Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN V: CÁC NỘI DUNG GIÁM SÁT THI CÔNG

PHẦN V: CÁC NỘI DUNG GIÁM SÁT THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình- u cầu Nhà thầu thi công lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, đi

đến thống nhất và trình Chủ đầu tư phê duyệt.

- Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng lập và ghi nhật ký thi cơng xây dựng cơng trình theo

quy định;

- Thường xun kiểm tra cơng tac đảm bảo an tồn lao động, vệ sinh mơi trường bên trong và

bên ngồi cơng trường;

- Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình u cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện

nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hồn cơng cho bộ phận cơng trình xây dựng, hạng mục cơng

trình xây dựng và cơng trình xây dựng hồn thành;

- Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình u cầu nhà thầu thi công xây dựng báo cáo

đơn vị Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình, Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối

lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng.

- Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng chuẩn bị

tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định và lập phiếu yêu cầu đơn vị Tư vấn giám sát tổ

chức nghiệm thu.

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật

về chất lượng cơng việc do mình đảm nhận; Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử

dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng hoặc gây hư hỏng,

gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

b. Phối hợp cùng Chủ đầu tư kiểm tra các nội dung sau

 Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng

Cơng trình xây dựng chỉ được khởi cơng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Cơng trình xây dựng phải được treo biển báo tại công trường thi công. Nội dung biển báo

gồm:

+ Tên chủ đầu tư xây dựng cơng trình, Tổng vốn đầu tư, ngày khởi cơng, ngày hồn

thành

+ Tên đơn vị thi cơng, tên người chỉ huy trưởng công trường

+ Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế

+ Tên tổ chức hoặc người giám sát thi cơng xây dựng cơng trình

+ Chủ đầu tư xây dựng cơng trình, chỉ huy trưởng cơng trường, chủ nhiệm thiết kế, tổ

chức hoặc người giám sát thi cơng xây dựng cơng trình ngồi việc ghi rõ họ tên, chức danh

còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại

- Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do Chủ

đầu tư xây dựng cơng trình và nhà thầu thi cơng xây dựng thoả thuận;

- Có thiết kế bản vẽ thi cơng của hạng mục, cơng trình đã được phê duyệt;

- Có hợp đồng xây dựng;

- Có biện pháp để bảo đảm an tồn, vệ sinh mơi trường trong q trình thi cơng xây dựng;

Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XnTrang: 16Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình với hồ sơ dự

thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

- Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình đưa vào

công trường;

- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình;

- Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có u cầu an tồn phục vụ thi

cơng xây dựng cơng trình;

- Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng

phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình.

 Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào cơng trình do nhà

thầu thi cơng xây dựng cơng trình cung cấp theo u cầu của thiết kế, bao gồm:

- Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng

thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan

nhà nước có thẩm quyền cơng nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp

đặt vào cơng trình trước khi đưa vào xây dựng cơng trình.

- Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào cơng trình do nhà

thầu thi cơng xây dựng cung cấp thì đơn vị Tư vấn giám đề xuất với Chủ đầu tư thực hiện

kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào cơng trình xây dựng.

 Kiểm tra và giám sát trong q trình thi cơng xây dựng cơng trình, bao gồm:

- Kiểm tra biện pháp thi cơng của nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình;

- Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống q trình nhà thầu thi cơng xây dựng cơng

trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi Nhật ký giám sát

của đơn vị Tư vấn giám sát hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;

- Xác nhận bản vẽ hồn cơng;

- Tổ chức nghiệm thu cơng trình xây dựng theo quy định;

- Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận cơng trình, giai

đoạn thi cơng xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục cơng

trình xây dựng và hồn thành cơng trình xây dựng;

- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều

chỉnh;

- Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận cơng trình, hạng mục cơng trình và cơng trình

xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

- Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi cơng xây

dựng cơng trình.

c. Phối hợp cùng nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.

- Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình u cầu nhà thầu thiết kế xây dựng cơng trình

cử người đủ năng lực để thực hiện giám sát tác giả theo quy định trong q trình thi cơng xây

dựng. Tư vấn giám sát sẽ phối hợp cùng giám sát tác giả giải quyết các vướng mắc trong việc

Công trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XnTrang: 17Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trìnhtriển khai bản vẽ thiết kế ra thực tế, đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp khi cần thiết phải

thay đổi thiết kế nhằm đảm bảo chất lượng cơng trình.

d. Kế hoạch và biện pháp kiểm sốt chất lượng cơng trình

Trước khi thi công xây dựng, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng phải thống

nhất các nội dung về hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư và của nhà thầu; kế hoạch

và biện pháp kiểm soát chất lượng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và các đề xuất của nhà thầu,

bao gồm:

- Sơ đồ tổ chức, danh sách các bộ phận, cá nhân của chủ đầu tư và các nhà thầu chịu trách

nhiệm quản lý chất lượng cơng trình theo quy định của hợp đồng xây dựng; quyền và nghĩa

vụ của các chủ thể này trong công tác quản lý chất lượng công trình.

- Mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng.

- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc các thông số kỹ

thuật của cơng trình theo u cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng,

thiết bị cơng trình và thiết bị cơng nghệ được sử dụng, lắp đặt vào cơng trình.

- Quy trình kiểm tra, giám sát thi công xây dựng, giám sát chế tạo và lắp đặt thiết bị; xác định

công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng cần

nghiệm thu; các quy định về căn cứ nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu, biểu mẫu

các biên bản nghiệm thu.

- Biện pháp đảm bảo an tồn lao động, bảo vệ mơi trường, phòng chống cháy, nổ trong thi

cơng xây dựng.

- Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong q trình thi cơng xây dựng;

hình thức và nội dung nhật ký thi cơng xây dựng cơng trình; các biểu mẫu kiểm tra; quy trình

và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; trình tự, thủ tục phát hành và xử lý các văn

bản thông báo ý kiến của các bên và quy trình giải quyết các vấn đề phát sinh trong q trình

thi cơng xây dựng.

- Thỏa thuận về ngôn ngữ thể hiện tại các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan trong thi công

xây dựng. Khi chủ đầu tư hoặc nhà thầu là người nước ngồi thì ngơn ngữ được sử dụng

trong các văn bản, tài liệu, hồ sơ là tiếng Việt Nam và tiếng Anh.

- Các nội dung khác có liên quan theo quy định của hợp đồng thi công xây dựng.

a. Giám sát cơng tác trắc địa cơng trình xây dựng

- Trong công tác này, các chuyên viên của VT.Co sẽ thực hiện các bước như sau:

Kiểm tra sự phù hợp của các thiết bị thi công đo đạc của các Nhà thầu với các yêu cầu kỹ

thuật, phạm vi sai số cho phép.

- Kiểm tra các bảng biểu ghi chép trắc địa của Nhà thầu và các báo cáo trắc địa cho từng

cơng việc phù hợp.

- Bố trí mạng lưới giám sát viên trắc địa sao cho phù hợp với tiến độ thi cơng trên cơng

trường. Trong q trình giám sát thi công xây dựng, công tác trắc địa bao giờ cũng phải đi

Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xuân Lẹ, huyện Thường XuânTrang: 18Công ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trìnhtrước một bước. Trọng tâm của cơng tác giám sát trắc địa là xác định chính xác vị trí tim, cốt

của các kết cấu tính từ móng trở lên cho tới đỉnh của cơng trình, vì vậy cơng tác giám sát trắc

địa phải tập trung vào một số các nội dung chính sau đây:

- Kiểm tra định kỳ việc bảo đảm sự ổn định, chuẩn xác của lưới trắc địa tồn bộ cơng trình

trong tổng thể cơng trình xây lắp.

- Bảo đảm độ chính xác về tim, cốt của tất cả các hạng mục cơng trình.

- Cơng tác trắc địa phải phối hợp chặt chẽ với các phần thi cơng khác để đảm bảo việc định vị

các cơng trình, các lỗ bu lông, các bu lông chôn sẵn, các bản mã,... một cách chính xác. Đồng

thời phải kiểm tra nghiệm thu các điều kiện đảm bảo sự chính xác bộ phận đó.

