Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN VI: PHỤ LỤC

PHẦN VI: PHỤ LỤC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình2. Phụ lục 2: Mẫu bộ hồ sơ phát sinh.

Phụ lục 04BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CƠNG VIỆC PHÁT SINH NGỒI HỢP

ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TỐN

(Ban hành kèm theo Thơng tư số: 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài

chính)

Tên dự án:Mã dự án:Tên gói thầu:

Hợp đồng sốngàythángnămPhụ lục bổ sung hợp đồng sốngàythángnămChủ đầu tư:

Nhà thầu:

Thanh toán lần thứ:

Căn cứ xác định:

Biên bản nghiệm thu số ……. ngày ….. tháng …. năm …..

Đơn vị: đồng

Khối lượng phát sinh ngoài

hợp đồngĐơn giá

thanh tốnThành tiềnThực hiện

Đơn

Số

Đơn Tổng

Tên cơng việc

Ghi chú

khối

Theo

giá

bổ Luỹ kế

TT

vịtính

Luỹ kế

lượng đến hết Thực Luỹ kế hợp sung đến hết Thực Luỹ kế

hiện kỳ đến hết đồng (nếu

hiện kỳ đến hết

phát

kỳ

kỳ

này

kỳ

này

sinh trước

có) trước này kỳ này

123456789101112Tổng số:

1. Tổng giá trị khối lượng phát sinh:

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:

3. Số tiền đã thanh tốn khối lượng hồn thành đến cuối kỳ trước:

4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:

5. Thanh toán thu hồi tạm ứng:

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:

Số tiền bằng chữ: …………………………….. (là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này)

7. Luỹ kế giá trị thanh toán:

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ đóng dấu)Ngày ….. tháng ….. năm 20...

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ lên chức vụ và đóng dấu)Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XnTrang: 5013Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình3. Phụ lục 3 : Biểu mẫu xử lý cơng việc và nghiệm thu q trình thi công.

PHỤ LỤC SỐ 1: - Nhật ký thi công

BẢNG DANH SÁCH CÁN BỘ CHỈ HUY VÀCÁN BỘ KỸ THUẬT CỦA CƠNG TRƯỜNGHọ và tênChức danhNhiệm vụĐiện thoạiCơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XnGhi chúTrang: 51Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trìnhPHỤ LỤC SỐ 2: - Hồ sơ hồn cơng cơng trình

1. Lập bản vẽ hồn cơng:

a) Nếu các kích thước thực tế của cơng trình, hạng mục cơng trình khơng vượt q sai số cho phép so với

kích thước thiết kế, bản vẽ thi cơng được chụp (photocopy) lại và được các bên có liên quan đóng dấu và ký xác

nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hồn cơng;

b) Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi cơng xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hồn cơng mới có khung

tên như bản vẽ thiết kế thi công và mẫu dấu bản vẽ hồn cơng quy định tại Phụ lục này.

2. Mẫu dấu bản vẽ hồn cơng

TÊN NHÀ THẦU THI CƠNG XÂY DỰNG

BẢN VẼ HỒN CƠNG

Ngày….. tháng….. năm…..

Người lập

(Ghi rõ họ tên, chức

vụ, chữ ký)Người đại diện theo pháp luật

của nhà thầu thi cơng xây dựngNgười giám sát thi cơng xây dựng cơng

trình của chủ đầu tư(Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức vụ,

dấu pháp nhân)(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký )Hình 1- Mẫu dấu bản vẽ hồn cơng khi khơng áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thi cơng xây dựng.

Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ.TÊN NHÀ THẦU THI CƠNG XÂY DỰNG

BẢN VẼ HỒN CƠNG

Ngày….. tháng….. năm…..

Người lập

(Ghi rõ họ tên,

chức vụ, chữ ký)Người đại diện theo

pháp luật của nhà thầu

phụ thi công xây dựng

(Ghi rõ họ tên, chữ ký,

chức vụ, dấu pháp

nhân)Người đại diện theo

pháp luật của nhà thầu

tổng thầu thi công xây

dựng

(Ghi rõ họ tên, chữ ký,

chức vụ, dấu pháp nhân)Người giám sát thi

công xây dựng cơng

trình của chủ đầu tư

(Ghi rõ họ tên, chức

vụ, chữ ký )Hình 2 - Mẫu dấu bản vẽ hồn cơng khi áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thi cơng xây dựng. Kích

thước dấu tùy thuộc vào kích cỡ chữ.PHỤ LỤC SỐ 3: - Biên bản xử lý vi phạm chất lượng hiện trường

Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XnTrang: 52Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trìnhCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------o0o--------------Thanh Hóa, ngày .... tháng .... năm 201…

BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM CHẤT LƯỢNG HIỆN TRƯỜNG

1. Đối tượng:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…

Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………

Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………

Lý trình : …………………….…………………….………………….……………

Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp tham gia:

2.1. Đại diện Chủ đầu tư : …………………….…………………….…

- Ông: …………………….

