Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT

PHẦN III: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trìnhĐơn vị Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình là đơn vị được Chủ đầu tư lựa chọn

để quản lý thi công xây dựng cơng trình, có đủ năng lực và kinh nghiệm trong cơng tác giám

sát thi cơng cơng trình, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chủ đầu tư về sản phẩm

xây dựng. Đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm thay mặt Chủ đầu tư quản lý xây dựng một

cách có hệ thống, liên tục tồn bộ q trình thi cơng xây lắp cơng trình từ khi khởi cơng xây

dựng đến khi hồn thành nghiệm thu và bàn giao tồn bộ cơng trình đưa vào sử dụng bao

gồm quản lý chất lượng xây dựng, quản lý tiến độ xây dựng, quản lý khối lượng thi công xây

dựng cơng trình, quản lý an tồn lao động trên cơng trường xây dựng, quản lý môi trường

xây dựng, quản lý hồ sơ pháp lý, quản lý quá trình thanh quyết tốn cơng trình xây dựng do

nhà thầu thực hiện theo hợp đồng kinh tế, theo hồ sơ thiết kế và các qui định hiện hành.

2. Yêu cầu, nhiệm vụ tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình.

Nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công gồm:

- Giám sát chất lượng thi cơng xây dựng cơng trình

- Giám sát tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình

- Giám sát khối lượng thi cơng xây dựng cơng trình

- Giám sát an tồn lao động trên cơng trường xây dựng

- Giám sát bảo vệ môi trường xây dựng

- Tư vấn và quản lý hồ sơ q trình thi cơng

Việc giám sát thi cơng xây dựng cơng trình phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Thực hiện trong suốt quá trình thi cơng từ khi khởi cơng xây dựng, trong thời gian thực hiện

cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu cơng việc, cơng trình xây dựng;

- Giám sát thi cơng cơng trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng,

quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp

đồng xây dựng;

- Trung thực, khách quan, không vụ lợi.

- Nhà thầu giám sát thi công xây dựng được lựa chọn phải có đề xuất về giải pháp giám sát

và quy trình kiểm sốt chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ mơi trường,

quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và

nội dung cần thiết khác.

3. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình

Nhà thầu giám sát thi cơng xây dựng cơng trình có các quyền sau:

- Tham gia nghiệm thu, xác nhận cơng việc, cơng trình đã hồn thành thi cơng xây dựng;

Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XuânTrang: 8Công ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình- u cầu nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình thực hiện đúng thiết kế được phê duyệt và

hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết;

- Bảo lưu ý kiến đối với cơng việc giám sát do mình đảm nhận;

- Tạm dừng thi công trong trường hợp phát hiện công trình có nguy cơ xảy ra mất an tồn

hoặc nhà thầu thi công sai thiết kế và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư để xử lý;

- Từ chối yêu cầu bất hợp lý của các bên có liên quan;

- Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Nhà thầu giám sát thi cơng xây dựng cơng trình có các nghĩa vụ sau:

- Thực hiện giám sát theo đúng hợp đồng;

- Không nghiệm thu khối lượng không bảo đảm chất lượng; không phù hợp với tiêu chuẩn áp

dụng, quy chuẩn kỹ thuật và theo yêu cầu của thiết kế công trình;

- Từ chối nghiệm thu khi cơng trình khơng đạt yêu cầu chất lượng;

- Đề xuất với chủ đầu tư những bất hợp lý về thiết kế xây dựng;

- Giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường;

- Bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi công không

đúng thiết kế, không tuân theo tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, nhưng người giám sát

không báo cáo với chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền xử lý và hành vi vi phạm khác do

mình gây ra;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

4. Mối quan hệ giữa các bên liên quan

Mối quan hệ giữa các bên dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tơn trọng, phối hợp chặt chẽ và

có hiệu quả, tn thủ Pháp luật. Các bên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được Nhà

nước ban hành trong Luật Xây dựng, các Nghị định và thông tư hướng dẫn liên quan.

a. Sơ đồ quan hệ giữa các bên liên quan trong Giám sát thi công XDCT

b.

