK 635Lãi (Lỗ) tỉ giáSơ đồ 1.6: Kế tốn doanh thu bán hàng nước ngồi

1.1.4. Kế tốn các khoản giảm trừ doanh thu

1.1.4.1. Chiết khấu thương mại

a. Nội dung

Chiết khấu thương mại là khoản tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán

cho người mua hàng do người mua hàng đã mua hàng hóa với khối lượng lớn theo thõa

thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết

mua bán hàng.

b. Tài khoản sử dụng

TK 5211 – Chiết khấu bán hàng. Kết cấu và nội dung của tài khoản này như sau:

TK 5211

Các khoản chiết khấu bán hàng

đã chấp nhận cho người mua hàng.Kết chuyển toàn bộ số chiết khấu

bán hàng tính vào doanh thu trong

kỳ.15Tài khoản 5211 khơng có số dư cuối kỳ.

c, Chứng từ sử dụng

- Hóa đơn GTGT

- Phiếu thu

- Giấy báo có ngân hàng

1.1.4.2. Giảm giá hàng bán

a. Nội dung

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản giảm trừ được chấp nhận trên giá đã

thõa thuận vì lí do kém phẩm chất hay hông đúng quy cách trên hợp đồng.

b. Tài khoản sử dụng

Tài khoản 5213 – Giảm giá hàng bán. Kết cấu và nội dung của tài khoản này như sau:

TK 5213

Các khoản giảm giá hàng bán đã

chấp nhận cho người mua hàng.Kết chuyển tồn bộ số giảm giá

hàng bán tính vào doanh thu trong

kỳ.Tài khoản 5213 khơng có số dư cuối kì.c. Chứng từ sử dụng

- Hóa đơn GTGT

- Phiếu thu

- Giấy báo có ngân hàng161.1.4.3. Hàng bán bị trả lại

a. Nội dung

Hàng bán bị trả lại là số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp đã xác định là tiêu

thụ, nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng

kinh tế như: Hàng kém chất lượng, sai quy cách, chủng loại…

b. Tài khoản sử dụng

Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại. Kết cấu và nội dung của tài khoản này như sau:

TK 5212

Trị giá của hàng hóa đã bán bị khách

hàng trả lại.Kết chuyển toàn bộ giá trị của hàng hóa

bị trả lại tính vào doanh thu bán hàng

trong kỳ.Tài khoản 5212 khơng có số dư cuối kỳ.

c. Chứng từ sử dụng

- Hóa đơn GTGT ( nếu trả lại tồn bộ)

- Bản sao hóa đơn ( nếu trả lại một phần)

- Chứng từ nhập kho

1.1.4.4 Phương pháp kế toán cho các khoản giảm trừ doanh thu

TK 5211,5212, 5213TK 111, 112, 131Số giảm trừ doanh thu

thực tế phát sinh

TK 3331TK 511Kết chuyển làm giảm DTThuế GTGT

đầu ra (nếu có)Sơ đồ 1.7: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

1.1.5. Kế toán giá vốn hàng bán

1.1.5.1. Các phương pháp tính giá xuất kho

Để tính giá thực tế thành phẩm, hàng hóa xuất kho có thể áp dụng một trong các

phương pháp sau:17a. Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh: Theo phương pháp này khi xuất kho

hàng hố thì căn cứ vào số lượng xuất kho thuộc lô nào và đơn giá thực tế của lơ đó để

tính trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho.

b. Phương pháp bình quân gia quyền

Kế tốn phải tính đơn giá bình qn gia quyền tại thời điểm xuất kho hoặc ở thời

điểm cuối kỳ, sau đó lấy số lượng vật tư xuất kho nhân với đơn giá bình qn đã tính.

Để xác định được giá vốn hàng bán đối với các doanh nghiệp thương mại thì phải

xác định được giá thực tế hàng hóa xuất kho để bán và chi phí thu mua phân bổ cho

hàng tiêu thụ. Giá thực tế hàng hóa xuất kho được tính theo cơng thức:

Giá thực tế củaSố lượng hàng hố=hàng hóa xuất khoxuất khoxGiá đơn vị của

hàng xuất kho+ Theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ: Theo phương pháp này, trước hết phải

tính giá đơn vị bình qn của từng sản phẩm, hàng hóa.

Giá trị thực tế hàng

Giá đơn vị bìnhtồn đầu kỳ+Trị giá thực tế hàng nhập

trong kỳquân cả kỳ dự trữ

=

Số lượng hàng tồn

đầu kỳSố lượng hàng nhập

+trong kỳ+ Theo phương pháp bình quân thời điểm ( bình quân sau mỗi lần nhập):Sau mỗi lần

nhập kho kế tốn phải xác định giá bình quân của từng loại vật tư, hàng hóa. Căn cứ

vào đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập và số lượng hàng bán ra kế toán xác định được

giá thực tế của hàng xuất kho.

Giá bình quân

sau mỗi lần

nhậpGiá thực tế hàng tồn kho sau mỗi lần nhập=

Số lượng hàng tồn kho sau mỗi lần nhập18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Kết cấu và nội dung của tài khoản này như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x