Chức vụ: …………………….

- Ông: …………………….

Chức vụ: …………………….

2.2. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…

- Ông: …………………….

Chức vụ: …………………….

- Ông: …………………….

Chức vụ: …………………….

2.3. Đại diện Nhà thầu thi cơng: …………………….…………………….…

- Ơng: …………………….

Chức vụ: …………………….

- Ông: …………………….

Chức vụ: …………………….

Đã tiến hành kiểm tra hiện trường thi cơng tại hạng mục nói trên, qua kiểm tra phát hiện thấy đơn vị thi

công đã vi phạm các quy định về quản lý chất lượng cơng trình trong q trình thi cơng như sau

1. Nội dung vi phạm………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

2. Biện pháp xử lý………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)PHỤ LỤC SỐ 4: - Biên bản xử lý kỹ thuật hiện trường

Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XnTrang: 53Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trìnhCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------o0o--------------Thanh Hóa, ngày .... tháng .... năm 201…

BIÊN BẢN XỬ LÝ KỸ THUẬT (KIỂM TRA) HIỆN TRƯỜNG

1. Đối tượng:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…

Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………

Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………

Lý trình : …………………….…………………….………………….……………

Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp tham gia:

2.1. Đại diện Chủ đầu tư : …………………….…………………….…

- Ông: …………………….

Chức vụ: …………………….

- Ông: …………………….

Chức vụ: …………………….

2.2. Đại diện Tư vấn thiết kế: …………………….…………………….…

- Ông: …………………….

Chức vụ: …………………….

- Ông: …………………….

Chức vụ: …………………….

2.3. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…

- Ông: …………………….

Chức vụ: …………………….

- Ông: …………………….

Chức vụ: …………………….

2.4. Đại diện Nhà thầu thi cơng: …………………….…………………….…

- Ơng: …………………….

Chức vụ: …………………….

- Ơng: …………………….

Chức vụ: …………………….

Qua kiểm tra đối chiếu hồ sơ thiết kế với thực tế hiện trường. Hội đồng thống nhất như sau:

1. Mô tả thực trạng tại hiện trường………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

2. Biện pháp xử lý………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

3. Ý kiến khác………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, và đóng dấu)ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)(Ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )PHỤ LỤC SỐ 5: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu

Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xuân Lẹ, huyện Thường XuânTrang: 54Công ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trìnhPHIẾU U CẦU NGHIỆM THU CƠNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi:

Đề nghị Tư vấn giám sát xem xét kiểm tra hiện trường và nghiệm thu công việc xây dựng:

.....................................................................................................................................................

TTThời gianHạng mụcĐịa điểm1

2

3

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, chúng tôi cam kết chất lượng các hạng

mục thi công đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của dự án.Ý KIẾN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)PHỤ LỤC SỐ 6: - Biên bản nghiệm thu

……. ,Ngày tháng năm

BIÊN BẢN NGHIỆM THU SỐ: ………….

NGHIỆM THU CƠNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…

Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………

Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………

Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

1. Đối tượng nghiệm thu:

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…

- Ông: …………………….

Chức vụ: …………………….

- Ông: …………………….

Chức vụ: …………………….

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…

- Ông: …………………….

Chức vụ: …………………….

- Ông: …………………….

Chức vụ: …………………….

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:

Kết thúc:

Địa điển:.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về tài liệu căn cứ nghiệm thu:

+ .....................................................................................................................................................

+ .....................................................................................................................................................

Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XnTrang: 55

Mẫu số 04Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình+ .....................................................................................................................................................

+ .....................................................................................................................................................

b) Về chất lượng công việc xây dựng:

+ .....................................................................................................................................................

+ .....................................................................................................................................................

5. Khối lượng thi công, nghiệm thu

6. Kết luận:ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CƠNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XnTrang: 56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN VI: PHỤ LỤC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×