Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II : CĂN CỨ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT

PHẦN II : CĂN CỨ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP

ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 209/2004/NĐ-CP

ngày 16/12/2004 về Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng

cơng trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng

và bảo trì cơng trình xây dựng;

- Thơng tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 quy định chi tiết một số nội dung của nghị

định 12/2009NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý đầu tư xây dựng cơng trình.

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số

nội dung về quản lý chất lượng cơng trình xây dựng.

- Thơng tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ tài chính Quy định về quản lý, thanh

tốn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

- Thơng tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ tài chính Quy định về quyết tốn dự

án hồn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

- Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20/04/2012 của Kho bạc nhà nước về quy trình kiểm

sốt thanh tốn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống kho

bạc nhà nước.

- Căn cứ Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh

Hóa về việc phê duyệt danh mục và chủ trương sửa chữa, nâng cấp các cơng trình sử dụng

nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2017-2018

- Căn cứ Quyết định số ......./QĐ-UBND ngày ......./2017 của Chủ tịch UBND huyện Thường

Xuân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu cơng trình: Nâng cấp

đập Hón Cò, xã Xn Lẹ, huyện Thường Xn, tỉnh Thanh Hóa.

- Căn cứ QĐ chỉ định Công ty ABC là đơn vị Tư vấn giám sát thi cơng cơng trình: Nâng cấp

đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường Xn.

- Căn cứ hợp đồng kinh tế số: /2017/HĐ-TV ngày tháng năm 2017 giữa Ban QLDA đầu

tư xây dựng huyện Thường Xuân với Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Thanh

Hóa về việc: Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò, xã Xuân

Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất, Thiết kế bản vẽ thi cơng, dự tốn cơng trình đã được Chủ

đầu tư phê duyệt.Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XuânTrang: 5Công ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trình2. Các qui phạm, tiêu chuẩn áp dụng

Ký hiệuNội dung

QCVN

04-04: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khoan nổ mìn đào đá-Yêu cầu kỹ

2012/BNNPTNT

thuật

TCVN 9151:2012

Cơng trình thủy lợi-u cầu tính tốn thủy lực cống dưới sâu

TCVN 9147:2012

Cơng trình thủy lợi-u cầu tính tốn thủy lực đập tràn

TCVN 9154:2012

Cơng trình thủy lợi-Hướng dẫn thiết kế đường hầm thủy lợi

Cơng trình thủy lợi-Hướng dẫn quy trình thiết kế tường chắn cơng

TCVN 9152:2012

trình thủy lợi

Cơng trình thủy lợi – Phương pháp xác định hệ số thấm của nham

TCVN 9148:2012

thạch chứa nước bằng cách hút nước thí nghiệm các hố khoan

TCVN 9138:2012

Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định độ bền mối nối thi công

Công trình thủy lợi-Cơng trình tháo nước – Phương pháp tính tốn

TCVN 9158:2012

khí thực

Cơng trình thủy lợi-Khớp nối biến dạng – u cầu thi cơng và

TCVN 9159:2012

nghiệm thu

Cơng trình thủy lợi-Khoan nổ mìn vào đá – Phương pháp thiết kế

TCVN 9161:2012

thi cơng và nghiệm thu

Cơng trình thủy lợi-Sơn bảo vệ kết cấu thép và thiết bị cơ khí – Yêu

TCVN 8646:2011

cầu kỹ thuật

TCVN 8721:2012

Đá xây dựng cơng trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối

Quyết định 1989/QĐlượng thể tích

BKHCN

ngày

04/8/2014

TCVN 4196:2012Đá xây dựng cơng trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ hút ẩmTCVN 8868:2011trong phòng thí nghiệm

Đá xây dựng cơng trình thủy lợi – Phương pháp xác định sức kháng

cắt của đá trong phòng thí nghiệmTCVN 9907:2014

Quyết định 1991/QĐBKHCN

ngày

04/8/2014

TCVN 9906:2014

Quyết định 1991/QĐBKHCN

ngày

04/8/2014

TCVN 9904-2014

Quyết định 3768/QĐBKHCN

ngàyVải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định độ bền vi sinh bằng cách

chôn đất

Cơng trình thủy lợi-Cọc đất xi măng- u cầu thiết kế thi cơng

bằng cơng nghệ Jet-grouting

Cơng trình thủy lợi-Xây dựng cơng trình ở vùng triều – u cầu

tính tốn thủy lực ngăn dòngCơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xuân Lẹ, huyện Thường XuânTrang: 6Công ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh Hóa

Ký hiệu

31/12/2014Đề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trìnhNội dungTCVN 9903:2014

Quyết định 1991/QĐ- Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ thấp mực nước