Kiểm tra cơng tác trắc địa hồn cơng so với bản vẽ thi công ban đầu đã được duyệt.

b. Giám sát trong công tác ghi nhật ký thi công (Nhà thầu + Giám sát)

Nhà thầu thi công xây dựng, người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư trong

trường hợp chủ đầu tư trực tiếp giám sát thi cơng xây dựng cơng trình hoặc người giám sát

của nhà thầu giám sát thi công xây dựng trong trường hợp chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn

giám sát (sau đây gọi là người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư) phải thực hiện

thường xuyên việc ghi chép nhật ký thi công xây dựng công trình, bao gồm các thơng tin:

- Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan), tình hình thi

cơng, nghiệm thu các cơng việc xây dựng hàng ngày trên công trường; mô tả chi tiết các sự

cố, hư hỏng và các vấn đề phát sinh khác trong q trình thi cơng xây dựng cơng trình;

- Các kiến nghị và những ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh của các bên có liên

quan.

c. Giám sát chất lượng vật liệu, cấu kiện, cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Đối với vật tư, thiết bị nhập về công trường, trước khi cho sử dụng, KSGS phải kiểm tra

qui cách, chất lượng, thực hiện các biện pháp xử lý thích hợp.

 Chọn mẫu vật liệu, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng

- Đối với các loại vật liệu, thiết bị mà các mô tả trong tài liệu thiết kế chưa đủ căn cứ để xác

định hay cần có sự cân nhắc lựa chọn trước khi sử dụng thì mẫu của chúng nhất thiết phải

được người có thẩm quyền của Chủ đầu tư phê duyệt trước khi được phép sử dụng vào cơng

trình.

- Tư vấn giám sát kết hợp với Nhà thầu , Đơn vị thiết kế lập danh sách các vật liệu, thiết bị

cần duyệt mẫu trình người có thẩm quyền của Chủ đầu tư phê duyệt;

- Yêu cầu Nhà thầu cung cấp mẫu và các tài liệu kỹ thuật liên quan của nhà sản xuất;

- Khi có quyết định phê duyệt của Chủ đầu tư thì thơng báo cho Nhà thầu về mẫu đã được

chọn và tiến hành ; Tiến hành lập phiếu chấp thuận mẫu vật liệu và lưu giữ mẫu đã được

chọn và các tài liệu liên quan để làm cơ sở kiểm tra nghiệm thu.

 Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng

- Đối với các vật liệu, thiết bị phải kiểm tra Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản suất,

Yêu cầu Nhà thầu nộp và kiểm tra các tài liệu này (như chứng chỉ về nguồn gốc, phiếu xuất

xưởng hay phiếu kiểm định chất lượng, nhãn mác, qui cách...).

Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xuân Lẹ, huyện Thường XuânTrang: 19Công ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh Hóad.e.

Đề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình- Tư vấn giám sát và Nhà thầu tiến hành lấy mẫu vật liệu và lập Biên bản lấy mẫu tại hiện

trường.

- Tiến hành lấy mẫu mẫu thí nghiệm vật liệu theo các tiêu chuẩn, qui chuẩn hiện hành.

- Trong trường hợp cần thiết phải lưu mẫu tại phòng để kiểm tra đối chiếu trong trường hợp

cần kiểm tra nhanh.

-Lập Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn khi các kết quả kiểm tra

cho thấy vật tư, thiết bị có qui cách và chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và đồng ý

đưa vào thi công. Với những vật liệu không đảm bảo chất lượng Tư vấn giám sát phải lập

biên bản và đề nghị Nhà thầu chuyển ra khỏi công trường trong vòng 24 giờ.

Thay đổi chủng loại vật tư, cấu kiện, sản phẩm chế tạo sẵn:

- Khi muốn thay đổi chủng loại vật tư, thiết bị khác so với hồ sơ đã duyệt ban đầu Nhà thầu

phải thông báo cho Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư bằng văn bản và phải được người có thẩm

quyền của Chủ đầu tư đồng ý duyệt mới được tiến hành thay đổi.

Tổ chức nghiệm thu cơng trình xây dựng

- Nhà thầu thi cơng xây dựng phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt

các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận cơng trình; các hạng mục cơng trình và cơng

trình, trước khi u cầu chủ đầu tư nghiệm thu. Đối với những công việc xây dựng đã được

nghiệm thu nhưng chưa thi cơng ngay thì trước khi thi công xây dựng phải nghiệm thu lại.

Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu

khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu cơng trình xây dựng kịp thời sau khi có

phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng. Nghiệm thu cơng trình xây dựng

được phân thành.

+ Nghiệm thu từng cơng việc xây dựng trong q trình thi cơng xây dựng;

+ Nghiệm thu bộ phận cơng trình xây dựng, giai đoạn thi cơng xây dựng;

+ Nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

- Các hạng mục cơng trình xây dựng hồn thành và cơng trình xây dựng hồn thành chỉ được

phép đưa vào sử dụng sau khi được chủ đầu tư nghiệm thu.