CHỦ ĐẦU

TƯ VẤN

THIẾT

KẾTƯ VẤN

GIÁM SÁT

THI CƠNGNHÀCơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ,

huyệnXÂY

Thường Xn

THẦULẮPTrang: 9Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trìnhc. Quan hệ giữa Giám sát thi công với Chủ đầu tư

- Quan hệ giữa nhà thầu TVGS và Chủ đầu tư là quan hệ hợp đồng. Chủ đầu tư có nhiệm vụ

theo dõi giám sát việc thực hiện hợp đồng TVGS phải thực hiện đúng nội dung theo hợp

đồng đã ký kết và pháp luật hiện hành, đảm bảo trung thực, khách quan, khơng vụ lợi và đảm

bảo chất lượng cơng trình như quy định. Chủ đầu tư không được thông đồng hoặc dùng ảnh

hưởng của mình để áp đặt làm sai lệch kết quả giám sát;

- Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám

sát khơng thực hiện đúng quy định;

- Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát thi cơng xây dựng cơng trình theo quy

định của pháp luật;

- Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

d. Quan hệ giữa Giám sát thi công với Nhà thầu thi công XDCT

- Quan hệ giữa tổ chức TVGS với nhà thầu thi công là quan hệ giữa người giám sát và người

chịu giám sát. Đoàn Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình thực hiện chức năng tư

vấn quản lý giám sát thi cơng xây dựng cơng trình cho Chủ đầu tư, thay mặt Chủ đầu tư quản

lý giám sát và yêu cầu Nhà thầu thi công xây dựng tuân thủ chặt chẽ mọi quy định về kỹ

thuật, tiến độ và quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, an tồn lao động, vệ sinh mơi

trường cơng trình..., đảm bảo thi công đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật đã được phê

duyệt. Quyền hạn và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng và theo các quy

định hiện hành.

- Quan hệ giữa tổ chức TVGS và nhà thầu thi công phải đảm bảo cho mỗi bên thực hiện tốt

nhiệm vụ của mình, khơng gây trở ngại hoặc đưa ra các yêu cầu bất hợp lý cho bên kia. Nhà

thầu thi công phải thông báo kịp thời cho TVGS về thời gian, vị trí, nội dung công việc thi

công. Đối với các hạng mục có cơng nghệ kỹ thuật phức tạp, trước khi thi cơng nhà thầu phải

có phương án hoặc giải pháp trình TVGS và BQL trước khi thi cơng.

- Nếu có tranh chấp hoặc bất đồng giữa tổ chức TVGS với nhà thầu thi công mà không tự

giải quyết được phải kịp thời báo cáo Chủ đầu tư để xem xét giải quyết.

e. Quan hệ giữa Giám sát thi công với Đơn vị Tư vấn Thiết kế CTXD

- Quan hệ giữa tổ chức TVGS và tổ chức TVTK là mối quan hệ hợp tác trên cơ sở trao đổi,

kiểm tra phát hiện sai sót nhằm hồn chỉnh hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xuân Lẹ, huyện Thường XuânTrang: 10Công ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình- Cùng phối hợp với nhau khi có những thay đổi về thiết kế, kỹ thuật giải quyêt theo quy

định hiện hành của Pháp luật.

f. Các mối quan hệ khác

Với đơn vị thủ hưởng

Quan hệ giữa tổ chức TVGS và Đơn vị thủ hưởng là mối quan hệ giữa đơn vị giám sát

thi công và đơn vị tiếp nhận quản lý sử dụng cơng trình. Đây là quan hệ hợp tác trên cơ sở

trao đổi, kiểm tra công việc thi công xây dựng nhằm đảm bảo theo hồ sơ thiết kế đã được phê

duyệt và bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng sau này.

Với tổ giám sát cộng đồng

Quan hệ giữa tổ chức TVGS với Tổ chức giám sát cộng đồng là quan hệ giữa 2 tổ chức

giám sát công tác thi công. Tổ chức giám sát cộng đồng có nhiệm vụ hỗ trợ tổ chức TVGS.

Quyền hạn và nghĩa vụ của tổ chức giám sát cộng đồng được quy định theo quyết định thành

lập của Chủ đầu tư.

Với chính quyền và nhân dân địa phương

- Chấp hành các chính sách của địa phương có liên quan đến dự án.

- Tơn trọng phong tục tập qn, tín ngưỡng của địa phương.

