Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyễn Thị Lan (2012) kết quả nghiên cứ về tình hình NVL-CCDC tại công ty cổ phần Kplus Toàn cầu.

Nguyễn Thị Lan (2012) kết quả nghiên cứ về tình hình NVL-CCDC tại công ty cổ phần Kplus Toàn cầu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÀI TIỂU LUẬNGVHD: TRẦN THANH DŨNGPHẦN XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT...........................................................1

1. Tên đề tài............................................................................................................1

2. Lý do chọn đề tài................................................................................................1

3. Mục tiêu nghiên cứu...........................................................................................1

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................................2

5. Tổng quan tài liệu...............................................................................................2

6. Nội dung nghiên cứu..........................................................................................3

6.1 Tổng quan về Cơng Ty Cổ Phần Dệt may Hồ Thọ.........................................3

6.2 Phân tích tình hình kế tốn NVL- CCDC của Cơng Ty Cổ Phần Dệt may Hoà

Thọ.........................................................................................................................3

7. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................4

8. Kế hoạch thực hiện.............................................................................................5

9. Lợi ích kinh tế xã hội của đề..............................................................................6

10. Kết luận và kiến nghị........................................................................................6

TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................6

A. MỞ ĐẦU...........................................................................................................7

1.Lí do chọn đề tài..................................................................................................7

2.Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................7

3.Đối tượng nghiên cứu..........................................................................................8

4. Nội dung và Phương pháp nghiên cứu...............................................................8

4.1. Nội dung nghiên cứu.......................................................................................8

4.1.1 Tổng quan về Công Ty Cổ Phần Dệt may Hồ Thọ......................................8

4.1.2 Phân tích tình hình kế tốn NVL- CCDC của Cơng Ty Cổ Phần Dệt may

Hồ Thọ..................................................................................................................8

4.2. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................9

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài...........................................................9

6. Bố cục của đề tài................................................................................................9

B. NỘI DUNG......................................................................................................10

CHƯƠNG 1.............................................................................................................10

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN NVL-CCDC.............................10

1.1. Khái niệm - đặc điểm - yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế tốn ngun vật liệu

- cơng cụ dụng cụ.................................................................................................10

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý NVL..............................................10SVTH: TRƯƠNG THU HẰNGTRANG33BÀI TIỂU LUẬNGVHD: TRẦN THANH DŨNG1.1.1.1. Khái niệm................................................................................................10

1.1.1.2. Đặc điểm.................................................................................................10

1.1.1.3. Yêu cầu quản lý.......................................................................................10

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý công cụ dụng cụ............................11

1.1.2.1. Khái niệm.................................................................................................11

1.1.2.2. Đặc điểm..................................................................................................11

1.1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ................................11

1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ............................12

1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ..............................................12

1.2.1.1. Phân loại nguyên vật liệu........................................................................12

1.2.1.2. Phân loại công cụ dụng cụ......................................................................13

1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ..............................................13

1.2.2.1. Đánh giá NVL-CCDC nhập kho..............................................................13

1.2.2.2. Đối với NVL – CCDC xuất kho...............................................................14

1.3. Kế tốn chi tiết ngun vật liệu - Cơng cụ dụng cụ......................................15

1.3.1 Chứng từ kế toán sử dụng...........................................................................15

1.3.1.1 Chứng từ kế toán sử dụng........................................................................15

1.3.2. Các phương pháp kế toán chi tiết NVL-CCDC..........................................16

1.3.2.2 Phương pháp hạch toán...........................................................................19

1.3.2.3 phương pháp kiểm kê định kỳ...................................................................23

1.3.2.4 Phương pháp hạch toán...........................................................................24

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU –

CƠNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỊA THỌQUẢNG NAM........................................................................................................25

2.1 Khái quát về công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ...........................................25

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng Cơng Ty..................................25

2.1.2 Khái qt về cơng tác kế tốn NVL-CCDC của cơng ty.............................26

2.1.1. Thực trạng cơng tác kế tốn NVL-CCDC của công ty.............................28

2.1.1.1 Chứng từ sổ sách sử dụng của công ty.....................................................28

2.1.1.2 Khái quát chung về NVL – CCDC tại công ty..........................................28

2.3 Đánh giá thực trạng NVL - CCDC của công ty.............................................29

2.3.1. Ưu điểm:.....................................................................................................30

2.3.2. Nhược điểm:...............................................................................................30SVTH: TRƯƠNG THU HẰNGTRANG34BÀI TIỂU LUẬNGVHD: TRẦN THANH DŨNGCHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN

VẬT LIỆU –CƠNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỊA

THỌ.........................................................................................................................31

3.1 Mục tiêu và phương hướng của công ty trong những năm tới......................31

3.1.1 Mục tiêu.......................................................................................................31

3.1.2 Phương hướng.............................................................................................31

3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng NVL-CCDC của công ty......31

C. KẾT LUẬN.........................................................................................................32

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................33SVTH: TRƯƠNG THU HẰNGTRANG35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyễn Thị Lan (2012) kết quả nghiên cứ về tình hình NVL-CCDC tại công ty cổ phần Kplus Toàn cầu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x