BKHCN

ngày ngầm

04/8/2014

Công trình thủy lợi-u cầu kỹ thuật thi cơng, nghiệm thu đập hỗn

TCVN 10397:2014

hợp đất đá bằng phương pháp đầm nén

TCVN 10399:2014

Cơng trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thi cơng và nghiệm thu đập xà lan

TCVN 10401:2014

Cơng trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thi cơng và nghiệm thu đập trụ đỡ

Cơng trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu đập

TCVN 10402:2014

cao su

Đất xây dựng – Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt

TCVN 9350-2012

của đất tại hiện trường

Đất xây dựng - Phương pháp xác định môdun biến dạng tại hiện

TCVN 9354-2012

trường bằng tấm nén phẳng

TCVN 4195-2012

Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm

Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng

thí nghiệm

Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí

TCVN 4200-2012

nghiệm

Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong

TCVN 4202-2012

phòng thí nghiệm

TCVN 8217-2009

Đất xây dựng cơng trình thủy lợi - Phân loại

Về bảo vệ cơng trình, an tồn lao động, vệ sinh mơi trường

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ bản- Thuật

TCVN 3153:1979

ngữ và định nghĩa

TCVN 4197-2012TCVN 2291 – 1978Phương tiện bảo vệ người lao động. Phân lọaiTCVN 4086 –1985An tòan điện trong xây dựng. Yêu cầu chungTCVN 4756 - 1989Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điệnTCVN 4244 – 1986Quy phạm kỹ thuật an tòan thiết bị nângTCVN 5308 – 1991Quy phạm kỹ thuật an tòan trong xây dựng. Yêu cầu chungTCVN 7572-2006Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựngTCVN 3255 – 1986An tòan nổ. Yêu cầu chungTCVN 3254 – 1989An tòan cháy. Yêu cầu chungPHẦN III: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT

1. Khái niệm tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình

Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XnTrang: 7Cơng ty TNHH tư vấn XD&TM Thanh HóaĐề cương Tư vấn Giám sát XD Cơng trìnhĐơn vị Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình là đơn vị được Chủ đầu tư lựa chọn

để quản lý thi công xây dựng công trình, có đủ năng lực và kinh nghiệm trong cơng tác giám

sát thi cơng cơng trình, chịu trách nhiệm tồn diện trước pháp luật, Chủ đầu tư về sản phẩm

xây dựng. Đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm thay mặt Chủ đầu tư quản lý xây dựng một

cách có hệ thống, liên tục tồn bộ q trình thi cơng xây lắp cơng trình từ khi khởi cơng xây

dựng đến khi hoàn thành nghiệm thu và bàn giao toàn bộ cơng trình đưa vào sử dụng bao

gồm quản lý chất lượng xây dựng, quản lý tiến độ xây dựng, quản lý khối lượng thi cơng xây

dựng cơng trình, quản lý an tồn lao động trên cơng trường xây dựng, quản lý môi trường

xây dựng, quản lý hồ sơ pháp lý, quản lý q trình thanh quyết tốn cơng trình xây dựng do

nhà thầu thực hiện theo hợp đồng kinh tế, theo hồ sơ thiết kế và các qui định hiện hành.

2. Yêu cầu, nhiệm vụ tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình.

Nhiệm vụ của cơng tác tư vấn giám sát thi công gồm:

- Giám sát chất lượng thi cơng xây dựng cơng trình

- Giám sát tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình

- Giám sát khối lượng thi cơng xây dựng cơng trình

- Giám sát an tồn lao động trên cơng trường xây dựng

- Giám sát bảo vệ môi trường xây dựng

- Tư vấn và quản lý hồ sơ q trình thi cơng

Việc giám sát thi cơng xây dựng cơng trình phải bảo đảm các u cầu sau:

- Thực hiện trong suốt q trình thi cơng từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện

cho đến khi hồn thành và nghiệm thu cơng việc, cơng trình xây dựng;

- Giám sát thi cơng cơng trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng,

quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp

đồng xây dựng;

- Trung thực, khách quan, không vụ lợi.

- Nhà thầu giám sát thi công xây dựng được lựa chọn phải có đề xuất về giải pháp giám sát

và quy trình kiểm sốt chất lượng, khối lượng, tiến độ, an tồn lao động, bảo vệ mơi trường,

quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và

nội dung cần thiết khác.

3. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi cơng xây dựng cơng trình

Nhà thầu giám sát thi cơng xây dựng cơng trình có các quyền sau:

- Tham gia nghiệm thu, xác nhận công việc, công trình đã hồn thành thi cơng xây dựng;

Cơng trình: Nâng cấp đập Hón Cò xã Xn Lẹ, huyện Thường XnTrang: 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II : CĂN CỨ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×