5. Tổ chức bộ máy tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình.

a. Bố trí nhân sự

Kế hoạch triển khai công tác tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình theo Hợp

đồng kinh tế số ......................................, Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại

Thanh Hóa sẽ thành lập Đội tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình. Danh sách như

sau:

Họ và tên

Nguyễn Văn ALĩnh vực

chuyên môn

Kỹ sư thủy lợiSố chứng chỉ

hành nghề

BXD-00013301Chức vụ bổ nhiệm

GS trưởngNguyễn Văn B

Kỹ sư thủy lợi

BXD-00001866

GS chính hiện trường

Cơng ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Thanh Hóa cử ơng Nguyễn Văn A, giữ

chức vụ giám sát trưởng thi cơng xây dựng cơng trình " Nâng cấp đập Hón Cò, xã Xn Lẹ,

huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa ", chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về mọi

hoạt động của đơn vị tư vấn giám sát thi công; Thực hiện các Nhiệm vụ ghi trong hợp đồng

và đề cương tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình từ khi khởi cơng cho tới khi cơng

trình được hồn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Công ty cử cán bộ tham gia đội tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là những

người có đủ chứng chỉ hành nghề giám sát thi cơng xây dựng cơng trình phù hợp với cơng

việc, loại, cấp cơng trình và những cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất đối với

công việc tư vấn giám sát thi công công xây dựng công trình.

Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XuânTrang: 11Công ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trìnhNgồi ra, tuỳ từng trường hợp cụ thể phát sinh trong quá trình thực hiện cơng việc, đơn

vị Tư vấn giám sát sẽ đề cử hay thay đổi các nhân sự cho phù hợp với quy mô kỹ thuật thực

tế của công việc, việc thay đổi này sẽ được báo trước cho các bên ít nhất 15 ngày kèm theo

cơng văn hoặc quyết định của Giám đốc công ty.

b. Kế hoạch thời gian

Kế hoạch thời gian sẽ được xây dựng trên cơ sơ hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư với

Nhà thầu tư vấn giám sát và tiến độ thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt đảm bảo công tác

giám sát thi công được liên tục.

Trong trường hợp do yêu cầu tiến độ thi công yêu cầu công tác giám sát phải tăng ca

hoặc cơng trình phải kéo dài thời gian thi công, Nhà thầu TVGS sẵn sàng hợp tác với Chủ

đầu tư thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở những điều khoản của Hợp đồng.

c. Chế độ họp giao ban

Để đạt được mục đích hồn thành cơng trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và các

yêu cầu khác. Cần đảm bảo sự phối hợp liên tục và hiệu quả giữa các đơn vị có liên quan chủ

yếu đến q trình thực hiện xây dựng cơng trình. Tư vấn giám sát đề xuất áp dụng kế hoạch

họp giao ban định kỳ theo tuần và theo tháng, ngoại trừ những cuộc họp bất thường do Chủ

đầu tư triệu tập tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể triển khai thi cơng cơng trình, cụ thể như sau:

 Giao ban hàng tuần:

- Thành phần tham gia:

+ Cán bộ kỹ thuật của Chủ đầu tư

+ Đội trưởng và kỹ sư giám sát thi công

+ Chỉ huy trưởng của Nhà thầu

+ Các thành phần khác nếu cần thiết

- Thời gian: Họp vào 8h00' sáng thứ sáu hàng tuần

- Địa điểm: Tại Ban chỉ huy công trường thi công xây dựng.

- Nội dung:

Đại diện của Chủ đầu tư chủ trì cuộc họp, kiểm điểm tình hình thi cơng trong tuần xoay

quanh các nội dung về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường,

hồ sơ thi công và kế hoạch thực hiện trong tuần kế tiếp và các vướng mắc cần tháo gỡ. Toàn

bộ nội dung cuộc họp được thể hiện trong biên bản cuộc họp.

 Giao ban hàng tháng:

- Thành phần tham gia:

+ Đại diện Ban quản lý dự án và cán bộ kỹ thuật của Chủ đầu tư

+ Đội trưởng và kỹ sư giám sát thi công

+ Lãnh đạo công ty và Chỉ huy trưởng của Nhà thầu

+ Chủ nhiệm thiết kế của Đơn vị thiết kế cơng trình

+ Các thành phần khác nếu cần thiết

Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XnTrang: 12Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình- Thời gian: Họp vào 8h00' ngày 05 của tháng kế tiếp

- Địa điểm: Tại Ban chỉ huy công trường thi công xây dựng.