- Khi chủ đầu tư, nhà thầu là người nước ngồi thì các biên bản nghiệm thu, bản vẽ hồn

cơng bộ phận cơng trình và cơng trình xây dựng được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng nước

ngoài do chủ đầu tư lựa chọn.

Nghiệm thu công việc xây dựng

Căn cứ nghiệm thu cơng việc xây dựng:

- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà

thầu có liên quan;

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;

- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận

liên quan đến đối tượng nghiệm thu;Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xuân Lẹ, huyện Thường XuânTrang: 20Công ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh Hóaf.Đề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;

- Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm có liên quan;

- Nhật ký thi cơng xây dựng cơng trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng

nghiệm thu.

- Bản vẽ hồn cơng đối tượng cơng việc nghiệm thu.

Nội dung và trình tự nghiệm thu cơng việc xây dựng:

- Kiểm tra công việc xây dựng đã thực hiện tại hiện trường;

- Kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc thực tế, so sánh với yêu cầu của thiết kế;

- Kiểm tra các kết quả thí nghiệm, đo lường;

- Đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng với yêu cầu của thiết kế;

- Kết luận về việc nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công. Trường hợp công

việc xây dựng không nghiệm thu được, người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư phải

nêu rõ lý do bằng văn bản hoặc ghi vào nhật ký thi công xây dựng công trình.

Thành phần trực tiếp nghiệm thu cơng việc xây dựng:

- Người giám sát thi cơng xây dựng cơng trình của chủ đầu tư;

- Người trực tiếp phụ trách thi công của nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng:

- Nội dung biên bản nghiệm thu bao gồm: Đối tượng nghiệm thu (ghi rõ tên công việc được

nghiệm thu); thành phần trực tiếp nghiệm thu; thời gian và địa điểm nghiệm thu; kết luận

nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc

xây dựng tiếp theo; u cầu sửa chữa, hồn thiện cơng việc đã thực hiện và các yêu cầu khác,

nếu có); chữ ký, họ và tên, chức vụ của những người trực tiếp nghiệm thu;

- Biên bản nghiệm thu có thể kèm theo các phụ lục, nếu có;

- Biên bản nghiệm thu cơng việc xây dựng có thể được lập cho từng cơng việc xây dựng hoặc

lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục cơng trình theo trình tự thi cơng.

- Người có trách nhiệm của chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu kịp thời, tối đa không quá 24

giờ kể từ khi nhận được yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng, hoặc thông báo

lý do từ chối nghiệm thu bằng văn bản cho nhà thầu thi cơng xây dựng.

Nghiệm thu bộ phận cơng trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng

Việc nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc một bộ phận cơng trình có thể được

đặt ra khi các bộ phận cơng trình này bắt đầu chịu tác động của tải trọng theo thiết kế hoặc

phục vụ cho việc thanh toán khối lượng hay kết thúc một gói thầu xây dựng.

Căn cứ nghiệm thu bộ phận cơng trình xây dựng, giai đoạn thi cơng xây dựng:

- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà

thầu có liên quan;

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;

- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu;Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XnTrang: 21Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh Hóag.

Đề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận

liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;

- Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm có liên quan;

- Nhật ký thi cơng xây dựng cơng trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng

- Biên bản nghiệm thu các công việc thuộc bộ phận cơng trình xây dựng, giai đoạn thi cơng

xây dựng được nghiệm thu;

- Bản vẽ hồn cơng bộ phận cơng trình xây dựng;

- Công tác chuẩn bị các công việc để triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

Nội dung và trình tự nghiệm thu:

- Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường: bộ phận cơng trình xây dựng, giai đoạn thi

công xây dựng, chạy thử đơn động và liên động không tải;

- Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, đo lường do nhà thầu thi công xây dựng đã thực hiện;

- Kiểm tra bản vẽ hồn cơng bộ phận cơng trình xây dựng;

- Kết luận về sự phù hợp với tiêu chuẩn và thiết kế xây dựng cơng trình được phê duyệt; cho

phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng. Kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản theo

mẫu quy định.

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

- Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng cơng trình của đơn vị Tư vấn giám sát

thi cơng xây dựng cơng trình và cán bộ chủ nhiệm cơng trình của Chủ đầu tư.

- Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng;

Biên bản nghiệm thu bộ phận cơng trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng

- Đối tượng nghiệm thu (tên hạng mục cơng trình hoặc cơng trình nghiệm thu);

- Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

- Thành phần tham gia nghiệm thu;

- Đánh giá về chất lượng của bộ phận cơng trình, giai đoạn thi cơng xây dựng so với nhiệm

vụ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác của hợp đồng xây dựng;

- Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận bộ phận công trình, giai đoạn thi

cơng xây dựng; u cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có); chữ ký, họ

tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu pháp nhân của thành phần trực tiếp

nghiệm thu; biên bản nghiệm thu có thể kèm theo các phụ lục nếu cần thiết.

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục cơng trình hoặc cơng trình XD để đưa vào sử dụng

Căn cứ nghiệm thu:

- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà

thầu có liên quan;

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;

- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu;Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XnTrang: 22Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận

liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;

- Biên bản nghiệm thu các công việc xây dựng, giai đoạn thi cơng xây dựng hoặc bộ phận

cơng trình xây dựng đã thực hiện;

- Kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm, đo lường, hiệu chỉnh, vận hành thử đồng bộ hệ thống

thiết bị và kết quả kiểm định chất lượng cơng trình;

- Bản vẽ hồn cơng cơng trình xây dựng;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ;

an tồn mơi trường; an tồn vận hành theo quy định;

- Kết luận của cơ quan chuyên môn về xây dựng về việc kiểm tra cơng tác nghiệm thu đưa

cơng trình vào sử dụng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP.

 Nội dung và trình tự nghiệm thu:

- Kiểm tra chất lượng cơng trình, hạng mục cơng trình tại hiện trường đối chiếu với yêu cầu

của thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;

- Kiểm tra bản vẽ hồn cơng;

- Kiểm tra các số liệu thí nghiệm, đo đạc, quan trắc, các kết quả thử nghiệm, đo lường, vận

hành thử đồng bộ hệ thống thiết bị; kết quả kiểm định chất lượng cơng trình (nếu có);

- Kiểm tra các văn bản thỏa thuận, xác nhận hoặc chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm

quyền về phòng chống cháy, nổ, an tồn mơi trường, an tồn vận hành; kiểm tra cơng tác

nghiệm thu đưa cơng trình vào sử dụng và các văn bản khác có liên quan;

- Kiểm tra quy trình vận hành và quy trình bảo trì cơng trình xây dựng;

- Kết luận về việc nghiệm thu đưa công trình xây dựng vào khai thác sử dụng. Kết quả

nghiệm thu được lập thành biên bản theo nội dung quy định tại Khoản 4 Điều này.

 Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

- Phía chủ đầu tư: người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của chủ đầu tư,

người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng cơng trình của chủ đầu tư; người đại

diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi cơng xây dựng cơng trình của

nhà thầu thực hiện giám sát thi cơng xây dựng cơng trình (nếu có);

- Phía nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình: người đại diện theo pháp luật;

- Phía nhà thầu thiết kế xây dựng cơng trình tham gia nghiệm thu theo u cầu của chủ đầu

tư: người đại diện theo pháp luật và chủ nhiệm thiết kế;

- Trường hợp chủ đầu tư không phải là chủ quản lý, chủ sử dụng công trình thì khi nghiệm

thu chủ đầu tư có thể mời chủ quản lý, chủ sử dụng cơng trình tham gia chứng kiến nghiệm

thu.

 Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục cơng trình, cơng trình XD bao gồm:

- Đối tượng nghiệm thu (tên hạng mục cơng trình hoặc cơng trình nghiệm thu);

- Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XnTrang: 23Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình- Thành phần tham gia nghiệm thu;

- Đánh giá về chất lượng của hạng mục cơng trình xây dựng, cơng trình xây dựng hồn thành

so với nhiệm vụ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác của hợp đồng xây dựng;

- Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu hồn thành hạng mục

cơng trình, cơng trình xây dựng để đưa vào sử dụng; yêu cầu sửa chữa, hồn thiện bổ sung và

các ý kiến khác nếu có); chữ ký, họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu

pháp nhân của thành phần trực tiếp nghiệm thu; biên bản nghiệm thu có thể kèm theo các phụ

lục nếu cần thiết.

Cơng trình, hạng mục cơng trình xây dựng vẫn có thể được nghiệm thu đưa vào sử dụng

trong trường hợp còn tồn tại một số sai sót của thiết kế hoặc khiếm khuyết trong thi công xây

dựng nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, cơng năng, mỹ quan của

cơng trình và không gây cản trở cho việc khai thác, sử dụng cơng trình theo u cầu thiết kế.