- Nội dung:

Đại diện của Chủ đầu tư chủ trì cuộc họp, kiểm điểm tình hình thi cơng trong tháng xoay

quanh các nội dung về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an tồn lao động, vệ sinh mơi trường,

hồ sơ thi công và kế hoạch thực hiện trong tháng kế tiếp và các vướng mắc cần tháo gỡ.

Tại cuộc họp này, giải quyết các vướng mắc mà ở cấp họp giao ban tuần chưa giải quyết

được, các bên chủ động đưa ra đề xuất tháo gỡ và đi đến thống nhất. Chủ đầu tư có trách

nhiệm chắp mối các bên liên quan phối hợp để việc giải quyết các vướng mắc đạt hiệu quả

cao nhất. Toàn bộ nội dung cuộc họp được thể hiện trong biên bản cuộc họp.

Trong những trường hợp cần có sự tham dự của các đơn vị liên quan khác (thiết kế, khảo

sát, thí nghiệm, cơ quan quản lý liên quan) đơn vị Tư vấn giám sát sẽ dự kiến trước và thông

báo trước đến Chủ đầu tư để gửi thông báo mời họp đến các đơn vị đó.

d. Chế độ báo cáo

Các loại báo cáo tư vấn giám sát cần thực hiện để gửi tới chủ đầu tư bao gồm: Báo cáo

khởi đầu, báo cáo định kỳ, báo cáo đặc biệt, báo cáo sự cố công trình, báo cáo hồn thành

Trên cơ sở báo cáo của Nhà thầu, kết quả kiểm tragiám sát liên tục tại hiện trường Đơn vị

tư vấn giám sát tập hợp số liệu báo cáo định kỳ hàng tuần và hàng tháng đến Chủ đầu tư.

Thời gian nộp báo cáo là cuối giờ chiều ngày thứ 5 đối với báo cáo tuần và ngày 03 của

tháng kế tiếp đối với báo cáo tháng.

- Nội dung báo cáo công tác định kỳ của Tư vấn quản lý giám sát thể hiện các nội dung

chính sau: Chất lượng, khối lượng thi cơng xây dựng và lắp đặt thiết bị , tiến độ thi công, an

tồn lao động, vệ sinh mơi trường, cơng tác hồ sơ thi cơng, thanh quyết tốn, các vướng mắc,

các vấn đề phát sinh và các cơng việc khác có liên quan.

- Trong trường hợp có các vấn đề phát sinh đột xuất, hoặc sự cố cơng trình Tư vấn giám sát

sẽ chủ động báo cáo trực tiếp kịp thời đến Chủ đầu tư đồng thời với việc gửi đến Chủ đầu tư

báo cáo công tác đặc biệt (hoặc sự cố cơng trình) trong đó thể hiện:

+ Vấn đề phát sinh.

+ Nguyên nhân và trách nhiệm của các bên.

+ Đề xuất với Chủ đầu tư biện pháp giải quyết.

- Để phục vụ cơng tác nghiệm thu và hồn tất hồ sơ pháp lý của Cơng trình, Tư vấn giám sát

sẽ lập và gửi đến Chủ đầu tư các báo cáo giai đoạn hồn thành và hồn thành cơng trình theo

đúng các Quy định hiện hành.Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xuân Lẹ, huyện Thường XuânTrang: 13Công ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trìnhPHẦN IV: QUY TRÌNH GIÁM SÁT

1. Sơ đồ quy trình

Trách nhiệm

- Giám đốc TV,

- Đội TV giám sát

- Đội TV giám sát- Chủ đầu tư

- Đội TV giám sát

Nhà thầu

- Chủ đầu tư

- Tư vấn giám sát

- Nhà thầu

- Chủ đầu tư

- Đội TV giám sát

Nhà thầu

- ĐV thụ hưởng

- Đội TV giám sát

- Chủ đầu tư

- Giám đốc TV

-Chủ đầu tư

GĐ, TV giám sát

Nhà thầu

ĐV thụ hưởng- Chủ đầu tư

- Đội TV giám sát

Nhà thầu

- Chủ đầu tư

- Đội TV giám sát

Nhà thầuSơ đồTài liệu

Nhận nhiệm vụ Tư vấn

giám sát thi công- Tập hợp nghiên cứu hồ sơ

- Xem xét hiện trường.

- Xác định biểu mẫu áp dụng- Hợp đồng giám sát thi công.