Các bên có liên quan phải quy định thời hạn sửa chữa các sai sót này và ghi vào biên bản

nghiệm thu.

1.2. Yêu cầu kỹ thuật

Với các chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho cơng trình đã được quy định chi tiết trong

thiết kế và các điều kiện kỹ thuật của Hợp đồng, Nhà thầu và Tư vấn giám sát có thể sử dụng

ngay những chỉ tiêu này làm cơ sở cho việc thi công và giám sát thi công các công tác xây

dựng và lắp đặt thiết bị.

Với một số các chỉ tiêu kỹ thuật chưa được qui định rõ trong hồ sơ thiết kế, Tư vấn giám

sát sẽ lập ra trên cơ sở theo thứ tự ưu tiên: Văn bản hợp đồng, Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

được duyệt, Các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành.

a. Chỉ tiêu kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào, cấu kiện, sản phẩm XD

 Xi măng

- Mỗi lô xi măng nhỏ hơn 40 tấn đều phải lấy 02 mẫu, mỗi mẫu 20kg để làm thí nghiệm. Mẫu

xi măng phải được lấy rải rác ở các bao trong kho, mỗi bao lấy 1kg. Làm thí nghiệm 01 mẫu

và 01 mẫu lưu để đối chứng khi cần thiết. Trong thời gian 60 ngày nếu khơng có khiếu nại

nào giữa bên mua và bán xi măng về kết quả thí nghiệm thì phòng thí nghiệm làm thủ tục

hủy bỏ mẫu lưu.

- Khi bắt đầu nhập xi măng về công trường đại diện bên A, bên B cùng nhau lấy mẫu đóng

gói niêm phong lập biên bản lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm. Mẫu xi

măng phải được để trong hộp kín tránh nước, tránh các hóa chất khác, tránh nhiệt độ cao và

để nơi khô ráo.

- Mỗi mẫu thí nghiệm phải làm ít nhất 5 chỉ tiêu quy định trong bảng 1 (của TCVN 62602009).

 Cát (Cốt liệu bê tơng và vữa)Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xuân Lẹ, huyện Thường XuânTrang: 24Công ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh Hóa

Đề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình- Cứ 350m3 cát lấy một mẫu thử với khối lượng 100kg, lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau

trong một đống cát cùng loại, góp lại và trộn đều, đóng gói và lập biên bản lấy mẫu, mang đi

thí nghiệm.

- Yêu cầu kỹ thuật áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 7570-2006.

Đá dăm - sỏi (Cốt liệu bê tông)

- Cứ nhỏ hơn 200m3 đá lấy 01 mẫu thử với khối lượng từ 100-200kg tùy theo cỡ hạt. Lấy rải

rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống đá cùng loại, góp lại trộn đều, đóng gói, lập biên

bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.

- Yêu cầu kỹ thuật áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 7572-2006.

Nước (Trộn bê tông, vữa, bảo dưỡng, rửa cốt liệu)

- Yêu cầu kỹ thuật theo TCXDVN 302 - 2004.

- Tần suất kiểm tra: Việc lấy mẫu kiểm tra phải được tiến hành ít nhất 2 lần 1 năm đối với các

nguồn cung cấp nước trộn thường xuyên cho bê tông, hoặc được kiểm tra đột xuất khi có

nghi ngờ.

Phụ gia cho bê tông (nếu dùng)

Đối chiếu với CQ đánh giá các chỉ tiêu chất lượng

Thép xây dựng: Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 1651-2008.

- Lấy mẫu và thí nghiệm thép: Cứ mỗi lơ thép có khối lượng <=50 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu

thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ

1.0 m. Sau khi kiểm tra đường kính thực đo, mẫu 1m được cắt thành 2 tổ 60cm (để thí

nghiệm kéo) + 40cm (để thí nghiệm uốn).

- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm thép:

+ Đường kính thực đo.

+ Độ giãn dài.

+ Giới hạn chảy, giới hạn bền.

+ Uốn nguội.

Thép hình kết cấu xây dựng: Tiêu chuẩn áp dụng 1651-2009.

Cứ mỗi lơ thép có khối lượng <=50 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm

tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m. Các chỉ tiêu

cơ lý khi thí nghiệm thép:

+ Giới hạn chảy, giới hạn bền.

+ Độ giãn dài.