- QĐ giao nhiệm vụ kỹ sư giám

sát

- Hồ sơ pháp lý cơng trình.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

- Thỏa thuận hợp đồng xây lắp,

HS mời thầu, HS dự thầu.

- Các biểu mẫu áp dụng

- Biện pháp thi công

- Tiến độ thi công.Thống nhất

- Biện pháp thi công

- Tiến độ thi công.Triển khai giám sát thi côngKo đạtKiểm

tra- Biên bản nghiệm thu, KQTN

- Biên bản làm việc,

- Nhật ký thi công

- QĐ thành lập tổ kiểm tra

nghiệm thuĐạt- Báo cáo hoàn thànhBáo cáo hoàn thành

Ko đạt- Báo cáo hoàn thànhXem xét

Nghiệm thu bàn giao đưa

cơng trình vào sử dụng- Biên bản nghiệm thu bàn giao

đưa cơng trình vào sử dụngĐạtKiểm tra HS hồn thànhLưu hồ sơCơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân- Hồ sơ pháp lý

- Hồ sơ q trình thi cơng

- Hồ sơ quyết tốn

- Tất cả các hồ sơ liên quan đến

cơng trình

Trang: 14Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình2. Diễn giải sơ đồ quy trình

 Bước 1: Nhận nhiệm vụ tư vấn giám sát thi công

- Trên cơ sở Hợp đồng đã ký kế Giám đốc công ty tư vấn quyết định thành lập đội tư vấn

giám sát thi công, phân công nhiêm vụ cho từng thành viên.

 Bước 2: Nghiên cứu hiện trường và hồ sơ

- Đội tư vấn giám sát tập hợp tài liệu về cơng trình, bố trí xem xét kiểm tra hiện trường thi

công, sớm phát hiện những bất cập và đề xuất kịp thời, đưa ra biểu mẫu áp dụng hệ thống

quản lý hồ sơ thi công cho công trình.

 Bước 3: Thống nhất một số nội dung

- Giám sát thi công cùng Chủ đầu tư và Các nhà thầu thống nhất: Biện pháp thi công, tiến độ

thi công, các vấn đề liển quan khác.

 Bước 4: Triển khai giám sát trong q trình thi cơng

- Kiểm tra giám sát các điều kiện ban đầu để thi công công trình.

- Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công ở tất cả các nội dụng: Chất lượng, tiến độ,

khối lượng, an tồn lao động và bảo vệ mơi trường thi công xây dựng.

 Bước 5: Kiểm tra công trình:

- Thành lập tổ kiểm tra và nghiệm thu hồn thành ở các cấp khác nhau: nội bộ nhà thầu, nội

bộ tư vấn giám sát, giữa Tư vấn giám sát và Nhà thầu, giữa ba bên Chủ đầu tư, Tư vấn giám

sát, Nhà thầu. Kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo điều 32 của nghị định

15/2013-NĐ-CP.

- Giám sát chính lập Báo cáo hồn thành gửi giám đốc công ty kiểm tra trước khi gửi cho

chủ đầu tư xem xét.

 Bước 6 : Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

- Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công, Nhà thầu TVGS và các thành phần khác tiến hành nghiệm

thu bàn giao đưa cơng trình vào sử dụng theo Biên bản bàn giao đưa cơng trình vào sử dụng.

- Tập hợp tất cả các hồ sơ pháp lý, q trình thi cơng, hồn thiện hồ sơ quyết tốn.

- Lưu trữ hồ sơ.

PHẦN V: CÁC NỘI DUNG GIÁM SÁT THI CƠNG

1. Giám sát chất lượng xây dựng cơng trình

1.1. Yêu cầu chung

Quản lý chất lượng thi công xây dựng cơng trình bao gồm các hoạt động quản lý chất

lượng của nhà thầu thi công xây dựng; giám sát thi cơng xây dựng cơng trình và nghiệm thu

cơng trình xây dựng của chủ đầu tư; giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng cơng

trình. Trong đó Tư vấn giám sát thay mặt Chủ đầu tư cần thực hiện các công việc sau:

a. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu xây lắp

- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mơ cơng trình

xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi cơng xây dựng cơng

trình trong việc quản lý chất lượng cơng trình xây dựng;

- u cầu và giám sát việc thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị

cơng trình, thiết bị cơng nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo

tiêu chuẩn và u cầu thiết kế;

Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XuânTrang: 15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×