Vữa xây, trát,:

- Lấy mẫu vữa thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 3121-2003.

- Mỗi hạng mục cơng việc xây trát cơng trình nghiệm thu lấy 01 nhóm mẫu gồm 3 tổ

- Kíchthước mẫu 4x4x16cm hoặc 7,07x7,07x7,07cm.

Bê tơng: Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 4453-1995.Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XnTrang: 25Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình- Trongq trình thi cơng xây dựng cán bộ giám sát của Chủ đầu tư (hoặc TVGS) và cán bộ

kỹ thuật thi công của nhà thầu xây dựng phải lấy mẫu bê tông tại hiện trường. Cán bộ kỹ

thuật của Chủ đầu tư (hoặc TVGS) ký xác nhận trên tem và dán lên mẫu ngay sau khi vừa

đúc mẫu bê tơng (khi bê tơng còn ướt). Thí nghiệm ép mẫu bê tơng ở tuổi từ 07ngày, 28ngày.

- Mỗi loại cấu kiện bê tông phải lấy một tổ mẫu gồm 03 viên mẫu được lấy cùng một lúc ở

cùng một chỗ theo quy định của TCVN 3105:1993. Kích thước viên mẫu 10x10x10cm hoặc

15x15x15cm. Số lượng tổ mẫu được quy định theo khối lượng như sau:

+ Đối với bê tông khối lớn: cứ 500m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một

khối đổ lớn hơn 1000m2 và cứ 250m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tơng trong một khối

đổ ít hơn 1000m3.

+ Đối với các móng lớn: cứ 100m3 bê tơng lấy 01 tổ mẫu nhưng khơng ít hơn một tổ

mẫu cho một khối móng.

+ Đối với bê tơng móng bệ máy có khối lượng đổ lớn hơn 50m3 thì cứ 50 m3 lấy 01 tổ

mẫu nhưng vẫn lấy một tổ mẫu khi khối lượng ít hơn 50m3.

+ Đối với kết cấu cấu khung cột, dầm, sàn cứ 20m3 lấy 01 tổ mẫu, nhưng khi khối lượng

ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu cho mỗi loại cấu kiện.

+ Đối với các kết cấu đơn chiếc khác có khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.

+ Đối với bê tông nền, mặt đường,… cứ 200m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng nếu khối lượng bê

tơng ít hơn 200m3 thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.

Do yêu cầu về bố trí thi công cần thêm 01 tổ để đánh giá chất lượng bê tông ở tuổi 7

ngày (R7) cho phép triển sớm triển khai công việc tiếp theo.

 Đất đắp nền và độ chặt đất đắp : Tiêu chuẩn TCVN 5747-1993 và TCVN 4447-2012.

- Cứ 1 lô 10.000m3 lấy mẫu 1 lần, mỗi mẫu 50kg. Mỗi lô nhỏ hơn 10.000m3 vẫn xem như 1

lô.

- Tần suất kiểm tra độ chặt đất đắp theo bảng 34 Tiêu chuẩn TCVN 4447-2012

a. Chuẩn bị mặt bằng thi công

Nhà thầu khảo sát hiện trường để bố trí nhà ban chỉ huy cơng trường, khu vực lán trại

công nhân, kho bãi tập kết vật liệu, thiết bị, đường vận chuyển vật liệu, nguồn nước, điện

vv... cấp cho cơng trường.

Trong phạm vi cơng trường nếu có cây cối , hệ thống lưới điện, đường giao thông giao

cắt, hệ thống cơng trình ngầm....... ảnh hưởng đến an tòan của cơng trình và gây khó khăn

cho thi cơng thì nhà thầu phải chặt bỏ hoặc di dời đi nơi khác, và có biện pháp thi cơng cho

phù hợp.

b. Đo đạc và định vị cơng trình

- Trước khi khởi cơng cơng trình chủ đầu tư và đơn vị thiết kế sẽ tiến hành bàn giao các mốc

thiết kế và cao trình ± 0.00 của cơng trình. Nhà thầu có trách nhiệm bố trí thêm các cọc mốc

phụ cần thiết cho việc thi công. Tất cả các cọc mốc phải được dẫn ra ngòai phạm vi ảnh

hưởng của xe máy thi cơng, cố định thích hợp và được bảo vệ chu đáo có thể nhanh chóng

khơi phục lại các mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra thi cơng.Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XuânTrang: 26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN V: CÁC NỘI DUNG GIÁM SÁT THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×